Általános Szerződési Feltételek

 • 1. Preambulum
 • 2. Az ÁSZF-ben használt fogalmak magyarázata
 • 3. ÁSZF hatálya
 • 4. ÁSZF elérhetősége, módosítása
 • 5. Személyes adatok kezelése
 • 6. Fuvarozási jogviszony létrejötte; regisztráció
 • 7. Fuvarozási feladat elvállalása
 • 8. Elvállalt fuvarozási feladat lemondása
 • 9. Fuvarozási feladat teljesítése
 • 10. Küldemény felvétele
 • 11. Küldemény átadása a címzettnek
 • 12. Utánvételi összegek kezelése
 • 13. Címzett által átadott ingóságok Fuvarozó általi elszállítása
 • 14. Fuvardíj és annak megfizetése
 • 15. Fuvarozói felelősségbiztosítás
 • 16. Veszélyes vagy különleges kezelést igénylő küldemények fuvarozása
 • 17. Fuvarozót megillető zálogjog, visszatartási jog
 • 18. Felelősségi szabályok
 • 19. Fuvarozási szerződésből fakadó igények érvényesítése, az igények elévülése
 • 20. A fuvarozási jogviszony, illetve az egyedi fuvarozási szerződés megszűnése, elszámolás a Felek között
 • 21. Vegyes rendelkezések
 • 1. számú melléklet
 • 1. számú függelék

1. Preambulum

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Fuvar.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szállítmányozó), valamint a fuvarozóként részére szolgáltatást nyújtó jogi személy és/vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozók (a továbbiakban: Fuvarozó) között létrejött szerződéses jogviszonyokat, azok teljesítését.

Fuvarozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Fuvar.hu mobilapplikáció felületén történő regisztrációval és a jelen ÁSZF elfogadásával közte és a Szállítmányozó között az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti fuvarozási jogviszony jön létre, melyet a Szállítmányozó saját nevében, de a Feladó javára, valamint annak költségére és kockázatára köt a Fuvarozóval.

2. Az ÁSZF-ben használt fogalmak magyarázata

Szállítmányozó:

jelen ÁSZF vonatkozásában szállítmányozónak minősül a Fuvar.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 02-09-083090, székhely: 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1., 1. em. 3., adószám: 25977732-2-02).

Fuvarozó:

jelen ÁSZF vonatkozásában fuvarozó az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet vagy egyéb gazdálkodó személy vagy szervezet, amely/aki fuvarozási szolgáltatás nyújt a Szállítmányozó számára.

Feladó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, akinek/amelynek a javára, illetve költségére és kockázatára a Szállítmányozó saját nevében a Fuvarozóval a fuvarozási szerződést megköti.

Címzett:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, akinek/amelynek a Fuvarozó a fuvarozási szerződés tárgyát képező küldeményt köteles leszállítani és kiszolgáltatni.

Küldemény:

minden olyan ingó dolog, melyet az a feladó bocsát a Fuvarozó rendelkezésére, akinek a javára a fuvarozási szerződést a Szállítmányozó a Fuvarozóval megköti, és amelyet a Fuvarozónak a feladó által megjelölt címzett részére el kell szállítania és ki kell szolgáltatnia.

Veszélyes küldemény:

minden olyan ingó dolog, amely hivatalosan veszélyes árunak minősül, ideértve azokat is, amelyek veszélyesek, gyúlékonyak, radioaktívak, amelyeknek károsító, vagy sérülést okozó jellegük van, vagy ilyen árukká válhatnak.

Applikáció:

a Google Play Áruházból, illetve az AppStore-ból okostelefonra vagy egyéb okos eszközre letölthető, internetkapcsolatot igénylő mobilalkalmazás, melynek telepítését, illetve az abban történő regisztrációt és a bejelentkezést követően elérhető felületen a Fuvarozó a Szállítmányozó által közzétett különböző fuvarozási feladatok teljesítését el tudja vállalni.

Megfelelő biztosíték:

olyan biztosíték, amit a Szállítmányozó pénzben vagy bankgarancia biztosításával szolgáltat, és az a biztosíték érvényesítéssel járó szokásos költségeket is alapul véve eléri legalább a Fuvarozó lejárt és nem vitatott követelésének 10%-kal növelt összegét.

3. ÁSZF hatálya

ÁSZF személyi hatálya

Jelen ÁSZF hatálya a Szállítmányozó és a Fuvarozó között létrejövő fuvarozási jogviszonyokra terjed ki.

ÁSZF időbeli hatálya

Jelen ÁSZF annak kihirdetésével lép hatályba, és annak visszavonásáig vagy módosításáig hatályban marad.

A Szállítmányozó és a Fuvarozó között az egyes fuvarozási feladatok elvállalásával létrejövő fuvarozási szerződésekkel összefüggésben felmerülő vitás kérdések elbírálására az adott fuvarozási feladat elvállalásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései irányadók.

ÁSZF területi hatálya

Jelen ÁSZF hatálya a Szállítmányozó és a Fuvarozó között létrejött szerződés alapján a Fuvarozó által elvállalt, Magyarország területén teljesítendő fuvarozási feladatokra terjed ki.

ÁSZF tárgyi hatálya

Jelen ÁSZF teljeskörűen szabályozza a Szállítmányozó és a Fuvarozó között létrejövő fuvarozási szerződéseket.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha a Felek egyedi feltételeket tartalmazó keretszerződést kötnek egymással, úgy az ebből eredő fuvarozási jogviszonyokra – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő fuvarozási jogviszonyokra a Fuvarozó saját szerződési feltételei nem alkalmazhatók.

4. ÁSZF elérhetősége, módosítása

Szállítmányozó biztosítja, hogy a Fuvarozó az ÁSZF elfogadását megelőzően annak tartalmát megismerhesse, értelmezhesse.

Szállítmányozó az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét az Applikáción keresztül, időbeli korlátozás nélkül elérhetővé teszi.

Szállítmányozó fenntartja a jogot magának arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítsa. Szállítmányozó az ÁSZF módosításáról legalább annak hatálybalépését megelőző 15 (tizenöt) nappal az Applikáció felületén keresztül tájékoztatja a Fuvarozót, és a módosított ÁSZF-et is elérhetővé teszi számára. Szállítmányozó felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy ÁSZF módosítás esetén a Fuvarozó abban az esetben tud új fuvarozási feladatot elvállalni, ha a Applikációban nyilatkozik arról, hogy a módosított ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadja.

5. Személyes adatok kezelése

Szállítmányozó szavatol azért, hogy a fuvarozási szerződés megkötése, illetve teljesítése körében tudomására jutó személyes adatokat az irányadó adatvédelmi jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

Szállítmányozó szavatol továbbá azért, hogy a fuvarozási szerződés teljesítése során végzett adatkezelési tevékenysége mindenben megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) előírásainak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alkalmazandó rendelkezéseinek, a Szállítmányozó így különösen, de nem kizárólagosan megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes adatok kezeléséhez, az adatkezelési tevékenységet jogszerű cél elérése érdekében végzi, ezen cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig és adatkör vonatkozásában.

Szállítmányozó felhívja az adatkezeléssel érintett természetes személyek figyelmét arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő jogaikat a Szállítmányozóval mint adatkezelővel szemben a Szállítmányozó által közzétett Adatkezelési tájékoztatóban részletezett módon gyakorolhatják.

Szállítmányozó által végzett adatkezelési tevékenységek részletszabályait a Szállítmányozó által elkészített és az Applikáció felületén közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, melyhez való hozzáférést a Szállítmányozó a Fuvarozó számára időbeli korlátozás nélkül biztosítja az Applikáción keresztül.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő fuvarozási szerződések teljesítése során a Fuvarozó a tudomására jutó személyes adatokat adatfeldolgozóként kezeli. A Fuvarozó jogait, kötelezettségeit, illetve a személyes adatok feldolgozására vonatkozó részletszabályokat az ÁSZF 1. számú mellékletét képező adatfeldolgozási szerződés tartalmazza.

6. Fuvarozási jogviszony létrejötte; regisztráció

Szállítmányozó és a Fuvarozó között, az Applikációban való regisztrációval, az ÁSZF elfogadásával, valamint a regisztráció Szállítmányozó általi hitelesítésével fuvarozási keretjogviszony jön létre.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő fuvarozási keretjogviszony alapján a Szállítmányozó a saját nevében, a Feladó javára, illetve költségére és kockázatára rendeli meg a Fuvarozótól a küldemény Címzetthez történő eljuttatását és a Címzettnek történő átadását, míg a Fuvarozó a fuvarozási feladatot fuvardíj ellenében vállalja el.

Fuvarozó szavatol azért, hogy a Szállítmányozóval kötött szerződésből eredő feladatait a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, az irányadó sztenderdekkel összhangban végzi. Fuvarozó rendelkezik mindazon szakmai felkészültséggel és technikai feltételekkel, melyek szükségesek a szerződésből eredő feladatok teljesítéséhez.

Fuvarozó köteles az általa elvállalt fuvarozási feladatokat határidőben, az általában elvárható legnagyobb gondossággal ellátni, továbbá tevékenységét úgy megszervezni, hogy biztosítsa a fuvarozási feladat szakszerű ellátását – a Szállítmányozó érdekeinek elsődlegessége, valamint a gondos feladatellátás követelményének megtartása mellett, a Szállítmányozó utasításaival összhangban.

