Töltés

Felhasználási feltételek

 1. Bevezetés
 2. A Szolgáltatás sajátosságai és üzemeltetése
 3. A Weboldal használatának feltételei és regisztráció
 4. A Weboldal működése
 5. Fuvarozó felhasználókra vonatkozó külön rendelkezések
 6. Elállás, Felmondás, Kötbér, Késedelem
 7. Követeléskezelés
 8. A Weboldalhoz fűződő szellemi alkotások
 9. Hirdetések
 10. A Weboldal aloldalairól elérhető más oldalak
 11. Felelősség a jelen felhasználási feltételek megszegéséért
 12. Testre szabható funkciók
 13. Környezetvédelem
 14. Egyéb rendelkezések
 15. Mellékletek
 1. Bevezetés

  1. Jelen felhasználási feltételek („ÁSZF”) a Fuvar.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1. 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 02-09-083090; adószám: 25977732-2-02) a továbbiakban: „Üzemeltető” által üzemeltetett, fuvar.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) felhasználására vonatkozó általános felhasználási feltételeket tartalmazza.
  2. A Weboldal használatával a felhasználók fuvarozási szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseket tehetnek közzé, melyekre a Weboldalra regisztrált fuvarozó felhasználók ajánlatokat tehetnek. A Weboldalt használó, megrendelést feladó felhasználókra és fuvarozó felhasználókra (a továbbiakban egységesen: „felhasználó”, amennyiben a szövegezésben külön megjelölésre nem kerül a felhasználók egyik vagy másik csoportja) jelen ÁSZF szabályai egyaránt vonatkoznak.
  3. Felhasználó a Weboldal használatával kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben és Üzemeltető fuvar.hu/privacy oldalon található Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A felhasználó a Weboldal használatával kijelenti, hogy önálló jognyilatkozat tételére képes/cselekvőképes, és így a saját maga és/vagy az általa képviselt jogi személy kapcsán ügyleti képessége a Weboldalon keresztül megkötésre kerülő szerződés(ek) vonatkozásában nem korlátozott.
  4. Fogalommeghatározások: Jelen ÁSZF alkalmazásában a következő fogalmak alatt – a szövegkörnyezet eltérő rendelkezése hiányában - az alább meghatározottak értendők:
   1. Üzemeltető: a Fuvar.hu Korlátolt Felelősségű Társaság;
   2. Weboldal: az Üzemeltető által üzemeltetett fuvar.hu weboldal;
   3. regisztráció: az a tevékenység, mellyel a Weboldal használója az ÁSZF-ben meghatározott adatainak megadásával kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Weboldal felhasználója legyen;
   4. felhasználó: a Weboldalon érvényes, visszaigazolt regisztrációval rendelkező megrendelést feladó felhasználó és fuvarozó felhasználó;
   5. megrendelést feladó felhasználó: olyan felhasználó, aki a Weboldalon keresztül fuvarozási vagy szállítmányozási szerződés megkötésére irányuló akaratát a Weboldalon történő ajánlattételi felhívással, azaz megrendelés feladásával kifejezi;
   6. fuvarozó felhasználó: olyan felhasználó, aki a Weboldalon keresztül a megrendelést feladó felhasználók ajánlattételi felhívására, azaz megrendelésére jogosult és képes ajánlatot tenni;
   7. megrendelés: a megrendelést feladó felhasználó ajánlattételi felhívása, mellyel kifejezi azon szándékát, hogy a Weboldalon keresztül fuvarozási vagy szállítmányozási szerződést kössön;
   8. Express megrendelés: olyan megrendelés, melynek feladását követően a megrendelést feladó felhasználó a szolgáltatási díjat teljes egészében, egy összegben megfizeti, ez által Üzemeltető, mint szállítmányozó maga tesz ajánlatot az adott megrendelésben foglaltak teljesítésére;
   9. Standard megrendelés: olyan megrendelés, melynek feladását követően a megrendelést feladó felhasználó csak a szolgáltatási díj jelen ÁSZF-ben meghatározott részét fizeti meg előre, ez által fuvarozó felhasználókkal fuvarozási szerződés megkötésére irányuló szándékát fejezi ki;
   10. faültetési díj: a megrendelések teljesítésével kapcsolatos várt károsanyag-kibocsátás kompenzációjaként a szolgáltatási díjba épített azon összeg, melyet Üzemeltető kizárólag a kibocsátott károsanyag megkötése, és így a környezet védelme érdekében facsemeték ültetésére használ fel.
 2. A Szolgáltatás sajátosságai és üzemeltetése

