Töltés

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

A Fuvar.hu Kft., a Fuvar.hu üzemeltetője (székhely: 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1. 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 02-09-083090; a továbbiakban: „ Adatkezelő”)

Magyarország Alaptörvénye

  1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
  2. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  3. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
  4. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  5. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
  6. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  7. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  8. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Ptk.]
  9. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről [Btk.] 219. § alapján, és az egyéb előírások figyelembe vételével a vállalaton belül adatkezelésre irányuló kérelmek intézésének rendjét az alábbiakban szabályozza.

 

A szabályzat célja és hatálya

 

Az adatvédelem alapfogalmai és elvei

Infotv. 3. §

 

Az érintett egyediesítésére természetes vagy mesterséges azonosító adatok szolgálnak. Természetes azonosító adat különösen az érintett neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelyének illetve tartózkodási helyének címe. Mesterséges azonosító adatok a matematikai vagy más algoritmus szerint generált adatok, így különösen a személyi azonosító kód, a társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), az adóazonosító jel, a személyi igazolvány száma, az útlevél száma. 

A leíró adatok az adatkezelés célja tekintetében releváns egyéb adatok. A meghatározott természetes személlyel kapcsolatba nem hozható leíró adat nem személyes adat (pl. statisztikai adat). 

Az adatkezeléssel, adattovábbítással kapcsolatos dokumentumok megőrzési ideje az irattárban 15 év.

Személyes adat csak meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell. A törlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk már nem lehetséges. 

 

Az adatkezelések jogalapja és köre

Adatkezelő személyes adatot akkor kezelhet, ha

Különleges adat az (1) pontban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban, kifejezetten hozzájárul.

 

Adattovábbítás

Adatkezelő nem jogosult a kezelt adatok továbbítására.

 

Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

Adatkezelő az érintettek adatait szigorúan bizalmasan kezeli, azokat az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül, vagy hatósági kötelezés hiányában nem hozza nyilvánosságra.

 

Adatbiztonsági rendszabályok

Az adatbiztonsági rendszabályok érvényesítése érdekében az Adatkezelő megteszi a szükséges intézkedéseket mind a manuálisan kezelt, mind a számítógépen tárolt és feldolgozott személyes adatok biztonsága érdekében. 

 

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében, Adatkezelő különösen az alábbi intézkedéseket foganatosítja: 

 

 

Manuális kezelésű adatok

A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket foganatosítja Adatkezelő: 

Fizikai védelem: Adatkezelő az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, biztonsági rendszerrel felszerelt, elzárt helyiségben helyezi el. 

Hozzáférés-védelem: A folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá.

 

Az érintett jogai és érvényesítésük 

Az érintett az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet a róla szóló adatkezelésről és abba bele is tekinthet. Adatkezelő a betekintést úgy biztosítja, hogy ez alatt az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg. 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat. 

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését illetve kijavítását. A téves adatot az Adatkezelő két munkanapon belül helyesbíti. 

Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett indokolás nélkül kérheti kezelt adatainak törlését. Adatkezelő a törlést két munkanapon belül elvégzi. 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett az Adatkezelő vezetőjéhez, ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhat.

 

Ellenőrzés

Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen jelen szabályzat rendelkezéseink betartását, az Adatkezelő vezetője folyamatosan ellenőrzi. 

Az adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések megtartását az Adatkezelő vezetője külön döntése alapján egy külső ellenőr – szükség szerint informatikai szakember igénybevételével – ellenőrzi.

 

Záró rendelkezés

Jelen szabályzat 2017. július 28. napján lép hatályba.

Budapest, 2017. július 28.

Szucsányi-Borza Sebestyén, ügyvezető

A weboldalon cookie-kat használunk! A böngészés folytatásával jóváhagyod, hogy a cookie-kat használjunk. További információ Bezárás