Fuvarozó az Applikáción keresztül tudja elvállalni a Szállítmányozó által ott közzétett fuvarozási feladatok egyikét. Szállítmányozó felhívja a Fuvarozó figyelmét, hogy fuvarozási feladat teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás csak akkor érvényes, ha a fuvarozási feladatot a Fuvarozó az Applikáción keresztül vállalta el.

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy az Applikáció használatához szükséges technikai feltételeket egyoldalúan meghatározza azzal, hogy a technikai feltételekről, illetve azok esetleges változásáról köteles a Fuvarozót tájékoztatni. Szállítmányozó felhívja továbbá a Fuvarozó figyelmét, hogy az Applikáció letöltéséhez, telepítéséhez és futtatásához szélessávú internetkapcsolat is szükséges, melyről a Fuvarozó saját költségére köteles gondoskodni.

Szállítmányozó felhívja a Fuvarozó figyelmét, hogy az Applikáció használata előzetes regisztrációhoz kötött. A Fuvarozó a sikeres regisztrációt követően, e-mail címének és jelszavának megadásával tud bejelentkezni felhasználói fiókjába. Szállítmányozó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy fuvarozási feladat elvállalása csak azt követően lehetséges, ha a Fuvarozó regisztrációja a Szállítmányozó által hitelesítésre került.

Az Applikáció felületén a Fuvarozó az alábbi adatok megadásával tud regisztrálni:

 • a regisztráló természetes személy adatai (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó);
 • a regisztráló természetes személyről a regisztráció során használt okos eszközzel készített fénykép;
 • a regisztráló természetes személy jogosítványának mindkét oldaláról a regisztráció során használt okos eszközzel készített fénykép;
 • a fuvarozási feladatot ellátó vállalkozás formája, adatai (cégnév, adószám, bankszámlaszám, székhely címe, telefonszám);
 • fuvarozáshoz használt gépjármű adatai (márka, típus, szín, évjárat, rendszám, környezetvédelmi besorolás, raktér adatai);
 • a gépjárműről a regisztráció során használt okos eszközzel készített fénykép;
 • gépjármű forgalmi engedélye.

Amennyiben a Fuvarozó rendelkezik felelősségbiztosítással, úgy a biztosítási kötvény feltöltésére is van lehetősége az Applikáción keresztül.

Szállítmányozó felhívja a figyelmet arra, hogy az Applikáció kizárólag abban az esetben engedélyezi a regisztráció véglegesítését, ha a Fuvarozó a fent felsorolt adatokat hiánytalanul megadta, illetve a kért dokumentumokat feltöltötte. A regisztráció sikeres megtörténtéről a Fuvarozó az azonnali értesítést kap.

Fuvarozó köteles a Szállítmányozó által előírt adatokat hiánytalanul és pontosan megadni, illetve a kért dokumentumokat feltölteni az Applikáción keresztül. A valótlan, hiányos, vagy pontatlan adatszolgáltatásból fakadó következmények kizárólag a Fuvarozót terhelik.

Szállítmányozó tájékoztatja a Fuvarozót, hogy az Applikáció az adatrögzítés során felmerülő hibákat, illetve hiányosságokat jelzi, melyeket a Fuvarozó javítani, illetve pótolni tud a regisztráció véglegesítése előtt. A Fuvarozó a fiók létrehozását követően is tudja javítani az adatbeviteli hibákat.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a regisztráció feltétele, hogy a Fuvarozó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismerje el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá nyilatkozzon arról, hogy az Adatkezelési tájékoztatót elolvasta és rendelkezéseit tudomásul vette.

Szállítmányozó a Fuvarozó által közölt adatok, feltöltött dokumentumok, illetve az azokban szereplő információk valódiságát, helyességét, pontosságát, illetve a regisztráló személyazonosságát a regisztrációt követő 2 (kettő) munkanapon belül ellenőrzi és a regisztrációt hitelesíti. A hitelesítés megtörténtéről a Szállítmányozó az Applikáción keresztül, és a regisztráció során megadott e-mail címre küldött rendszerüzenetben külön is tájékoztatja a Fuvarozót.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Fuvarozó hitelesítése a megadott adatok és feltöltött dokumentumok alapján nem lehetséges, és a Fuvarozó a hiányokat a Szállítmányozó külön felhívására sem pótolja, úgy a Szállítmányozó jogosult a regisztrációt megtagadni. A regisztráció megtagadása esetén a felek között fuvarozási jogviszony nem jön létre.

A jelen ÁSZF alapján a Szállítmányozó és a Fuvarozó között elektronikus úton kötött, írásbelinek nem minősülő szerződés jön létre, amelyet a Szolgáltató elektronikusan iktat, és amely utólag hozzáférhető, visszakereshető, azonban magatartási kódexre nem utal. A Fuvarozó és a Szállítmányozó között a fuvarozási szerződés magyar nyelven jön létre.

Fuvarozó a regisztráció során megadott e-mail címének és jelszavának használatával tud bejelentkezni az Applikációban létrehozott felhasználói fiókjába. Fuvarozó saját felhasználói fiókjának belépési adatait köteles úgy megőrizni, hogy megakadályozza az Applikációhoz való illetéktelen hozzáférést, a Fuvarozó nevében és adataival történő esetleges visszaélést.

Fuvarozó bejelentkezést követően az Applikáció jobb felső sarkában található gombra kattintva megjelenő „Profil”, illetve „Gépjármű adatok” menüben tudja áttekinteni a regisztráció során megadott adatait, valamint szintén itt tudja módosítani azokat. Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy egy esetleges adatmódosítás esetén további fuvarozási feladat elvállalására csak akkor jogosult, ha a módosított adatok hitelesítése a fent írt módon megtörtént.

Ha az Applikáció használata során a Fuvarozónak kérdése merül fel, úgy a „Segítség és GYIK” menüben tud tájékozódni, vagy az Applikáción keresztül a Szállítmányozónak közvetlenül is tud üzenetet küldeni, melyre a Szállítmányozó írásban, a Fuvarozó által megadott e-mail címre küldött üzenetben válaszol.

7. Fuvarozási feladat elvállalása

Fuvarozó az Applikációban keresni tud a Szállítmányozó által közzétett, elvállalható fuvarozási feladatok között. A Fuvarozó be tudja állítani és el tudja menteni saját keresési preferenciáit. Az Applikáció a keresés eredményeként az egyes fuvarozási feladatok jellemzőit megjeleníti.

Szállítmányozó szavatol azért, hogy a fuvarozási feladat elvállalását megelőzően az Applikációban tájékoztatja a Fuvarozót az adott fuvarozási feladat tárgyát képező küldemény Feladótól történő átvételének, és/vagy a küldemény Címzettnek történő kiszolgáltatásának helyszínén érvényben lévő valamennyi biztonsági előírásról. Ugyanígy tájékoztatja a Szállítmányozó a Fuvarozót arról, ha a kézbesítendő küldemények méretére vagy súlyára, illetve darabszámára tekintettel emelőhátfalas gépjármű szükséges a fuvarozási feladat ellátásához.

Ha a Fuvarozó a keresés alapján megjelenített fuvarozási feladatok egyikének jobb alsó sarkában található nyíl ikonra kattint, úgy megjelenik az a felület melyen keresztül az „Elvállalom” gombra kattintva tudja jelezni a Szállítmányozónak a küldemények fuvarozására vonatkozó szándékát.

Szállítmányozó felhívja a figyelmet arra, hogy a fuvarozási feladat elvállalásával a Felek között az egyedi fuvarozási szerződés létrejön, és Fuvarozó kötelezettséget és felelősséget vállal a szerződés teljesítésére, melyre a Szállítmányozó a fuvarozási feladat elvállalásának megerősítését megelőzően külön is felhívja a Fuvarozó figyelmét.

Ha a Fuvarozó a figyelemfelhívás ismeretében elvállalja a fuvarozási feladatot, az Applikáció ezt azonnal visszaigazolja, és a Fuvarozó az elvállalt feladatra vonatkozó részletes információkat a „Vállalt fuvarok” menüpontban tudja megtekinteni.

Fuvarozó szavatol azért, hogy az elvállalt fuvarozási feladatot teljesíti azzal, hogy a Fuvarozó nem felel azért, ha a küldemény kiszolgáltatása a Feladónak és/vagy a Címzettnek felróható okból nem lehetséges.

Fuvarozó szavatol azért, hogy a fuvarozással közvetlenül összefüggő hatósági rendelkezéseket ismeri és betartja.

Szállítmányozó felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy a jelen ÁSZF alapján kizárólag azon fuvarozási feladatok teljesítése esetén jogosult a Szállítmányozótól a fuvardíj megfizetését követelni, amelyeket az Applikáción keresztül vállalt el és amelyek a Szállítmányozó által visszaigazolásra kerültek.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja továbbá a Fuvarozó figyelmét arra, hogy a Feladónak fokozott érdeke fűződik fuvarozási szerződések tárgyát képező küldemények határidőben történő kézbesítéséhez, és a Fuvarozó ezen feladói érdek szem előtt tartásával köteles az elvállalt fuvarozási feladatot teljesíteni, melynek ellenértékét a fuvardíj tartalmazza. A fenti előírástól egyedi esetben biztosított eltérés lehetőségét a Szállítmányozó az Applikáción keresztül jelzi a Fuvarozónak.