  1. Jelen Weboldal működtetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”) alapján - az Üzemeltetővel kötött szállítmányozási szerződés esetének kivételével - közvetítő szolgáltatásnak minősül. Az Üzemeltető mint közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
  2. Az egyes felhasználók által a Weboldalon, vagy azon keresztül közzétett, vagy elérhetővé tett információkért, tartalomért, vállalásokért – ideértve a tartalom által közvetlenül vagy közvetetten okozott mindennemű kárért vagy jogsértésért – kizárólag az adott felhasználó tartozik felelősséggel. Az egyes felhasználók által közzétett adatok, illetve információk tekintetében az Üzemeltető csak tárhelyszolgáltatást nyújt, így azokért semmilyen felelősséget nem vállal.
  3. A Weboldal adatbázisa az egyes felhasználók ajánlatait, megkereséseit tartalmazza, illetve esetenként tartalmazhat tájékoztató jellegű leírásokat, ezért az Üzemeltető a Weboldalon közöltek pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért semmilyen felelősséget nem vállal.
  4. A Weboldalt minden felhasználó kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja. Az Üzemeltető semmilyen esetben sem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért és ezek következményeiért, ideértve a Weboldal használata során küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által akármilyen módon okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, illetve minden egyéb hacker-tevékenységet is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen tevékenységek elkövetője a felelős, ezért az Üzemeltető a felelősségét teljes körűen kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Weboldalon jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lépéseket tesz az információ eltávolítása vagy a hozzáférés ellehetetlenítése érdekében. Amennyiben szükséges, az Üzemeltető jogsértés esetén az illetékes hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő magatartást kifejtő személy(ek) kilétének megállapítása, illetve a jogsértés további folytatásának megakadályozása érdekében.
  5. Üzemeltető semmilyen esetben nem felelős továbbá olyan kárért, amely vis maior esemény folytán következik be. Vis maior eseménynek minősül különösen a háború, sztrájk, felkelés, forradalom, közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, csoportos garázdaság, rongálás, vagy egyéb erőszakos bűncselekmény, árvíz, áradás, földrengés, hurrikán, villámcsapás, hóvihar, ónos eső, fagy, szélkár vagy egyéb természeti katasztrófa, tartós áramszünet vagy egyéb tartós szolgáltatói (különösen internet) kimaradás, baleset, járvány.
  6. A felhasználók által a Weboldalon közölt információk valóságáért és helyességéért az Üzemeltető nem felel.
  7. A felhasználók által közzétett megbízásokra, illetve az azokra a fuvarozók által adott ajánlatokra a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.
  8. Üzemeltető tájékoztatja a felhasználókat, hogy egyes a Weboldalon regisztrált fuvarozó felhasználók felelősségbiztosítással rendelkeznek, amely a fuvarozás és rakodás folyamán keletkező egyes károkat az adott kötvényben foglaltak szerint megtéríti. A kötvényben foglalt biztosítás kiterjed a lopásra, közúti balesetre, rakodás közbeni árusérülésre, nem terjed ki azonban a késésre vagy elemi kárra. A felelősségbiztosítással rendelkező fuvarozó felhasználók kiemelt fuvarozó felhasználónak minősülnek. A megrendelést feladó felhasználó a megrendelésre adott ajánlatok között láthatja, hogy mely fuvarozó felhasználók rendelkeznek felelősségbiztosítással. Az Üzemeltető szállítmányozóként Express megrendelést kizárólag kiemelt fuvarozó felhasználók közreműködésével teljesít.
  9. A fuvarozó felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy Üzemeltető, mint közvetítő közbenjárásával kössenek felelősségbiztosítást az oldalon keresztül, amelynek feltételei külön megállapodás tárgyát képezik.
 3. A Weboldal használatának feltételei és regisztráció

