Töltés

Felhasználási feltételek

 1. A Tájékoztató célja és hatálya
 2. Irányadó jogszabályok
 3. Az Adatkezelő adatai
 4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme
 5. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek
 6. Kapcsolatfelvétel
 7. Az adatok tárolásának módja, biztosítása
 8. Eljárási szabályok
 9. Kártérítés
 10. Jogorvoslat
 11. Hatósági együttműködés

A Tájékoztató célja és hatálya

 1. Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Fuvar.hu Korlátolt Felelősségű társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.
 2. A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 1. Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).
 2. Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.
 3. Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 4. Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.
 5. Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:
  1. Magánszemély ajánlatkérők adatai

   Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

   A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, Facebook-profillal történő belépés esetén továbbá a nem és a profilkép

   Az adatkezelés célja: a www.fuvar.hu oldal szolgáltatásainak igénybe vétele, fuvarozási megbízásokhoz árajánlatok kérése, illetve fuvarozási szerződések megkötése a honlapon

   Adattovábbítás: a kiválasztott fuvarozó felé

   Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás

   Adatfeldolgozók: a honlapon regisztrált fuvarozók

   Az adatok törlésének határideje: a regisztráció törlésével

   Az adatközlés hiányának esetleges következménye: hibás adatközlés esetén a szolgáltatások ellehetetlenülése, hiányos adatok esetén a www.fuvar.hu oldal szolgáltatásai igénybevételének ellehetetlenülése

  2. Hírlevél

   Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

   A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

   Az adatkezelés célja: feliratkozottak tájékoztatása az Adatkezelő működéséről és akcióiról

   Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

   Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a hírlevélre való feliratkozás és így az Adatkezelővel kapcsolatos aktuális információkról, kedvezményekről való értesülés ellehetetlenülése

   A hírlevélre a honlapon való regisztrációkor van lehetőség, és a hírlevelek alján található link segítségével bármikor le lehet iratkozni a listáról.

  3. Az Adatkezelő fuvar.hu cím alatti honlapjának naplózása

   Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

   A kezelt adatok köre: IP-cím, dátum, időpont, felkeresett oldal címe

   Az adatkezelés célja: a www.fuvar.hu oldal megfelelő működése

   Az adatok törlésének határideje: két hét

   Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az Adatkezelő honlapján tapasztalható felhasználó-élmény csökkenése.

   Külső szolgáltatók naplózással összefüggő adatkezelése: A honlap az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Ezen külső szolgáltató által üzemeltetett szerver közvetlen kapcsolatban áll a honlapra látogató eszközével. Ennek folytán a külső szolgáltatókkal való közvetlen kapcsolat folytán egyes felhasználói adatok gyűjtésére képessé válik a külső szolgáltató, így például az IP-címre, az egérmutató mozgására, a meglátogatott oldal címére, a látogatás időpontjára, és az alkalmazott böngészőre vonatkozó adatok tekintetében. Az IP-cím (Internet Protocol-cím) egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az internetprotokoll segítségével kommunikáló számítógépek egymás azonosítására használnak. Az IP-cím alapján a felhasználó akár földrajzi helyzete is meghatározható. A felkeresett oldal címe és a látogatás időpontja önmagában nem teszi lehetővé a felhasználók beazonosítását, de más kiegészítő adatokkal összekapcsolva következtetések vonhatók le rá nézve. A látogató számára a honlapon kínált, személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató nyújtja. A külső szolgáltatók szerverei által folytatott adatkezelésről a következő oldalakon juthat részletes információkhoz:

  4. Az Adatkezelő honlapjának cookie-kezelése

   A szolgáltató a teljesebb ügyfélélmény és a testre szabott szolgáltatások nyújtása érdekében a felhasználó eszközén kis adatcsomagokat, úgy nevezett „cookie”-kat helyez el, illetve olvas vissza a későbbi látogatás alkalmával. Amennyiben az alkalmazott böngésző visszaküld egy már elmentett cookie-t, úgy a cookie-t kezelő szolgáltató összekapcsolhatja a felhasználó aktuális látogatási adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

   Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

   A kezelt adatok köre: IP-cím, dátum, időpont, előzőleg látogatott oldal címe

   Az adatkezelés célja: a felhasználók és saját munkamenetük azonosítása, az ennek során keletkezett adatok tárolása, internetes analitikai mérések.

   Adattovábbítás: Google Inc.

   Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás

   Adatfeldolgozók: Google Inc. 

   Az adatok törlésének határideje: a böngésző bezárása, vagy 30 perc, cookie típusától függően

   Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az Adatkezelő honlapján tapasztalható felhasználó-élmény csökkenése, analitikai mérések pontatlansága.

   Az egyes cookie-k által tárolt adatokra, tárolási időkre, illetve körülményekre vonatkozólag naprakész információt talál az alábbi helyeken:

  Adatkezelő működése során a következő további adatfeldolgozókat veszi igénybe:

  • MailChimp - hírlevél küldés
  • EU (Frankfurt) Amazon Web Services - adattárolás
  • Google Inc. vállalati e-mail szolgáltatás (GSuite)

Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 1. Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken.
 2. Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.
 3. A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.
 4. A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:
  1. A rá vonatkozó személyes adatok;
  2. az adatkezelés célja(i);
  3. az érintett személyes adatok kategóriái;
  4. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
  5. az adatok tárolásának időtartama;
  6. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
  7. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
  8. a kezelt adatok forrása;
  9. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
  10. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.
 5. A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.
 6. Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér.
 7. Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.
 8. A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.
 9. A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:
  1. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
  2. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
  3. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
  4. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
  5. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.
 10. Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:
  1. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
  2. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
  3. közérdekből;
  4. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
  5. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.
 11. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:
  1. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
  2. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
  3. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
 12. Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:
  1. Az érintett ehhez hozzájárul;
  2. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
  3. más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
  4. közérdek érvényesítéséhez szükséges.
 13. A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.
 14. Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.
 15. Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:
  1. az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
  2. az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
  3. alkalmazását jogszabály engedélyezi;
  4. szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

Az adatok tárolásának módja, biztosítása

 1. Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.
 2. Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.
 3. Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:
  1. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
  2. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
  3. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
  4. illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).
 4. Az adatok védelme kiterjed különösen:
  1. a jogosultalan hozzáférésre;
  2. megváltoztatásra;
  3. továbbításra;
  4. törlésre;
  5. nyilvánosságra hozatalra;
  6. véletlen sérülésre;
  7. véletlen megsemmisülésre;
  8. illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.
 5. Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).
 6. Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:
  1. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
  2. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
  3. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.
 7. Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.
 8. Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

Eljárási szabályok

 1. Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
 2. Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.
 3. Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:
  1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
  2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
  3. a kérelem túlzó.
 4. A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:
  1. a kérelmet megtagadni;
  2. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.
 5. Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.
 6. Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
 7. Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.
 8. Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:
  1. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
  2. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

Kártérítés

 1. Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.
 2. Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.
 3. Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

Jogorvoslat

 1. Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, dr. Pozsgay Péterhez (elérhetőség: 06205574860; office@drpozsgaypeter.hu).
 2. Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 3. Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

Hatósági együttműködés

 1. Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.
 2. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

Kelt: Budapest, 2018. május 15.

A weboldalon cookie-kat használunk! A böngészés folytatásával jóváhagyod, hogy a cookie-kat használjunk. További információ Bezárás