Fuvarozó az elvállalt fuvarozási feladatokat az Applikációban folyamatosan nyomon tudja követni: az Applikációban megtekinthetők mind a teljesítésre váró, mind pedig a Fuvarozó által már végrehajtott fuvarozási feladatok. Az Applikáció az egyes feladatteljesítések állapotát is megjeleníti.

8. Elvállalt fuvarozási feladat lemondása

Fuvarozó jogosult arra, hogy az általa elvállalt fuvarozási feladatot az Applikáción keresztül megadott fuvarozási határidő kezdő napját legalább 48 (negyvennyolc) órát megelőzően lemondja. Szállítmányozó felhívja a figyelmet, hogy a lemondás csak akkor minősül érvényesnek, ha azt a Fuvarozó az info@fuvar.hu e-mail címre küldött üzenettel jelzi a Szállítmányozónak.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Fuvarozó az általa elvállalt fuvarozási feladat lemondásáról a Szállítmányozót nem tájékoztatja, vagy a lemondást a fuvarozási határidő kezdő napját megelőző 48 (negyvennyolc) órán belül jelzi a Szállítmányozónak, úgy a Szállítmányozó jogosult a Fuvarozóval szemben kötbért érvényesíteni. A kötbér mértéke a lemondással érintett fuvarozási feladat fuvardíjának 100%-a minden egyes lemondott fuvarozási feladat vonatkozásában.

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Fuvarozó legalább egymást követő 3 (három) alkalommal úgy mondja le az általa elvállalt fuvarozási feladatokat, hogy arról előzetesen nem vagy nem megfelelő időben tájékoztatja a Szállítmányozót, úgy a Fuvarozóval szemben az utoljára lemondott fuvarozási feladat vonatkozásában magasabb mértékű kötbért alkalmazzon, mely ebben az esetben sem haladhatja meg a lemondással érintett fuvarozási feladat teljesítéséért járó fuvardíj 300%-át.

Szállítmányozó kötbérigényének érvényesítése nem érinti a Szállítmányozó azon jogát, hogy a Fuvarozótól a lemondott fuvarozási feladattal összefüggésben keletkezett, kötbért meghaladó mértékű kárának megtérítését követelje.

9. Fuvarozási feladat teljesítése

Fuvarozó a szerződés teljesítése során a Szállítmányozó utasításai szerint jár el azzal, hogy az utasítások célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére a Szállítmányozó figyelmét köteles felhívni. Ha a Szállítmányozó az utasítást a figyelmeztetés ellenére fenntartja, a Fuvarozó a szerződéstől elállhat, azt felmondhatja, vagy a fuvarozási feladatot a Szállítmányozó kockázatára elláthatja.

Fuvarozó köteles az általa elvállalt fuvarozási feladat teljesítését a Szállítmányozó által meghatározott határidőben és helyszínen, késedelem nélkül megkezdeni, valamint ezzel egyidejűleg a fuvarozáshoz használt, a regisztráció során megadott gépjárművet fuvarozásra alkalmas állapotban kiállítani. Szállítmányozó az Applikáción keresztül küldött értesítésben külön is jelzi a Fuvarozónak a határidő kezdő napján, hogy kezdje meg teljesítést.

Szállítmányozó felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy egy adott fuvarozási feladat több küldemény egymást követő felvételét és kézbesítését is magában foglalhatja, melyek teljesítésére a Fuvarozó a feladat elvállalásával létrejövő egyedi szerződés megkötésével kötelezettséget vállal. Szállítmányozó a fenti fuvarozási részfeladatok teljesítésének sorrendjét egyoldalúan jogosult meghatározni, mely sorrendtől a Fuvarozó nem jogosult eltérni.

Fuvarozó az elvállalt feladat teljesítésének Szállítmányozó általi folyamatosan nyomon követését az Applikáció használatával biztosítani. Ehhez a Fuvarozónak a feladatteljesítés megkezdésekor a „Fuvar indítása” gombra kell kattintania, majd követnie kell az Applikációban megjelenő utasításokat.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy az általa elvállalt fuvarozási feladat kizárólag abban az esetben minősül szerződésszerűen teljesítettnek, ha a Fuvarozó a feladat teljesítésének folyamatáról az Applikáción keresztül folyamatosan tájékoztatja a Szállítmányozót.

Szállítmányozó az Applikáción keresztül megjeleníti a Fuvarozó számára az aktuálisan teljesítendő részfeladatokat, azok sorrendjét, illetve a feladatellátáshoz szükséges információkat, adatokat.

Fuvarozó köteles a Szállítmányozó a fuvarozási feladat teljesítését akadályozó, késleltető és/vagy a feladat módosítását igénylő körülményről az Applikáción keresztül, a körülmény felmerülését, illetve annak a Fuvarozó általi észlelését követően haladéktalanul tájékoztatni.

E kötelezettségének a Fuvarozó az általa aktuálisan teljesített fuvarozási feladatnál a „Probléma jelentése” gombra kattintva megjelenő felületen tud eleget tenni. A probléma jelentésének megtörténtéről az Applikáció azonnali visszaigazolást küld a Fuvarozó részére.

Szállítmányozó kifejezetten kizárja, hogy a jelen ÁSZF alapján elvállalt fuvarozási feladatok teljesítéséhez a Fuvarozó alvállalkozót vegyen igénybe.

10. Küldemény felvétele

Fuvarozó köteles a küldeményt a Feladótól a Címzettnek való továbbítás és kiszolgáltatás érdekében átvenni. A küldemény felvétele során a Fuvarozó köteles a küldeményt ellenőrizni, az átadás-átvételi nyilatkozatot a feladóval aláírattatni, valamint elvégezni a küldemény berakodását.

Felek eltérő megállapodásának hiányában a Fuvarozó kötelezettségébe tartozik a fuvarozás tárgyát képező küldeményeknek a Feladótól történő átvétele és a Fuvarozó által használt gépjárműbe történő berakodása, mely részfeladat Fuvarozó általi elvégzésének ellenértékét a fuvardíj tartalmazza. Fuvarozó a fuvarozási feladatot a fenti feltétel ismeretében vállalja el.

Fuvarozó a küldemény felvétele során köteles ellenőrizni egyrészről azt, hogy a Feladó az Applikációban rögzített valamennyi küldeményt, illetve amennyiben szükséges, úgy ezek kísérőokmányait átadta-e, továbbá ellenőrzési kötelezettsége kiterjed arra is, hogy az átadott küldemények sértetlen állapotban vannak-e.

Amennyiben a Fuvarozó a fenti ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a küldemények valamelyike nem került átadásra vagy az átadott küldemények bármelyike sérült, úgy ezt köteles az Applikáción keresztül a Szállítmányozónak jelezni.

Ha a küldemény sérült, úgy a Fuvarozó az észlelt sérülésekről köteles az általa a fuvarozás során használt okos eszközzel fényképeket készíteni, és azokat az Applikáción keresztül feltölteni. Szállítmányozó felhívja a figyelmet arra, hogy a Fuvarozó kizárólagosan felelős azért, hogy a sérült küldeményről olyan minőségű és darabszámú fénykép készüljön, melyek alapján a sérülés ténye egyértelműen beazonosítható legyen.

Ha a Fuvarozó ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, úgy felelős mindazokért a károkért, melyek a küldemény hiányosságából vagy sérüléséből erednek.

Ha a Feladó nem biztosít lehetőséget a Fuvarozó számára a küldemény adatai és állapota ellenőrzésére, úgy ezt a Fuvarozó köteles a Szállítmányozónak az Applikáción keresztül haladéktalanul jelezni.

Fuvarozó jogosult a küldemény átvételét megtagadni abban az esetben, ha azt a Feladó nem csomagolta be megfelelően, és a Fuvarozó felhívására sem pótolta, melynek következtében a küldemény mások személyét, illetve vagyontárgyakat veszélyezteti vagy arra alkalmas. Fuvarozó a küldemény átvételének megtagadásáról köteles egyidejűleg tájékoztatni a Szállítmányozót az Applikáción keresztül, és ezzel egyidejűleg feltölteni a küldemény nem megfelelő csomagolását alátámasztó fényképeket.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy amennyiben a küldemény átvételét úgy tagadja meg, hogy erről a Szállítmányozót nem tájékoztatja, úgy felelős mindazokért a károkért, melyek a kézbesítés meghiúsulásának eredményeként merültek fel.

Az ellenőrzés elvégzését követően a Fuvarozó köteles a küldemények átadás-átvételét igazoló nyilatkozatot aláírattatni a Feladóval. A nyilatkozat aláírására sor kerülhet érintés nélkül vagy hagyományos módon.