  1. A felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesülésétől függően teszi lehetővé a Weboldal használatát:
   1. A Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak és jogos érdekeinek sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF és Üzemeltető Adatvédelmi Szabályzatában foglalt feltételek betartása mellett használható;
   2. a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett személy előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül (a Weboldal szolgáltatásainak igénybe vételén kívül);
   3. tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását vagy károsodását célozza, illetve, ha egyébként veszélyezteti a Weboldal működtetését;
   4. tilos a Weboldalt felhasználók személyes és egyéb adatainak marketing vagy más, a Weboldal rendeltetésszerű használatától eltérő célú felhasználása, illetve gyűjtése.
  2. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott korlátok között és a Polgári Törvénykönyv jog- és cselekvőképességre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett bárki a Weboldal felhasználója lehet, aki elfogadja és betartja a benne foglaltakat, illetve Magyarország vonatkozó, hatályos jogszabályait, és a Netikettet. Bizonyos szolgáltatások csak regisztrált felhasználók számára érhetőek el.
  3. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy felhasználó valótlan adatokkal, vagy több alkalommal regisztrál, az adott felhasználó Weboldalhoz történő hozzáférését korlátozhatja vagy megtagadhatja. Amennyiben a felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a felhasználó köteles a változásokat fiókjában haladéktalanul rögzíteni. A regisztráció során a felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott felhasználó felelőssége. Az egyes felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek, vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
  4. A regisztráció folyamata a Weboldal megfelelő oldalán található regisztrációs lap hiánytalan kitöltésével indul. A regisztrációs lapon a felhasználók az alábbi adatokat kötelesek, illetve opcionális adat esetében jogosultak megadni:
   • Megrendelést feladó felhasználó (Feladó)
    Vezetéknév, Keresztnév, Email cím, Jelszó, Cégnév (opcionális), Telefonszám (opcionális), Profilkép ((opcionális))
   • Fuvarozó felhasználó
    Vezetéknév, Keresztnév, Email cím, Jelszó, Cégnév vagy egyéni vállalkozó neve, Telefonszám, Adószám, Székhely pontos címe, Vállalt megbízások köre, Vállalt megbízások földrajzi régiók szerint, Bemutatkozás (opcionális), Profilkép (opcionális), Fényképes igazolvány, Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, Fuvarozó járműre vonatkozó dokumentumok és forgalmi engedély, Fuvarozó járműről készült, 30 napnál nem régebbi fénykép
  5. A regisztráció során a Feladóknak lehetőségük van Facebook fiókkal történő regisztrációra is.
  6. A regisztrációs adatok kitöltését követően a felhasználó e-mail címére a Szolgáltató által elküldött link útján aktiválhatja regisztrációját. A regisztrációkor nem élő, vagy egyéb okból nem megfelelő postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása következtében előálló bármilyen kárért, adatvesztésért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
  7. A felhasználó és az Üzemeltető közötti platform-szolgáltatási jogviszony a regisztráció Üzemeltető általi visszaigazolásával jön létre és lép hatályba.
  8. Az Üzemeltető az inaktív felhasználói fiókokat 3 hónap elteltét követően törölheti a Weboldalról. A regisztráció törlése előtt az Üzemeltető saját döntése szerint felhívhatja a törlésre a felhasználó figyelmét, és lehetőséget biztosíthat a regisztráció meghosszabbítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az inaktív fiók törléséből adódó esetleges kárért, adatvesztésért.
 4. A Weboldal működése

