Töltés

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

1. Bevezetés

1.1. Jelen felhasználási feltételek a Fuvar.hu Kft. (székhely: 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1. 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 02-09-083090; a továbbiakban: „Üzemeltető”) által üzemeltetett, fuvar.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

2. A Szolgáltatás sajátosságai és üzemeltetése

2.1. Jelen Weboldal működtetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”) alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. Az Üzemeltető mint közvetítő szolgáltató, nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

2.2. Az egyes felhasználók által a Weboldalon, vagy azon keresztül közzétett, vagy elérhetővé tett információkért, tartalomért, vállalásokért – ideértve a tartalom által közvetlenül vagy közvetetten okozott mindennemű kárért vagy jogsértésért – kizárólag az adott felhasználó tartozik felelősséggel. Az egyes felhasználók által közzétett adatok, illetve információk tekintetében az Üzemeltető csak tárhelyszolgáltatást nyújt, így azokért semmilyen felelősséget nem vállal.

2.3. A Weboldal tartalma az egyes felhasználók ajánlatait, megkereséseit tartalmazza, illetve esetenként tájékoztató jellegű leírásokat, ezért az Üzemeletető az ott közöltek pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért az semmilyen felelősséget nem vállal.

2.4. A Weboldalt minden felhasználó kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja. Az Üzemeltető semmilyen esetben sem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért és ezek következményeiért, ideértve a Weboldal használata során küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által akármilyen módon okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, illetve minden egyéb hacker-tevékenységet is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások tanúsítója a felelős, ezért az Üzemeltető a felelősségét teljes körűen kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Weboldalon jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lépéseket tesz az információ eltávolítása vagy a hozzáférés ellehetetlenítése érdekében. Amennyiben szükséges, az Üzemeltető jogsértés esetén az illetékes hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő magatartást kifejtő személy(ek) kilétének megállapítása, illetve a jogsértés további folytatásának megakadályozása érdekében.

2.5. A felhasználók által a Weboldalon közölt információk valósságáért és helyességéért az Üzemeltető nem felel.

2.6. A felhasználók által közzétett megbízások, illetve az azokra adott ajánlatok a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint (6. könyv, V. cím, XII. fejezete) minősülnek.

3. A Weboldal használatának feltételei és regisztráció

3.1. A felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesülésétől függően teszi lehetővé a Weboldal használatát:

  1. A Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak és jogos érdekeinek sérelme nélkül, illetve a jelen felhasználási feltételek betartása mellett használható;
  2. a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett személy előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül (a Weboldal szolgáltatásainak igénybe vételén kívül);
  3. tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását vagy károsodását célozza, illetve, ha egyébként veszélyezteti a Weboldal működtetését;
  4. tilos a Weboldalt felhasználók személyes és egyéb adatainak marketing vagy más, a Weboldal rendeltetésszerű használatától eltérő célú felhasználása, illetve gyűjtése.

3.2. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott korlátok között bárki a Weboldal felhasználója lehet, aki elfogadja és betartja a benne foglaltakat, illetve Magyarország vonatkozó, hatályos jogszabályait, és a Netikettet. Bizonyos szolgáltatások csak regisztrált felhasználók számára érhetőek el.

 
3.3. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy felhasználó valótlan adatokkal, vagy több alkalommal regisztrál, az adott felhasználó Weboldalhoz történő hozzáférését korlátozhatja vagy megtagadhatja. Amennyiben a felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a felhasználó köteles a változásokat fiókjában haladéktalanul rögzíteni. A regisztráció során a felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek, vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. 

3.4. A regisztráció folyamata a Weboldal megfelelő oldalán található regisztrációs lap hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a felhasználó e-mail címére a Szolgáltató által elküldött link útján aktiválhatja regisztrációját. A regisztrációkor nem élő, vagy egyéb okból nem megfelelő postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása következtében előálló bármilyen kárért, adatvesztésért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.


3.5. Az Üzemeltető az inaktív felhasználói fiókokat 3 hónap elteltét követően törölheti a Weboldalról. A regisztráció törlése előtt az Üzemeltető saját döntése szerint felhívhatja a törlésre a felhasználó figyelmét, és lehetőséget biztosíthat a regisztráció meghosszabbítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az inaktív fiók törléséből adódó esetleges kárért, adatvesztésért.

4. A Weboldal működése

4.1. A felhasználó a regisztrációt követően feltöltheti a Weboldalra az elszállítani szándékozott küldemény adatait.

4.2. Ezt követően a fuvarozók a megadott adatok alapján ár- és vállalási ajánlatot adnak a szolgáltatásra licit rendszerben a felhasználó által választott ajánlattételi idő lejárta előtt.

4.3. A 4.2. pont szerinti ajánlattételi idő lejár, és a felhasználó kiválaszthatja a neki leginkább megfelelő ajánlatot, a Weboldalon kialakított felületen.

4.4. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a fuvarozó kiválasztásával megköti a jelen felhasználási feltételek 1. számú mellékletében található fuvarozási szerződést a kiválasztott fuvarozóval.

4.5. A kiválasztást követően a felhasználó és a fuvarozó elektronikus úton megkapják egymás elérhetőségeit, ami alapján a részletek rögzítését letárgyalhatják.