Ha a Feladó az érintés nélküli aláírást választja, úgy az Applikáció megjeleníti a Fuvarozónak azt az e-mail címet, melyet a Feladó a Szállítmányozónak korábban megadott, és amelyre az Applikáció rendszere az érintés nélküli aláíráshoz szükséges PIN kódot el tudja küldeni. A Fuvarozónak lehetősége van arra, hogy az Applikáció által megjelenített e-mail címet a Feladó vagy annak képviselője kérésére manuálisan módosítsa. Ezt követően a Feladó által kapott és felolvasott PIN kódot a Fuvarozónak az Applikációban rögzítenie kell, majd a „Hitelesítés” gombra kattintva tudja véglegesíteni az aláírási folyamatot.

Amennyiben a Feladó hagyományos módon szeretné aláírni a nyilatkozatot, úgy a Fuvarozónak az Applikációban először ezt az aláírási módot kell kiválasztania, majd lehetővé kell tennie a Feladó számára, hogy a Fuvarozó által használt okos eszközön megjelenő nyilatkozatot elolvassa, elfogadja, és ezt az okos eszköz képernyőjén saját kezű aláírásával megerősítse. Ha az aláírás megtörtént, azt a Fuvarozónak az Applikáción keresztül be kell küldenie.

Az átadás-átvételi nyilatkozat egyben fuvarlevélnek is minősül, mely tartalmazza a küldemény átvételének helyét és időpontját, a Feladó, a Címzett és a Fuvarozó nevét és címét, a küldemény kiszolgáltatásának helyét, a küldemény megnevezését, csomagolási módját, veszélyességének megjelölését (ha releváns), darabszámát, tömegét vagy más módon kifejezett mennyiségét, egyedi azonosító jelét (ha releváns), valamint a Fuvarozó fenntartásait a küldemény vonatkozásában. A fuvarlevél a küldemény felvételekor, a Fuvarozó által beküldött nyilatkozat alapján generálódik, melyet a Szállítmányozó automatikusan továbbít a Feladó részére.

A fuvarlevél az ellenkező bizonyításáig bizonyítja a fuvarozási szerződés létrejöttét, a küldemény átvételét, valamint - a Fuvarozó által tett fenntartás hiányában - azt, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor külsőleg jó állapotban volt, és hogy a küldemények száma a fuvarlevélben közölttel megegyezik. Szállítmányozó felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy a fuvarlevél kiállításáért felelősséggel tartozik, azonban a fuvarlevél hiánya vagy szabálytalansága a fuvarozási szerződés létrejöttét, illetve érvényességét nem érinti.

Ha a kézbesítésre átadott küldeményeket a Fuvarozó ellenőrizte, és az átadás-átvételi nyilatkozat is aláírásra és beküldésre került az Applikáción keresztül, a Fuvarozó köteles elvégezni a küldemények gépjárműbe történő berakodását.

Szállítmányozó kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben, ha a Feladó késedelmesen teljesíti a küldemény átadására vonatkozó kötelezettségét, úgy a Szállítmányozó saját pénzforgalmi szolgáltatója részére felhatalmazást ad a fuvarozásból eredő díj és a késedelmi kamat összegére vonatkozó beszedési megbízás teljesítésére a Fuvarozó javára.

11. Küldemény átadása a címzettnek

Fuvarozó a Feladótól átvett küldeményt köteles az Applikációban feltüntetett határidőt betartva a megjelölt kézbesítési címre leszállítani, és azt a Címzett részére átadni.

A kézbesítési címre történő megérkezést követően a Fuvarozó köteles elvégezni a küldemény gépjárműből történő kirakodását és ellenőrzését, valamint utánvétel különszolgáltatással feladott küldemény esetén utánvételi összeget átvenni a Címzettől.

Felek eltérő megállapodásának hiányában a Fuvarozó kötelezettségébe tartozik a fuvarozás tárgyát képező küldeménynek a kézbesítési címen a Fuvarozó által használt gépjárműből történő kirakodása és a Címzettnek történő átadása, mely részfeladatok Fuvarozó általi elvégzésének ellenértékét a fuvardíj tartalmazza. Fuvarozó a fuvarozási feladatot a fenti feltétel ismeretében vállalja el, továbbá szavatol azért, hogy az Applikációban szereplő kézbesítési címen szolgáltatja ki a küldeményt.

Szállítmányozó tájékoztatja a Fuvarozót, hogy amennyiben a küldeményt a Címzett részére utánvétel különszolgáltatással kell eljuttatni, úgy a Címzett az utánvétel összegét készpénzzel és bankkártyával is kiegyenlítheti.

Abban az esetben, ha a küldemény Címzettnek történő átadásával kapcsolatban az Applikáció megjegyzést jelenít meg, úgy az abban szereplő információkat, illetve tájékoztatást a Fuvarozó köteles figyelembe venni a küldemény kézbesítése során.

Ha a kézbesítési címen a Címzett nem található vagy a kézbesítés időpontjában nincs jelen, a Fuvarozó köteles erről a Szállítmányozót az Applikáción keresztül tájékoztatni. Ilyen esetben a Fuvarozó az általa használt okos eszközzel köteles egy fényképet készíteni a kézbesítési címről annak igazolására, hogy a Fuvarozó ott a megadott időpontban megjelent, majd ezt a képet a „Küldés” gombra kattintva feltölteni.

Szállítmányozó tájékoztatja a Fuvarozót, hogy a Címzettnek felróható okból nem kézbesíthető küldeményt köteles a sikertelen kézbesítési kísérletet követő 3 (három) munkanapon belül a Szállítmányozó által az Applikációban megadott címen leadni, ahol a Szállítmányozó a küldeményt a Fuvarozótól megőrzésre átveszi.

Ha a Címzett a kézbesítéskor jelen van, a Fuvarozó a kirakodást követően köteles az átadásra kerülő küldemények darabszámát és sérülésmentességét ellenőrizni. Abban az eseteben, ha a Fuvarozó ezt követően azt állapítja meg, hogy a küldemények bármelyike sérült, úgy erről az Applikáción keresztül köteles a Szállítmányozót tájékoztatni. Fuvarozó a küldemény sérüléseiről köteles az általa használt okos eszközzel fényképeket készíteni, és azokat az Applikáción keresztül feltölteni.

Szállítmányozó felhívja a figyelmet arra, hogy a Fuvarozó kizárólagos felelősségébe tartozik, hogy a sérült küldeményről olyan minőségű és darabszámú fénykép készüljön, melyek alapján a sérülés ténye egyértelműen beazonosítható legyen. Szállítmányozó kifejezetten felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a Fuvarozó korlátlanul felel mindazokért a károkért, melyeket a Feladótól sérülésmentes állapotban átvett küldeményekben a fuvarozás során keletkezett sérülések eredményeztek.

Ha a Címzett a kézbesítési címen jelen van, de a küldeményt nem veszi át, a Fuvarozó köteles haladéktalanul utasítást kérni a Szállítmányozótól az Applikáción keresztül. A Szállítmányozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 1 (egy) órán belül utasítást adni a Fuvarozónak. Ha a Szállítmányozó utasításadási kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Fuvarozó a kereskedelmi ésszerűség követelményei szerint, a Feladó és a Címzett érdekeit is figyelembe véve köteles eljárni. Fuvarozó ennek keretében a küldemény értékesítésére is jogosult. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a küldemény értékesítése a kereskedelmi ésszerűség követelményei szerint történik, ha az értékesítésre tőzsdén, az értékesítés időpontjában érvényes áron, vagy a kereskedelmi forgalomban általánosan alkalmazott, az adott piacon szokásos módon kerül sor a küldemény értékesítésére. Ha a Fuvarozó a küldemény értékesítése mellett dönt, úgy erről köteles a Szállítmányozót előzetesen, az info@fuvar.hu e-mail címre küldött üzenettel értesíteni.

Ha a Feladó utánvétel különszolgáltatással adja fel a küldeményeket, úgy a Fuvarozó köteles az utánvétel összegét a Címzettől átvenni. Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy a Címzettől átvett összeggel a jelen ÁSZF 12. fejezetében írtak szerint köteles a Szállítmányozóval elszámolni.

Amennyiben a Fuvarozó az utánvétel különszolgáltatással feladott küldeményhez tartozó utánvételi összeg átvételét a kézbesítés során elmulasztja, vagy a Címzettől az Applikációban meghatározott utánvételi összegtől eltérő összegű készpénzt vesz át, úgy a Szállítmányozóval szemben korlátlan felelősséggel tartozik az utánvételi összegek megtérítéséért.

Amennyiben a Címzett az utánvétel összegét készpénzben egyenlíti ki, úgy az Applikációban feltüntetett összeget a Fuvarozó köteles a Címzettől átvenni. Ha a Címzett a bankkártyás fizetést választja, úgy az Applikáció megjeleníti a Fuvarozó számára azt az címzetti e-mail címet, melyet a Feladó a Szállítmányozónak megadott, és amelyre az Applikáció rendszerén keresztül a fizetési link elküldhető. A Fuvarozónak lehetősége van arra, hogy az Applikáció által megjelenített e-mail címet a Címzett vagy annak képviselője kérésére manuálisan módosítsa. Ha a Címzett által indított bankkártyás fizetés sikeres volt, úgy ennek tényét az Applikáció rendszere a Fuvarozónak néhány másodpercen belül visszaigazolja.

Szállítmányozó felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy sikertelen fizetés esetén az Applikáció automatikusan felajánlja a bankkártyás fizetési folyamat újbóli elindításának lehetőségét, melyhez a Fuvarozónak a „Próbáld újra” gombra kell kattintania, majd meg kell ismételnie az előző bekezdésben írt lépéseket.