  1. A megrendelést feladó felhasználó a regisztrációt megelőzően és azt követően is kiválaszthatja a szállítmány árukategóriáját az alábbi lehetőségek közül:
   • Raklap
   • Csomag
   • Bútor, háztartási eszköz
   • Költöztetés
   • Jármű
   • IKEA házhozszállítás
   • Egyéb
   sikeres regisztrációt követően feltöltheti a Weboldalra az elszállítani szándékozott küldemény adatait, beleértve a következőket:
   • fel- és lerakási cím
   • felvétel dátuma és napszakja (A csomag felvételének napja legkorábban a megrendelést követő nap lehet.)
   • áru paraméterei
   továbbá az esetleges kiegészítő szolgáltatásokat, melyek a következők lehetnek:
   • A Szolgáltató egy fővel segít a rakodásban
   • A Szolgáltató vállalja a legfeljebb 80kg-os egység áruk kézi rakodását, a Megbízó nem segít a rakodásban (2 főt igényel)
   • Költöztetés
   • Bútor szét- és összeszerelés
   • Bútor elszállítása és megsemmisítése
  2. Amennyiben a megrendelést feladó felhasználó csak a fuvarozási szolgáltatást választja, úgy köteles a küldeményt saját felelősségére szállításra alkalmassá tenni (például a bútort megfelelően szétszerelni, a küldeményt megfelelően becsomagolni, stb.), a megfelelő időben ahhoz, hogy a fuvarozó felhasználó szerződés szerint elszállíthassa a küldeményt. A megrendelést feladó felhasználó köteles továbbá a csomag felvételének és lerakodásának helyét úgy meghatározni, hogy a fuvarozó felhasználó a be- illetve kirakodást a lehető legkönnyebben el tudja végezni. A megrendelést feladó felhasználó tudomásul veszi, hogy sem a fuvarozó felhasználó, sem az Üzemeltető nem felel a küldemény előkészítésének vagy csomagolásának hibájából vagy a késedelmes rendelkezésre bocsátásból eredő közvetett vagy közvetlen károkért, amely a megrendelést feladó felhasználót, vagy bármely más harmadik személyt ér.
  3. A megrendelést feladó felhasználó kötelezettsége a berakodás körülményeinek biztosítása, így különösen a rakodóhelyhez vezető útvonal akadálymentesítése.
  4. A küldemény adatainak feltöltését követően a megrendelést feladó felhasználó árajánlatokat kap az oldalon keresztül regisztrált fuvarozó felhasználóktól, melyek közül kiválaszthatja a számára legszimpatikusabb ajánlatot a fuvardíj és a szolgáltató korábbi értékelései alapján.
  5. A megrendelést feladó felhasználó a megrendeléskor dönthet úgy is, hogy Üzemeltetőt bízza meg a csomag szállításának megszervezésével (Express megrendelés) mely esetben a megrendelést feladó felhasználó és Üzemeltető között szállítmányozási szerződés jön létre (lásd a továbbiakban a 7. pontot).
  6. Amennyiben a megrendelést feladó felhasználó a megrendeléskor csak részösszeget kíván megfizetni, a megrendelést feladó felhasználó és a kiválasztott fuvarozó felhasználó között fuvarozási szerződés jön létre. Ebben az esetben a fuvardíj, mint szolgáltatási díj hátralévő részét a csomag szállítása után a fuvarozó felhasználónak köteles megfizetni (lásd a továbbiakban a 8. pontot).
  7. Express megrendelés: Az Üzemeltető szállítmányozóként történő megbízása esetén (Express megrendelés) az alábbiak szerint jön létre a megállapodás:
   1. A megrendelést feladó felhasználó a paraméterek megadását követően ajánlatot kap a Weboldalon keresztül az Üzemeltetőtől. Üzemeltető szállítmányozóként az ajánlatát visszavonásig tartja fenn. Amennyiben a megrendelést feladó felhasználó az Üzemeltető ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt nem fogadja el, további fuvarozó felhasználók ajánlatai közül is választhat, mely esetben a szerződés a megrendelést feladó felhasználó és a fuvarozó felhasználó között jön létre, mely szerződésre a jelen Felhasználási Feltételek 8. pontja irányadó.
   2. Az ajánlat elfogadását és a szolgáltatási díj teljes összegének kifizetését követően létrejön a 2. számú mellékletében található szállítmányozási szerződés a megrendelést feladó felhasználó és az Üzemeltető között.
   3. Az Üzemeltető ajánlatának elfogadását követően az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja a megrendelést feladó felhasználót a szállítással kapcsolatos további teendőiről és a szállítást végző szolgáltató adatairól és elérhetőségeiről.
   4. A visszaigazoló e-mailben az Üzemeltető egy egyedi bizonyítási kódot ad a megrendelést feladó felhasználó részére.
   5. Szolgáltató szállítmányozóként a fuvart ezt követően maga szervezi meg, és ő maga felel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint.
   6. Megrendelést feladó felhasználó a bizonyítási kódot a csomag leszállításakor (de legkésőbb a kézbesítést követő 1 órán belül) köteles átadni az eljáró fuvarozó felhasználónak. Amennyiben megrendelést feladó felhasználó nem tenne eleget ezen kötelezettségének, úgy a fuvarozó felhasználó minden, ezen késedelemből származó kárát a megrendelést feladó felhasználó köteles megtéríteni.
   7. Amennyiben fuvarozó felhasználó az Üzemeltető megbízásából jár el, a fuvardíjra a bizonyítási kód megadása esetén jogosult, 3 munkanapon belül.
   8. A fuvarozó felhasználó a megállapodott fuvardíjon kívül egyéb juttatásra semmilyen jogcímen nem jogosult az Üzemeltetőtől.
   9. Tekintettel arra, hogy a szállítmányozási jogviszony során a csomag tényleges szállításáról az Üzemeltető által megbízott fuvarozó felhasználó gondoskodik, a megrendelést feladó felhasználót és az Üzemeltetőt ért, vis maior eseményből bekövetkező károkat a fuvarozó felhasználó köteles megtéríteni.
  8. Standard megrendelés: Amennyiben megrendelést feladó felhasználó megrendeléskor részösszeget kíván fizetni, akkor a megrendelést adó felhasználó és a fuvarozó felhasználó között jöhet létre fuvarozási szerződés, melyben Üzemeltető közvetítői szerepet tölt be az alábbiak szerint:
   1. A küldemény adatainak feltöltését követően a Weblapon regisztrált fuvarozó felhasználók a megadottak alapján ár- és vállalási ajánlatot adnak a szolgáltatásra licit rendszerben a megrendelést feladó felhasználó által választott ajánlattételi idő lejárta előtt. A fuvarozó felhasználók által adott árajánlat a fuvarozó felhasználókat annak visszavonásáig köti.
   2. Az ajánlattételi idő lejárta után a megrendelést feladó felhasználó kiválaszthatja a neki leginkább megfelelő ajánlatot, a Weboldalon kialakított felületen.
   3. A megrendelést feladó felhasználó tudomásul veszi, hogy a fuvarozó felhasználó kiválasztásával megköti a jelen felhasználási feltételek 1. számú mellékletében található fuvarozási szerződést a kiválasztott fuvarozó felhasználóval. A teljes fuvardíjról (benne a jelen ÁSZF vonatkozó pontja alatti, esetlegesen kiválasztott külön szolgáltatások díját is) az Üzemeltető visszaigazoló elektronikus levelében tájékoztatja a megrendelést feladó felhasználót.
   4. A fuvarozási szerződés a szerződési szándék megerősítése érdekében a nyertes ajánlat szolgáltatási díjának 8-19%-ával megegyező összeg foglalóként történő megfizetésével lép hatályba. A fuvarozó felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelést feladó felhasználó a foglalót az Üzemeltető részére köteles megfizetni, melyet fuvarozó felhasználó a saját kezéhez történő teljesítésként kifejezetten elfogad. A fuvarozó felhasználó és Üzemeltető jogviszonyában a megrendelést feladó felhasználó által az Üzemeltető részére fizetett foglaló az Üzemeltetőt a közvetítői tevékenységéért megillető díja, melynek vonatkozásában fuvarozó felhasználó tudomásul veszi, hogy azt semmilyen esetben nem jogosult Üzemeltetőtől visszakövetelni.
   5. A foglaló megfizetésének ideje az összegnek az Üzemeltető bankszámlájára való beérkezésének időpontja. A megrendelést feladó felhasználó és a fuvarozó felhasználó kijelentik, hogy a foglaló jogi természetével, illetve minősítésével tisztában vannak, és tudomással bírnak arról, hogy amennyiben a szerződés teljesítése a fuvarozó felhasználó érdekkörébe tartozó okból marad el, a foglaló kétszeres összegét köteles a megrendelést feladó felhasználó részére megfizetni azzal, hogy az Üzemeltetőt a közvetítői tevékenységéért megillető, részére megfizetett foglalót a fuvarozó felhasználó Üzemeltetőtől nem követelheti vissza. Ha a szerződés teljesítése a megrendelést feladó felhasználó érdekkörében felmerült okból marad el, a foglaló összegét elveszíti. A megrendelést feladó felhasználó részére a fuvarozó felhasználó a foglaló összegét megtéríti, ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy valamennyi fél felelős.
   6. A foglaló megfizetését a megrendelést feladó felhasználó kizárólag bankkártyás fizetés útján teljesítheti. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a jövőben további fizetési módokat is bevezessen. A fizetés 1 órán belül feldolgozásra kerül, és a kiválasztott fuvarozó felhasználó értesítést kap a fuvar elnyeréséről.
   7. A fuvarozó a küldemény átadásáról tájékoztatja a megrendelést feladó felhasználót, aki a fuvarozó felhasználónak közvetlenül köteles megfizetni a fuvardíj már megfizetett foglaló összegével csökkentett összegét, a küldemény átadásától számított 3 munkanapon belül.
   8. A fuvarozó felhasználó a megállapodott fuvardíjon kívül egyéb juttatásra semmilyen jogcímen nem jogosult a megrendelőtől vagy Üzemeltetőtől.
   9. A megrendelést feladó felhasználót ért, vis maior eseményből bekövetkező károkat a fuvarozó felhasználó köteles megtéríteni.
 5. Fuvarozó felhasználókra vonatkozó külön rendelkezések