5. A Weboldalhoz fűződő szellemi alkotások

5.1. A Weboldalon megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon megjelenített cikket, fotót, logót, kimutatást, statisztikát, grafikát, a Weboldal kialakítását, szerkesztési elvét, illetve a Weboldal üzemeltetése során felhasznált szoftveres és egyéb megoldásokat) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, és az a Weboldal rendeltetésszerű használatával járó képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, valamint a nem kereskedelmi célból történő lementésen, vagy kinyomtatásán túl semmilyen egyéb formában nem használható fel, vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül. Az fuvar.hu domain az Üzemeltető tulajdonában áll. Az „fuvar.hu” megnevezés kizárólag az Üzemeltető előzetes, írásbeli hozzájárulásával használható fel a Weboldalon kívül.

5.2. Amennyiben a felhasználó a saját weboldalán a Weboldal bármely részére mutató linket kíván elhelyezni, a következő feltételeket köteles betartani:

a) A link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek használata nem lehetséges;

b) a linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, illetve, hogy a linkelő weboldal és a Weboldal között bármilyen kapcsolat fennállna;

c) a linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Weboldalról vagy az Üzemeltetőről;

d) a linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat;

e) a linkelő weboldal tartalmáért az Üzemeltető semmilyen körülmények között sem felel.

6. Hirdetések

6.1. A Weboldalon megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, és az ott esetlegesen elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.

7. A Weboldal aloldalairól elérhető más oldalak


7.1. A Weboldal esetenként harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa hivatkozott oldal harmadik személyek jogait, vagy a hatályos jogszabályokat, illetve etikai normákat sérti, a linket eltávolítja. Az Üzemeltető az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

8. Felelősség a jelen felhasználási feltételek megszegéséért

 
8.1. Az Üzemeltető jogosult minden olyan információ vagy adat törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseibe ütközik. Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető felhasználóról rendelkezésére álló adatokat. A jogsértés, illetve a jelen felhasználási feltételek megsértésének további szankciójaként az Üzemeltető a jogsértő felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Weboldal felhasználói közül.

8.2. A jelen pontban foglalt szankciók alkalmazására az Üzembentartó egyoldalúan, indoklási kötelezettség nélkül jogosult.

8.3. Amennyiben bármely felhasználó megszegi a jelen felhasználási feltételeket, és ezzel összefüggésben harmadik személy vagy hatóság igényt támaszt, vagy eljárást indít, az adott felhasználó az ezekkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kárt köteles az Üzembentartónak megtéríteni. A visszaélést elkövető felhasználó vállalja továbbá, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt cselekményt megtesz a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

9. Testre szabható funkciók

9.1. A Weboldalon történő regisztrációt követően lehetőség nyílik arra, hogy a regisztrált felhasználó az igényei és lehetőségei szerint használjon további funkciókat, így különösen, hogy hozzászóljon a Weboldal megadott felületein, illetve értékeléseket adjon le. Üzemeltető ugyanakkor semmilyen kötelezettséget nem vállal egyetlen, a Weboldalon tartalom tekintetében sem, ezekkel kapcsolatban a felhasználót semmilyen különleges jog nem illeti meg. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely felületét, aloldalát, elemét (így különösen, de nem kizárólagosan az egyes termékeket, alkalmazásokat, híreket, elárusító helyeket) bármikor módosítsa vagy törölje az azt követő felhasználók előzetes értesítése nélkül.

10. Egyéb rendelkezések


10.1. A felhasználó a Weboldal betöltésével és böngészésével feltétel nélkül elfogadja a jelen felhasználási feltételeket.


10.2. Az Üzemeltető bármikor jogosult felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Weboldal megjelenítése, böngészése a módosítások elfogadását jelenti. A jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Weboldal nyitóoldaláról elérhető Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

10.3. Amennyiben a felhasználó törölni kívánja regisztrációját, úgy maga a felhasználói fiók maradéktalanul törlésre kerül, ugyanakkor az általa korábban leadott értékelések, illetve közzétett hozzászólások nem törlődnek. A felhasználó regisztrációja törlődhet továbbá az Üzemeltető indoklás nélküli, egyéni döntése alapján, illetve a Weboldal törlése esetén is. A felhasználói regisztráció törlését a felhasználó az alábbi e-mail címre küldött kérvénnyel kezdeményezheti.

10.4. A jelen felhasználási feltételekben nem rögzített kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak.

Budapest, 2017. július 27.

 

1. számú melléklet

Fuvarozási szerződés

amely létrejött

a www.fuvar.hu oldalon regisztrált feladó (a továbbiakban: „Feladó”)

és

a www.fuvar.hu oldalon regisztrált fuvarozó (a továbbiakban: „Fuvarozó”; Feladó és Fuvarozó együttesen: „Felek”) között,

az alábbi tartalommal (a továbbiakban: „Szerződés”).

 

  1. A Szerződés tárgya

 

  1. A fuvarozás teljesítése

 

  1. A fuvardíj

 

  1. Szerződésszegés

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen Szerződés teljes körűen, hiánytalanul tartalmazza szerződéses akaratukat, amelyet a www.fuvar.hu oldal felhasználási feltételeinek megfelelően kölcsönösen elfogadtak.

 

                                       Feladó                                                                                Fuvarozó

A weboldalon cookie-kat használunk! A böngészés folytatásával jóváhagyod, hogy a cookie-kat használjunk. További információ Bezárás