Az utánvétel összegével való elszámolást, vagy amennyiben a Címzettnek nincs fizetési kötelezettsége, úgy a küldemény ellenőrzésének elvégzését követően a Fuvarozó köteles a küldemény átadás-átvételét igazoló nyilatkozatot aláírattatni a Címzettel, melyre sor kerülhet érintés nélkül vagy hagyományos módon.

Ha a Címzett az érintés nélküli aláírást választja, úgy a Fuvarozó köteles a Címzettől elkérni egy olyan e-mail címet, melyre az Applikáció rendszere az érintés nélküli aláíráshoz szükséges PIN kódot el tudja küldeni. Ezt követően a Címzett által kapott és felolvasott PIN kódot a Fuvarozónak az Applikációban rögzítenie kell, majd a „Hitelesítés” gombra kattintva véglegesíteni tudja az aláírási folyamatot.

Amennyiben a Címzett hagyományos módon szeretné aláírni az átadás-átvételi nyilatkozatot, úgy a Fuvarozónak lehetővé kell tennie a Címzett számára, hogy a Fuvarozó által használt okos eszközön megjelenő nyilatkozatot elolvassa, elfogadja, és ezt az okos eszköz képernyőjén saját kezű aláírásával megerősítse. Ha az aláírás megtörtént, azt a Fuvarozónak az Applikáción keresztül be kell küldenie.

Abban az esetben, ha a küldemény Címzettnek történő kiszolgáltatása a Fuvarozónak érdekkörében felmerülő okból hiúsul meg, úgy a Szállítmányozó jogosult a Fuvarozóval szemben kötbért érvényesíteni. A kötbér mértéke a meghiúsulással érintett fuvarozási feladat fuvardíjának 50%-a.

12. Utánvételi összegek kezelése

Fuvarozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utánvétel összegével – melyről Szállítmányozó a fuvarozási feladat elvállalásakor tájékoztatja a Fuvarozót – megegyező készpénzt a Címzettől átveszi, és annak összegével – az utánvétkezelésre vonatkozó szabályok szerint – elszámol a Szállítmányozóval.

Az utánvét elszámolása úgy történik, hogy a Fuvarozó a Címzettől utánvétel címén átvett készpénz összeget köteles az átvételtől számított 2 (kettő) munkanapon belül átutalni a Szállítmányozó Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10102103-40157100-03005000 számú bankszámlájára, vagy személyesen befizetni a Szállítmányozó fenti bankszámlájára a Budapest Bank bármelyik bankfiókjában.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy az utánvétel elszámolása címén átutalt vagy személyesen befizetett összegeket kizárólag abban az esetben tudja teljesítettként elfogadni, ha a Fuvarozó az átutalás vagy a befizetés közleményében feltüntetni azt az e-mail címet, melyet az Applikáció használatához megadott. Fuvarozó jogosult arra, hogy a több különböző fuvarozási feladattal összefüggésben egyazon napon a Címzettektől utánvétként átvett összegeket egy tranzakció keretében fizesse be vagy utalja át a Szállítmányozó bankszámlájára.

Amennyiben a Fuvarozó nem tesz eleget az általa átvett utánvételi összegek elszámolására vonatkozó kötelezettségének sem a fenti határidőben, sem a Szállítmányozó által biztosított póthatáridő alatt, úgy a Szállítmányozó jogosult a Fuvarozótól kárainak megtérítését követelni azzal, hogy a Fuvarozó kártérítési kötelezettsége ilyen esetben legfeljebb a kötelezettségszegéssel érintett utánvételi összegek erejéig terjedhet.

Szállítmányozó felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy amennyiben a Címzett az utánvétel összegét készpénzben egyenlíti ki, úgy minden esetben a Fuvarozó kizárólagos felelősségébe tartozik, hogy gondoskodjon arról, hogy a kézbesítés során a Fuvarozó rendelkezésére álljon megfelelő mennyiségű készpénz abból a célból, hogy az utánvétel összegét nem pontosan kiegyenlítő Címzett részére a visszajáró összeget ki tudja fizetni. Ha a Fuvarozó a fenti kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget, úgy erre a kézbesítést akadályozó problémaként nem hivatkozhat, és felelősséggel tartozik mindazon károkért, melyek ezzel összefüggésben a sikertelen vagy késedelmes kézbesítés miatt merültek fel a Szállítmányozó, a Feladónál vagy a Címzettnél.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy nem jogosult további fuvarozási feladatot elvállalni abban az esetben, ha a Fuvarozó birtokában az Applikáció rendszere szerint legalább 1 000 000 forint összegű utánvét címén átvett készpénz van, mely összeg vonatkozásában a Fuvarozó a Szállítmányozó irányába még nem tett eleget elszámolási kötelezettségének.

13. Címzett által átadott ingóságok Fuvarozó általi elszállítása

Abban az esetben, ha a Címzett jogosult arra, hogy a küldemény kézbesítésével egyidejűleg használt háztartási eszközét és/vagy bútorát elszállítás céljából átadja a Fuvarozónak, úgy a Fuvarozó a fuvarozási feladat teljesítése körében köteles az ingóságot a Címzettől átvenni és azt az általa kiválasztott hulladékudvarok egyikébe leszállítani. Szállítmányozó az Applikációban közzéteszi a hulladékudvarok listáját feltüntetve benne azok pontos címét és nyitvatartási idejét is, melyek közül a Fuvarozó kiválaszthatja a kézbesítési címhez legközelebb eső hulladékudvart, ahol az átvett ingóságot le tudja adni.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Fuvarozó neki felróható okból nem tesz eleget a felelős hulladékgazdálkodásra vonatkozó kötelezettségének, úgy kizárólagosan felelős minden olyan kárért vagy költségért, melyek harmadik személynél merültek fel a Fuvarozó által tanúsított magatartás következményeként.

14. Fuvardíj és annak megfizetése

A Fuvarozó által elvállalt fuvarozási feladat szerződésszerű teljesítésével a Szállítmányozónak fizetési kötelezettsége keletkezik a fuvardíj vonatkozásában. A fuvardíj tartalmazza a Fuvarozónak az adott fuvarozási feladat teljesítésével összefüggésben felmerült valamennyi költségét, a küldemény Fuvarozó általi be-és kirakodásának ellenértékét.

Abban az esetben, ha a Fuvarozó a megjelölt időpontban és helyszínen a küldemény átvételére vagy kiszolgáltatására megjelenik és készen áll, de az ezt követő 30 (harminc) percen belül a küldemény átadása, illetve átvétele a Feladó vagy a Címzett érdekkörében felmerülő okból nem fejeződik be, úgy azt a Fuvarozó köteles a Szállítmányozónak az Applikáción keresztül problémaként bejelenteni. Az 30 perces időtartam elteltét követően a Fuvarozó jogosult az adott felvételi vagy kiszolgáltatási címet elhagyni, amennyiben az átadási, illetve átvételi késedelem tényét a fent írt, igazolható módon a Szállítmányozónak jelezte.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy a Feladótól átvett küldemény teljes vagy részleges elvesztése, megsemmisülése vagy sérülése esetén fuvardíjra – sem egészben, sem részben – nem jogosult. Abban az esetben, ha a Fuvarozó hitelt érdemlő módon bizonyítani tudja, hogy a küldemény teljes vagy részleges elvesztését, megsemmisülését, illetve sérülését a Fuvarozó ellenőrzési körén kívül eső, továbbá a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és a Fuvarozótól nem volt elvárható, hogy ezt a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa, úgy a Fuvarozó a Szállítmányozótól a fuvardíj vagy annak arányos része megfizetésére tarthat igényt.

Fuvarozási akadály felmerülése esetén a Fuvarozót a fuvardíjnak az akadály felmerüléséig járó arányos része illeti meg akkor, ha a Fuvarozó bizonyítja, hogy az akadályt ellenőrzési körén kívül eső, továbbá a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy amennyiben a fuvarozási feladat teljesítését akadályozó körülmény vonatkozásában a Szállítmányozó tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének a jelen ÁSZF 10. fejezetében írt módon és határidőben neki felróható okból nem tesz eleget, úgy a Fuvarozó nem követelheti a Szállítmányozótól az arányos fuvardíj megfizetését.

Ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és

 • a lehetetlenné válás oka a Fuvarozó érdekkörében merült fel, fuvardíjra nem tarthat igényt;
 • a lehetetlenné válás oka a Szállítmányozó érdekkörében merült fel, a Fuvarozót megilleti a fuvardíj, de a Szállítmányozó levonhatja a Fuvarozó által a lehetetlenné válás folytán megtakarított költségekkel megegyező összeget, illetve azt az összeget, amit az így felszabadult időben a Fuvarozó megkeresett vagy nagyobb nehézség nélkül megkereshetett volna;
 • a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Fuvarozót a feladat elvégzett része fejében a fuvardíj arányos része illeti meg.