  1. A fuvarozó felhasználók tudomásul veszik, hogy a fuvar.hu oldal fuvarozó felhasználókénti (szállítmányozókénti) használata során, amennyiben rendelkeznek felelősségbiztosítással, lehetőségük van a felelősségbiztosításukat a regisztrált fiókjukban feltüntetni. Express megrendelést az Üzemeltető kizárólag felelősségbiztosítással rendelkező fuvarozó felhasználók közreműködésével teljesít.
  2. A fuvarozó felhasználók kötelesek működő telefonszámot megadni, amelyen elérhetőek. A megadott telefonszámokat Üzemeltető próbahívással ellenőrizheti. A próbahívást Üzemeltető legfeljebb 3 alkalommal kísérli meg, amennyiben nem sikerül felvenni a kapcsolatot a fuvarozó felhasználóval, úgy Üzemeltető haladéktalanul törli a fuvarozó felhasználó regisztrációját. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a telefonszámot bármikor ellenőrizze, ugyanakkor két ellenőrzés között – hacsak megrendelő panaszának kivizsgálásához korábbi ellenőrzés nem szükséges – legalább 2 hétnek kell eltelnie.
  3. A fuvarozó felhasználó köteles megadni bankszámlaszámát is, amelyre a kifizetések beérkezhetnek.
  4. A fuvarozó felhasználó köteles megjelölni, ha alanyi adómentességet élvező kisadózó.
  5. A fuvarozó felhasználók profiljukon kötelesek megadni, hogy mely árukategóriákban vállalnak szállítást az alábbiak közül:
   • Raklap
   • Csomag
   • Bútor, háztartási eszköz
   • IKEA bútor házhozszállítás és összeszerelés
   • Költöztetés
   • Jármű
   • Egyéb
  6. A fuvarozó felhasználók profiljukon megadhatják, hogy az alábbi extra szolgáltatások közül vállalják-e valamelyik igény szerinti elvégzését a megrendelők felé, felár mellett:
   • kézi rakodás legfeljebb egyenként 40 kg-os csomagokkal (1 főt igényel, vagyis fuvarozó felhasználó köteles biztosítani, hogy az ezt meg nem haladó súlyú csomagokat legalább 1 fő mozgatja, amennyiben ehhez speciális eszközt – például targoncát vagy békát – nem áll módjában igénybe venni)
   • kézi rakodás legfeljebb egyenként 80 kg-os csomagokkal (minimum 2 fő rakodást végző biztosítása)
   • megbízó értesítése a fel- illetve a lerakodási helyre való megérkezés előtt 30 perccel (telefonon vagy e-mailben)
   • gépi rakodás (például emelőfal vagy béka biztosítása és használata)
   • költöztetés
   • bútor szét- és összeszerelés
   • konyhabútor összeszerelés
   • bútor elszállítása
  7. A fuvarozó felhasználó a Weboldalon történő regisztrációval magára nézve kötelezőnek fogadja el a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének Etikai Kódexét.
 6. Elállás, Felmondás, Kötbér, Késedelem

  1. Megrendelést feladó felhasználókra vonatkozó rendelkezések:
   1. A megrendelést feladó felhasználó a megrendelését a kiválasztott ajánlat elfogadását és a foglaló megfizetését megelőzően szabadon törölheti, melyet Üzemeltető az ajánlatok elutasításának tekint. Ebben az esetben nem jön létre fuvarozási vagy szállítmányozási szerződés, és a megrendelést feladó felhasználó nem köteles díjat fizetni.
   2. A megrendelésre érkező ajánlatok bármelyikének elfogadását, valamint a foglaló megfizetését és így a fuvarozási vagy szállítmányozási szerződés hatályba lépését követően a megrendelésben meghatározott tervezett berakodási időpontot megelőző 48 óráig a megrendelést feladó felhasználó a szerződéstől elállhat, mely esetben a megfizetett foglalót a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint elveszíti.
   3. A szerződés hatályba lépése esetén a megrendelést feladó felhasználó a megrendelésben meghatározott tervezett berakodási időpontot megelőző 48 órán belül a szerződést felmondhatja, mely esetben a megfizetett foglalót a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint elveszíti, és a foglalón felül további, a szolgáltatási díj 30%-ának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles, melyet Üzemeltetőnek köteles megfizetni.
   4. Amennyiben a szerződés hatályba lépését követően a megrendelést feladó felhasználó a berakodás tervezett időpontjában a megrendelésben rögzített helyszínen nem jelenik meg, és így a berakodás valamint a csomag szállítása meghiúsul, a megrendelést feladó felhasználó a teljes szolgáltatási díj már megfizetett foglalóval csökkentett összegét köteles kötbérként megfizetni a fuvarozó felhasználó vagy Üzemeltető, mint szállítmányozó részére.
   5. A megrendelést feladó felhasználó az elállást, illetve felmondást tartalmazó nyilatkozatát minden esetben a kiválasztott ajánlatot tevő szolgáltatóval, azaz fuvarozó felhasználóval és az Üzemeltetővel köteles írásban közölni az info@fuvar.hu e-mail elérhetőségen.
  2. Fuvarozó felhasználókra vonatkozó rendelkezések:
   1. A fuvarozó felhasználó a megrendelő által elfogadott ajánlatát magára nézve kötelező érvényű megbízásként kezeli. Amennyiben a fuvarozó felhasználó a megbízás elnyerését követően bármikor felmondja a szerződést, vagy nem teljesíti a megbízást a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott rendelkezések alapján a fuvardíj nettó összegének 50%-át köteles megfizetni az Üzemeltető részére a tervezett berakodási időponttól számított 3 munkanapon belül. A foglaló kétszeres összegének megfizetésére a fuvarozó felhasználó köteles, és a megrendelő által az Üzemeltetőnek fizetett foglalót nem jogosult követelni Üzemeltetőtől.
    Amennyiben egy fuvarozó felhasználó egy naptári éven belül 2 esetben követ el a 6. bekezdés 2.3. pontban meghatározott súlyos szerződésszegést, regisztrációja 1 évre felfüggesztésre kerül. Az egy éves felfüggesztés után, amennyiben egy naptári éven belül ismét 2 alkalommal súlyos szerződésszegést követ el, úgy regisztrációja véglegesen törlésre kerül, és sem a fuvarozó felhasználó, sem annak közvetett vagy közvetlen tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy jogutódja nem regisztrálhat többé a fuvar.hu oldalon fuvarozó felhasználóként. A fuvarozó felhasználó elállási vagy felmondási szándékát minden esetben az Üzemeltető és a megrendelést feladó felhasználó felé egyaránt köteles írásban bejelenteni.
   2. Amennyiben fuvarozó felhasználó a foglaló megrendelést feladó felhasználó általi megfizetését követően, a megrendelésben meghatározott berakodási időpontot megelőző 48 órán belül felmondja a szerződést, a foglaló kétszeresének megrendelő részére történő megfizetésén túl az Üzemeltető részére a fuvardíj 20%-ának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles a berakodási időponttól számított 3 munkanapon belül.
   3. Amennyiben fuvarozó felhasználó a foglaló megrendelést feladó felhasználó általi megfizetését követően, a megrendelésben meghatározott berakodási időpont előtt legalább 60 perccel nem jelzi az Üzemeltető és a megrendelő számára a szerződés felmondására irányuló szándékát, súlyos szerződésszegést követ el és a foglaló kétszeresének megrendelő részére történő megfizetésén túl az Üzemeltető részére a teljes szolgáltatási díj összegének megfelelő kötbér fizetésére köteles a berakodási időponttól számított 3 munkanapon belül.
   4. Amennyiben egy fuvarozó felhasználó egy naptári éven belül 2 esetben követ el a 6 bekezdés 2.3. pontban meghatározott súlyos szerződésszegést, regisztrációja 1 évre felfüggesztésre kerül. Az egy éves felfüggesztés után, amennyiben egy naptári éven belül ismét 2 alkalommal súlyos szerződésszegést követ el, úgy regisztrációja véglegesen törlésre kerül, és sem a fuvarozó felhasználó, sem annak közvetett vagy közvetlen tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy jogutódja nem regisztrálhat többé a fuvar.hu oldalon fuvarozó felhasználóként.
   5. A fuvarozó felhasználó elállási vagy felmondási szándékát minden esetben az Üzemeltető és a megrendelést feladó felhasználó felé egyaránt köteles írásban bejelenteni.
  3. A megrendelést feladó felhasználó, illetve a fuvarozó felhasználó késedelem esetén (különösen a berakodásra történő késedelmes megjelenés, vagy a tervezett kirakodásról történő felróható okból származó késedelem esetén) köteles a másik fél számára minden megkezdett késedelmes óra után 5000,-Ft késedelmi kötbért megfizetni.
 7. Követeléskezelés