Szállítmányozó tájékoztatja a Fuvarozót, hogy a fuvardíj összegét a Szállítmányozó minden egyes fuvarozási feladat vonatkozásában egyedileg jogosult meghatározni. Szállítmányozó felhívja a figyelmet arra, hogy az Applikációban az adott fuvarozási feladatnál megjelenített fuvardíjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a fuvardíjakat egyoldalúan módosítsa azzal, hogy a Szállítmányozó szavatol azért, hogy a fuvarozási feladat teljesítéséért olyan összegű díjat fizeti meg a Fuvarozónak, melyet a feladat elvállalásakor az Applikáción keresztül a Fuvarozóval közölt.

Szállítmányozó a fuvardíjat a küldemény Címzettnek történő kiszolgáltatástól vagy kézbesíthetetlen küldemény esetén annak a Szállítmányozó részére történő visszaszolgáltatásától számított 8 (nyolc) napon belül fizeti meg banki átutalás útján, ha a Fuvarozó a fuvardíjról kiállított számláját a kiszolgáltatás/visszaszolgáltatás időpontjától számított 3 (három) napon belül feltölti az Applikáción keresztül.

Ha a Fuvarozó a számláját a kiszolgáltatás/visszaszolgáltatás időpontját követő 3 (három) napon belül nem tölti fel, úgy a Szállítmányozó a számlát a feltöltés időpontjától számított 15 (tizenöt) napon belül egyenlíti ki.

A Fuvarozó a fuvarozási feladat teljesítését követően köteles az Applikáción keresztül feltölteni a megadott formátumban az adó-, és számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított, a Szállítmányozó adószámát is tartalmazó, a fuvardíj összegéről szóló számláját. Szállítmányozó felhívja a figyelmet arra, hogy a fuvardíjról szóló számla befogadását jogosult megtagadni akkor, ha azt a Fuvarozó úgy állítja ki, hogy nem felel meg a fenti előírásoknak, így többek között akkor, ha a számlában teljesítési módként nem átutalás szerepel.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy a Szállítmányozó – saját választása szerint – a Fuvarozóval szemben fennálló követeléseinek összegét a Fuvarozót megillető fuvardíj összegébe beszámíthatja, vagy az esedékessé vált fuvardíj összegét visszatarthatja mindaddig, amíg a Fuvarozó maradéktalanul meg nem fizeti fennálló tartozását a Szállítmányozónak.

Ha a díjfizetésre határidőben nem kerül sor, úgy a Szállítmányozó köteles megfizetni a Fuvarozó részére a késedelmesen megfizetett fuvardíj után felmerülő késedelmi kamat összegét, melynek mértéke a késedelembe esés időpontjában irányadó jegybanki alapkamat 8 (nyolc) százalékponttal növelt értéke.

15. Fuvarozói felelősségbiztosítás

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy egyedileg meghatározza, hogy melyek azok a fuvarozási feladatok, melyeket a Fuvarozó csak abban az esetben jogosult elvállalni, ha rendelkezik olyan felelősségbiztosítással, ami alapján biztosított, hogy a fuvarozási feladat tárgyát képező küldemény Feladótól való átvételét követő elvesztése, megsemmisülése, sérülése vagy hiánya esetén legalább a küldemény értékével megegyező összeg megfizetésére fog kerülni.

Szállítmányozó minden esetben a fuvarozási feladat elvállalását megelőzően – az Applikációban a feladat részletes leírásánál – tájékoztatja a Fuvarozót arról, hogy az egyedi fuvarozási szerződés megkötésének feltétele-e, hogy a Fuvarozó megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezzen.

Ilyen esetben a Fuvarozó köteles a felelősségbiztosítás fennállásának tényét a biztosítási kötvény másolatának feltöltésével igazolni, kivéve azt az esetet, ha a Fuvarozó az általa megkötött biztosítási szerződést tanúsító kötvény másolatát az Applikáción keresztül történő regisztráció során már rögzítette.

16. Veszélyes vagy különleges kezelést igénylő küldemények fuvarozása

Szállítmányozó az adott fuvarozási feladat tárgyát képező küldemény veszélyes, gyorsan romló, érzékeny, vagy különleges kezelést igénylő – ideértve különösen, de nem kizárólag törékeny – jellegéről, valamint a küldemény kezeléséhez kapcsolódó veszély elkerüléséhez szükséges információkról a fuvarozási feladat elvállalását megelőzően az Applikáción keresztül tájékoztatja a Fuvarozót.

Fuvarozó köteles a küldemény fuvarozása során a Szállítmányozó által a küldemény speciális jellegével összefüggésben közölt információkat figyelembe venni, és megtenni mindazokat az intézkedéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy a Fuvarozó a küldeményt a Címzett részére megfelelő állapotban tudja kiszolgáltatni, valamint az ilyen küldemény fuvarozása más személyeket vagy vagyontárgyakat ne veszélyeztessen.

Abban az esetben, ha a Fuvarozó a fenti előírásokat megsérti, úgy felelősséggel tartozik mindazokért a károkért, melyek ezzel összefüggésben merültek fel a Szállítmányozónál, Címzettnél, Feladónál vagy harmadik személyeknél.

17. Fuvarozót megillető zálogjog, visszatartási jog

Fuvarozót az általa teljesített fuvarozási feladat alapján megillető fuvardíj biztosítására zálogjog illeti meg azokon az ingó dolgokon, amelyek a fuvarozással kapcsolatban birtokába kerültek, vagy amelyekkel okmányok útján rendelkezik. A zálogjog a Fuvarozónak a Szállítmányozóval szemben fennálló, más fuvarozási szerződésből származó lejárt és nem vitatott követelését is biztosítja.

Ha a Szállítmányozó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Fuvarozó az esedékes fuvarozási feladat teljesítését a Szállítmányozó esedékes fizetési kötelezettségének teljesítéséig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig megtagadhatja. Fuvarozó jogosult az adott fuvarozási szerződés teljesítésétől elállni vagy, ha a teljesítést már megkezdte, úgy a szerződést felmondani, amennyiben a Szállítmányozót a díjfizetésre vagy a biztosítékadásra legalább 30 (harminc) napos teljesítési határidővel felszólította, de a Szállítmányozó ennek ellenére sem fizette meg a fuvardíjat vagy nem adott megfelelő biztosítékot.

18. Felelősségi szabályok

Az ÁSZF korábbi fejezeteiben írtakon túlmenően a Feleket az alábbi esetekben terheli kárfelelősség.

Fuvarozó felelősséggel tartozik a fuvarozáshoz használt gépjármű késedelmes kiállításáért és a küldemény késedelmes kiszolgáltatásáért, kivéve, ha a kiszolgáltatási késedelem a Feladónak vagy a Címzettnek felróható okra vezethető vissza.

Késedelmes kiállításnak minősül az, ha a Fuvarozó a Szállítmányozó által Applikációban megjelenített, a küldemény átadására nyitva álló időablak lezárultát követő 15 percen túl állítja ki a gépjárművet. Kiszolgáltatási késdelemnek, és a fuvarozási határidő túllépésének minősül az, ha a Fuvarozó a küldeményt a Címzett részére a Szállítmányozó által Applikációban megjelenített, a küldemény átadására nyitva álló időablak lezárultát követő 15 percen belül nem szolgáltatja ki.

Amennyiben a Fuvarozó a teljesítés során késedelembe esik, úgy kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke az adott fuvarozási feladat teljesítéséért járó fuvardíj 20%-a a késedelemmel érintett 15 perces időtartamok után azzal, hogy Fuvarozó által fizetendő késedelmi kötbér legfeljebb a fuvardíj összegéig terjedhet. Szállítmányozó felhívja a figyelmet arra, hogy a kötbér megfizetése nem mentesíti a Fuvarozót azon károk megtérítésének kötelezettsége alól, melyek a Fuvarozó késedelme miatt, a kötbért meghaladó összegben keletkeztek.

Fuvarozó kiállítási késedelem esetén a kötbérfizetési kötelezettség alól kizárólag abban az esetben mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a késedelmet a Fuvarozó ellenőrzési körén kívül eső, továbbá a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és a Fuvarozótól nem volt elvárható, hogy ezt a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

A küldemény késedelmes kiszolgáltatása esetén a Fuvarozó a kötbérfizetési kötelezettség alól csak úgy mentesülhet, ha bizonyítja, hogy

 • a késedelmet a Fuvarozó ellenőrzési körén kívül eső, továbbá a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és a Fuvarozótól nem volt elvárható, hogy ezt a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa; vagy
 • a küldeményt a Feladónak és/vagy a Címzettnek felróható okból nem tudta határidőben kiszolgáltatni.

Ha a Fuvarozó kiállítási és/vagy kiszolgáltatási késedelme az 1 (egy) órát meghaladja, úgy a Szállítmányozó jogosult a fuvarozási szerződéstől elállni, és fuvarozási feladat teljesítéséért járó fuvardíj 50 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér mellett követelheti a Fuvarozótól azon költségeinek a megtérítését is, melyek azzal összefüggésben merültek fel, hogy a Szállítmányozónak másik Fuvarozót kellett megbíznia a küldemény fuvarozásával.

A küldemény elvesztése, megsemmisülése vagy sérülése esetén a Fuvarozó köteles haladéktalanul értesíteni a Szállítmányozót az Applikáción keresztül, (a „Probléma jelentése” felület használatával, valamint az eset összes körülményéről a felelősség megállapításához szükséges adatokat és bizonyítékokat beszerezni.