  1. Üzemeltető a részére fizetendő lejárt tartozások kezelését a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon végzi. Üzemeltetőnek semmilyen esetben nem áll módjában a lejárt tartozások vonatkozásában a követelés-kezelési stratégiájától eltérni.
  2. Az Üzemeltető részére fizetendő lejárt fizetési kötelezettség észlelése esetén e-mail útján automatikusan fizetési felszólítást küld a tartozás kötelezettjének. Az e-mailen keresztül küldött felszólítás annak a kötelezett e-mail fiókjába történő megérkezésével kézbesítettnek tekintendő. A kötelezett a tartozását a felszólításban foglaltak szerint köteles megfizetni Üzemeltető részére.
  3. Amennyiben a kötelezett az Üzemeltető által küldött felszólításban foglalt határidőben a tartozását nem egyenlíti ki, az Üzemeltető jogi képviselője ügyvédi felszólítást küld a kötelezett részére. A kötelezett a tartozását, valamint az ügyvédi felszólításban foglalt behajtási (ügyvédi) költséget az ügyvédi felszólításban foglaltak szerint köteles megfizetni Üzemeltető részére.
  4. Amennyiben a kötelezett az Üzemeltető jogi képviselője által küldött ügyvédi felszólításban foglalt határidőben a teljes tartozását nem egyenlíti ki, Üzemeltető jogi képviselőjén keresztül fizetési meghagyásos eljárást indít kötelezett, mint adós ellen.
 8. A Weboldalhoz fűződő szellemi alkotások

  1. A Weboldalon megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon megjelenített cikket, fotót, logót, kimutatást, statisztikát, grafikát, a Weboldal kialakítását, szerkesztési elvét, illetve a Weboldal üzemeltetése során felhasznált szoftveres és egyéb megoldásokat, szellemi tulajdonjogi oltalom alatt álló és szellemi tulajdonjogi oltalom alatt nem álló minden ötletet, elvet, elgondolást, képet, rajzot, ábrát, elrendezési elvet, hangot, ikont, üzleti vagy szervezési tervet és rendszert) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, és az a Weboldal rendeltetésszerű használatával járó képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, valamint a nem kereskedelmi célból történő lementésen, vagy kinyomtatásán túl semmilyen egyéb formában nem használható fel, vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül. A fuvar.hu domain az Üzemeltető tulajdonában áll. Az „fuvar.hu” megnevezés kizárólag az Üzemeltető előzetes, írásbeli hozzájárulásával használható fel a Weboldalon kívül.
  2. Amennyiben a felhasználó a saját weboldalán a Weboldal bármely részére mutató linket kíván elhelyezni, a következő feltételeket köteles betartani:
   • A link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek használata nem lehetséges;
   • a linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, illetve, hogy a linkelő weboldal és a Weboldal között bármilyen kapcsolat fennállna;
   • a linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Weboldalról vagy az Üzemeltetőről;
   • a linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat;
   • a linkelő weboldal tartalmáért az Üzemeltető semmilyen körülmények között sem felel.
 9. Hirdetések

  1. A Weboldalon megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, és az ott esetlegesen elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.
 10. A Weboldal aloldalairól elérhető más oldalak

  1. A Weboldal esetenként harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa hivatkozott oldal harmadik személyek jogait, vagy a hatályos jogszabályokat, illetve etikai normákat sérti, a linket eltávolítja. Az Üzemeltető az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.
 11. Felelősség a jelen felhasználási feltételek megszegéséért

  1. Az Üzemeltető jogosult minden olyan információ vagy adat törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseibe ütközik. Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető felhasználóról rendelkezésére álló adatokat. A jogsértés, illetve a jelen felhasználási feltételek megsértésének további szankciójaként az Üzemeltető a jogsértő felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Weboldal felhasználói közül.
  2. A jelen pontban foglalt szankciók alkalmazására az Üzembentartó egyoldalúan, indoklási kötelezettség nélkül jogosult.
  3. Amennyiben bármely felhasználó megszegi a jelen felhasználási feltételeket, és ezzel összefüggésben harmadik személy vagy hatóság igényt támaszt, vagy eljárást indít, az adott felhasználó az ezekkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kárt köteles az Üzembentartónak megtéríteni. A visszaélést elkövető felhasználó vállalja továbbá, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt cselekményt megtesz a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.
 12. Testre szabható funkciók

  1. A Weboldalon történő regisztrációt követően lehetőség nyílik arra, hogy a regisztrált felhasználó az igényei és lehetőségei szerint használjon további funkciókat, így különösen, hogy hozzászólásokat helyezzen el a Weboldal megadott felületein, illetve értékeléseket adjon le. Üzemeltető ugyanakkor semmilyen kötelezettséget nem vállal egyetlen, a Weboldalon felhasználók által elhelyezett tartalom tekintetében sem, ezekkel kapcsolatban a felhasználót semmilyen különleges jog nem illeti meg. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely felületét, aloldalát, elemét (így különösen, de nem kizárólagosan az egyes termékeket, alkalmazásokat, híreket, elárusító helyeket) bármikor módosítsa vagy törölje az azt követő felhasználók előzetes értesítése nélkül.
 13. Környezetvédelem

  1. Üzemeltető elkötelezett a környezet védelme iránt, ezért minden a Weboldal használatával létrejött szerződés ellenértékébe úgynevezett környezetvédelmi faültetési díjat számítunk bele. A faültetési díjból befolyó összegeket kizárólag a CO2-t megkötő facsemeték ültetésére használjuk.
  2. A szállítást végző tehergépjármű környezetvédelmi besorolása alapján kiszámítjuk az adott útvonalon az adott árutömegre eső CO2 terhelést és megállapítjuk, hogy az általunk ültetett facsemeték hány nap alatt képesek a kibocsátott CO2 megkötésére. A környezet védelme érdekében 1-8 éves fák ültetését és gondozását végezzük, melyeknek költségeit a megkötési kapacitás lekötésének arányában építjük bele a felhasználók által fizetett szolgáltatási díjakba. A faültetés költségét a fizetések teljesítésekor külön feltüntetjük a felhasználók részére.
 14. Egyéb rendelkezések

  1. A felhasználó a Weboldal használatával feltétel nélkül elfogadja a jelen felhasználási feltételeket.
  2. Az Üzemeltető bármikor jogosult felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Weboldal megjelenítése, böngészése a módosítások elfogadását jelenti. A jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Weboldal nyitóoldaláról elérhető Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.
  3. Amennyiben a felhasználó törölni kívánja regisztrációját, úgy maga a felhasználói fiók maradéktalanul törlésre kerül, ugyanakkor az általa korábban leadott értékelések, illetve közzétett hozzászólások nem törlődnek. A felhasználó regisztrációja törlődhet továbbá az Üzemeltető indoklás nélküli, egyéni döntése alapján, illetve a Weboldal törlése esetén is. A felhasználói regisztráció törlését a felhasználó az alábbi e-mail címre küldött kérvénnyel kezdeményezheti.
  4. Jelen Felhasználási Feltételekben nem rögzített kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai irányadóak.
 15. Mellékletek

  1. számú melléklet: Fuvarozási szerződés

  2. számú melléklet: Szállítmányozási szerződés


Pécs, 2020. 09. 10.

A weboldalon cookie-kat használunk! A böngészés folytatásával jóváhagyod, hogy a cookie-kat használjunk. További információ Bezárás