Fuvarozó felel minden olyan kárért, ami a küldeményben az átvétel és a Címzettnek történő kiszolgáltatás közötti időben keletkezett, ideértve a küldemény elvesztését, részleges vagy teljes megsemmisülését, vagy annak bármilyen sérülését. Fuvarozó felelős továbbá azokért a károkért, melyek abból eredtek, hogy a Fuvarozó nem tett eleget a küldemény elvesztésével, megsemmisülésével vagy sérülésével összefüggő értesítési, illetve adat-, és bizonyíték-beszerzési kötelezettségének.

Fuvarozó felelős azokért a károkért, melyeket a Feladótól igazoltan átvett küldemények elvesztése okoz. A küldemény elveszettnek minősül, ha azt a Fuvarozó a Szállítmányozó által meghatározott fuvarozási határidő lejártától számított 30 (harminc) napon belül nem szolgáltatja ki. Abban az esetben, ha az elveszettnek minősített küldemény a kártérítés megfizetése után megkerül, úgy a Fuvarozó köteles erről a Szállítmányozót haladéktalanul értesíteni az info@fuvar.hu e-mail címre küldött üzenet útján, és a Szállítmányozó utasításai szerint eljárni. Abban az esetben, ha a Szállítmányozó a küldemény visszaszolgáltatására tart igényt, úgy a Felek a már kifizetett kártérítést illetően – figyelembe véve az elvesztés óta eltelt időt és a küldemény állapotát is – kötelesek egymással megfelelően elszámolni.

A küldemény elvesztése, megsemmisülése vagy sérülése esetén a kártérítés összegét annak az értéknek az alapul vételével kell megállapítani, mellyel a küldemény a felvétel helyén és időpontjában rendelkezett. Ha a küldemény elveszett, megsemmisült vagy a sérülés folytán elértéktelenedett, úgy a Fuvarozó köteles a küldemény teljes értékét megtéríteni. Amennyiben a sérülés következtében csak a küldemény egy része vesztette értékét, úgy a Fuvarozó az értékcsökkenés mértékével megegyező kártérítéssel tartozik. A Fuvarozó kártérítési kötelezettsége kiterjed a küldemény értékén, illetve az értékcsökkenés összegén túl a küldemény elvesztésével, megsemmisülésével vagy sérülésével összefüggésben felmerült költségek megtérítésére is (ideértve különösen, de nem kizárólag a Feladó vagy a Címzett által megfizetett szállítmányozási költségeket).

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes fuvarozási feladatok esetében a küldemény elvesztése, megsemmisülése vagy sérülése esetén előre meghatározott, magasabb összegű kártérítést követeljen a Fuvarozótól azzal, hogy ezt a fuvarozási feladat elvállalását megelőzően köteles jelezni a Fuvarozónak. Szállítmányozó köteles továbbá ilyen esetben olyan mértékű fuvarozási díjat fizetni a Fuvarozónak, ami tartalmazza a magasabb mértékű kártérítési felelősség elvállalásának ellenértékét is. A Fuvarozót megillető ellenértéknek a magasabb összegű kártérítési értékhez igazodónak kell lennie.

Fuvarozó felelős azért, hogy a fuvarozási feladat ellátása során az általa használt gépjárműre ne kerüljenek felrakásra olyan áruk, melyek együttes fuvarozása a személyek testi épségét vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztetik, vagy arra alkalmasak.

Fuvarozó korlátlan felelősséggel tartozik mindazokért a károkért, melyek azzal összefüggésben merültek fel, hogy a fuvarozási szerződés teljesítése során a Fuvarozó az alábbi esetek bármelyikét megvalósítja:

 • Fuvarozó nem megfelelő állapotban végzi tevékenységét (pl. alkoholos, kábítószeres befolyásoltság, egyéb tudatmódosító szerek hatása alatt állás, stb.);
 • Fuvarozó nem a regisztrációkor rögzített gépjárművel végzi a fuvarozást;
 • Fuvarozó megsérti az adatfeldolgozási szerződés, ill. a GDPR rendelkezéseit;
 • Fuvarozó nem teljesíti a fuvarozási részfeladatok bármelyikét;
 • Fuvarozó a Szállítmányozó előzetes engedélye nélkül eltér a fuvarozási részfeladatok a Szállítmányozó által meghatározott teljesítési sorrendjétől.

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy egyoldalúan kizárja a Fuvarozót a fuvarvállalásból, abban az esetben, ha a Fuvarozó a jelen ÁSZF alapján lényeges szerződésszegést követ el.

Szállítmányozó felelős a Fuvarozóval szemben azokért a károkért, melyek a fuvarozási feladat tárgyát képező küldemény hiányzó vagy nem megfelelő csomagolásából, a küldeménnyel kapcsolatos adatok, információk, okmányok hiányából, hiányosságából vagy pontatlanságából, illetve a Feladó érdekkörébe eső késedelemből vagy akadályból származnak.

19. Fuvarozási szerződésből fakadó igények érvényesítése, az igények elévülése

A jelen ÁSZF alapján létrejövő fuvarozási szerződésből fakadó igények – a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – 1 (egy) év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a Fuvarozó a küldeményt a Címzettnek kiszolgáltatta, illetve ennek hiányában akkor, amikor a küldeményt a Címzettnek ki kellett volna szolgáltatni.

20. A fuvarozási jogviszony, illetve az egyedi fuvarozási szerződés megszűnése, elszámolás a Felek között

A jelen ÁSZF alapján létrejött valamennyi fuvarozási keretjogviszony automatikusan megszűnik a felek bármelyikének jogutód nélküli megszűnése esetén, vagy jogszabályban előírt esetek bekövetkezésével.

Ha a Szállítmányozó időlegesen korlátozza a Fuvarozó fuvarvállalási jogát, úgy fuvarozási keretjogviszony automatikusan megszűnik abban az esetben, amennyiben a korlátozásra okot adó körülmény megszüntetéséről a Fuvarozó annak felmerülésétől számított 30 (harminc) napon belül nem gondoskodik.

Ha a Fuvarozó az Applikáción keresztül létrehozott felhasználói fiókját törölni akarja, úgy ezt az infor@fuvar.hu e-mail címre küldött üzenetben kell jeleznie a Szállítmányozónak. Szállítmányozó a törlési kérelmet tartalmazó e-mail beérkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül gondoskodik a Fuvarozó fiókjának törléséről. A fiók törlésével a Fuvarozó és a Szállítmányozó között létrejött fuvarozási keretjogviszony – minden további jogcselekmény nélkül – megszűnik. Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Fuvarozó figyelmét arra, hogy a felhasználói fiók törlésére mindaddig nincs lehetőség, amíg a Fuvarozónak van olyan elvállalt fuvarozási feladata, melynek teljesítésére még nem került sor.

Felek közös megegyezéssel a fuvarozási keretjogviszonyt bármikor jogosultak megszüntetni azzal, hogy a megszüntetést írásba kell foglalni, és annak tartalmaznia kell a felek teljeskörű elszámolását.

Mindaddig, amíg a Fuvarozó az általa elvállalt fuvarozási feladat teljesítését nem kezdte meg, a Szállítmányozó jogosult az egyedi fuvarozási szerződéstől elállni.

Megszűnik az egyedi fuvarozási szerződés akkor is, ha a Fuvarozó az elvállalt feladatot a jelen ÁSZF 8. fejezetében írtak szerint lemondja.

Az egyedi fuvarozási szerződés megszűnését eredményezi, ha annak teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni azzal. hogy az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni.

A fuvarozási keretjogviszony rendes felmondással, felmondási idő biztosítása nélkül bármelyik fél jogosult megszüntetni. A felmondást a másik félhez írásban kell közölni, azonban indokolni nem kell. A rendes felmondás a már folyamatban levő egyedi fuvarozási szerződések teljesítését nem érinti, ezeket a felek kötelesek teljesíteni. A felmondás közlésekor hatályban lévő egyedi fuvarozási szerződések teljesítésének időpontjáig a keretjogviszony időtartama automatikusan meghosszabbodik.

Felek jogosultak a fuvarozási jogviszonyt a másik fél lényeges szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani. A rendkívüli felmondás kizárólag írásban, indokolással, a felmondás okának megjelölésével érvényes.

A Fuvarozó részéről lényeges szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag

 • a gépjármű késedelmes kiállítása a Fuvarozó érdekkörében felmerülő okból, vagy
 • a küldemény késedelmes kiszolgáltatása a Fuvarozó érdekkörében felmerülő okból, vagy
 • a küldemény kiszolgáltatásának meghiúsulása a Fuvarozó érdekkörében felmerülő okból, vagy
 • a fuvarozási feladatnak a Fuvarozó által bejelentett gépjárműtől eltérő gépjárművel történő teljesítése, vagy
 • adatfeldolgozásra vonatkozó előírások megsértése, vagy
 • a fuvarozási feladat nem megfelelő állapotban történő ellátása, vagy
 • küldemény elvesztése, sérülése, megsemmisülése a Fuvarozó érdekkörében felmerülő okból, vagy
 • utánvételi összegekkel való elszámolási szabályok megsértése, vagy
 • utánvételi összeg átvételének elmulasztása, vagy
 • küldemény ellenőrzésének és a sérülések dokumentálásának elmulasztása, vagy
 • hulladék elhelyezésére vonatkozó kötelezettség megsértése, vagy
 • veszélyes/különleges küldemények kezelésére vonatkozó speciális szabályok megsértése, vagy
 • alvállalkozó igénybevételére vonatkozó tilalom megsértése, vagy
 • titoktartási kötelezettség megsértése, vagy
 • kártérítési kötelezettség teljesítésének elmulasztása, vagy
 • Fuvarozó által elvállalt fuvarozási feladat lemondására vonatkozó szabályok megsértése, vagy
 • a Fuvarozó által átvett küldemények kezelésére vonatkozó előírások megsértése (ideértve különösen a felrakásra vonatkozó előírások megsértését), vagy
 • a Fuvarozó által elvállalt fuvarozási feladathoz kapcsolódó részfeladatok bármelyikének nemteljesítése, vagy
 • a Fuvarozó által elvállalt fuvarozási feladathoz kapcsolódó részfeladatok teljesítése során történő eltérés a Szállítmányozó által meghatározott teljesítési sorrendtől a Fuvarozó érdekkörében felmerülő okból, vagy
 • a küldemények átadás-átvételére vonatkozó dokumentációs kötelezettség teljesítésének elmulasztása.

A Szállítmányozó részéről lényeges szerződésszegésnek minősül különösen az, ha a Fuvarozót megillető díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének határidőben önkéntesen nem tesz eleget, és ezt a Fuvarozó írásbeli felszólítására sem pótolja az ott megjelölt póthatáridő alatt.

A fuvarozási jogviszony megszűnésével a még le nem járt valamennyi szállítmányozói számlatartozás lejárttá és esedékessé válik.

Felek a fuvarozási jogviszony megszűnése esetén kötelesek az ÁSZF 14. fejezetében meghatározott határidőket betartva elszámolni egymással. Abban az esetben, ha a fuvarozási keretjogviszonyt a Fuvarozó mondja fel a Szállítmányozó lényegesszerződésszegése miatt, úgy Felek haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül kötelesek egymással elszámolni.

21. Vegyes rendelkezések

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítése során az irányadó jogszabályi rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el, egymással kölcsönösen együttműködnek, és egymást a szerződést érintő minden lényeges körülményről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják.

Felek a jelen ÁSZF rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik, és azok teljesítése érdekében úgy járnak el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A Felek között létrejövő fuvarozási jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Felek a másik fél jogos érdekét, jó üzleti hírnevét figyelembe véve kötelesek eljárni.

Felek megállapodása alapján a fuvarozási szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik féllel, illetve annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF alapján létrejövő fuvarozási szerződések léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és a szerződések teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

Fuvarozó vállalja, hogy a Szállítmányozó előzetes írásos beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem ad át és nem hoz nyilvánosságra a jelen ÁSZF alapján létrejövő fuvarozási szerződések tartalmával és/vagy azok teljesítésével kapcsolatos semmilyen információt, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a fuvarozási feladatok teljesítése során a Fuvarozó tudomására jutó személyes adatokat.

Fuvarozó szavatol azért, hogy a jelen ÁSZF alapján vállalt titoktartási kötelezettség valamennyi munkatársára kiterjed. Fuvarozó vállalja, hogy minden tőle telhető intézkedést megtesz annak megakadályozására, hogy harmadik személyek hozzáférjenek vagy megismerjék a jelen ÁSZF alapján létrejövő fuvarozási szerződésekhez vagy azok teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas ismereteket vagy információkat.

Abban az esetben, ha a Szállítmányozó valamely, a jelen ÁSZF-ben rögzített jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmaradása nem minősül a Szállítmányozó részéről az adott jogról való lemondásnak.

A szakma szokásai és a felek között korábban kialakított szokások csak akkor válnak a szerződés részévé, ha ebben a felek kifejezetten megállapodtak.

Mindazon esetleges károkért, melyek az Applikáció működésében felmerülő hiba vagy hiányosság miatt következnek be, Szállítmányozó kizárja a felelősségét.

Amennyiben akár a Szállítmányozó, akár a Fuvarozó jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárás alá kerül, úgy a másik fél jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani. Azon szolgáltatások vonatkozásában, melyek teljesítését a Fuvarozó a felmondás időpontjában már megkezdte, a Felek kötelesek egymással elszámolni.

Felek a fuvarozási szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi kérdés vonatkozásában a kapcsolatot egymással írásban, az Applikáció felületén keresztül elküldött üzenetek, illetve elektronikus levél (e-mail) útján tartják.

Szállítmányozó köteles valamennyi értesítést, tájékoztatást, jognyilatkozatot arra az e-mail címre elküldeni, amit a Fuvarozó a regisztráció során megadott. Szállítmányozó a Fuvarozótól érkező valamennyi írásbeli megkeresés fogadására az alábbi e-mail címet tartja fenn: info@fuvar.hu.

Szállítmányozót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben az általa küldött elektronikus üzenet azért nem érkezik meg a Fuvarozóhoz, mert a Fuvarozó által megadott e-mail cím nem megfelelő, vagy az üzenet nem kézbesíthető a Fuvarozó elektronikus postafiókjának telítettsége miatt.

Amennyiben a Fuvarozó e-mail címe időközben megváltozik, úgy köteles ezt a módosulást az Applikáción keresztül jelezni a Szállítmányozónak. A fenti kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos jogkövetkezményekért a Szállítmányozó felelősséggel nem tartozik.

Felek a közöttük létrejött fuvarozási szerződésekből fakadó vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül vállalják rendezni.

Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.), illetve a Székesfehérvári Törvényszék (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.) kizárólagos illetékességét.

Abban az esetben ha a pertárgy értéke eléri vagy meghaladja a 3.000.000,- forint összeget, úgy a Felek alávetik magukat Budapesti Ügyvédi Kamara mellett működő eseti Választottbíróság eljárásának, mely a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választottbírók száma három (3), az eljárás nyelve magyar. Fuvarozó a jelen alávetési nyilatkozatot a Szállítmányozó külön figyelemfelhívó tájékoztatását követően teszi meg.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI.7.) Korm. rendelet, a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint saját számlás közúti áruszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezései irányadók.

A Szállítmányozó által a jelen ÁSZF alapján létrejövő fuvarozási szerződésekkel összefüggésben végzett személyes adatkezelési tevékenységek tekintetében A GDPR, valamint az Infotv. vonatkozó rendelkezései irányadók.

 

1. számú melléklet

Adatfeldolgozási Feltételek

A jelen Adatfeldolgozási Feltételek (a továbbiakban: AFF) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Fuvar.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő), valamint a fuvarozóként vele együttműködő jogi személy és/vagy jogi személyiséggel nem rendelkező fuvarozók (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) (Adatkezelő és Adatfeldolgozó a továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött adatfeldolgozási jogviszonyt.

Adatfeldolgozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Fuvar.hu mobilapplikáció felületén történő regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között létrejött fuvarozási jogviszony keretében az Adatkezelő által az Adatfeldolgozó részére átadott személyes adatokat az Adatfeldolgozó kizárólag a jelen AFF rendelkezései szerint köteles és jogosult kezelni.

A jogviszony tárgya

Adatkezelő megbízza az Adatfeldolgozót az 1. sz. függelékben felsorolt személyes adatokat a fuvarozási szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan adatfeldolgozóként kezelje. Az adatfeldolgozással érintett személyes adatok körét, azon személyek kategóriáit, akiknek személyes adatait az Adatfeldolgozó kezeli, az adatkezelés célját, valamint az adatok kezelésének időtartamát szintén az 1. sz. függelék tartalmazza.

Adatfeldolgozó fuvarozási feladatainak teljesítése során kizárólag az 1. sz. függelékben felsorolt személyes adatokat jogosult kezelni. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy a részére átadott személyes adatokat kizárólag az Applikáció rendszerében kezeli.

Az 1. sz. függelékben felsorolt személyes adatok vonatkozásában Adatfeldolgozó kizárólag az adatkezeléshez kapcsolódó technikai feladatokat végezhet, erre tekintettel nem jogosult arra, hogy személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, megváltoztassa, illetve az adatokat egyéb célra sem használhatja fel, nem hasznosíthatja. Felek rögzítik, hogy a személyes adatok Adatfeldolgozó általi kezelésének időtartama megegyezik annak a Felek között létrejött egyedi fuvarozási szerződésnek az időtartamával, melynek keretében a személyes adatok átadására sor került.

Felek jogai és kötelezettségei

Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, továbbá azokon saját céljára adatfeldolgozást vagy adatkezelést nem végezhet.

Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomány és technológia állásának megfelelő, a megvalósítás költségeit, az adatkezelés jellegét, az érintett természetes személyek jogait, valamint a személyes adatokra vonatkozó változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot is figyelembe vevő, technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre az általa kezelt személyes adatok megfelelő szintű védelme érdekében. Ezen intézkedésekről az Adatfeldolgozó köteles írásban tájékoztatni az Adatkezelőt.

Adatfeldolgozó köteles a megfelelő adatbiztonsági szint meghatározásakor azon kockázatokat is mérlegelni, melyek különösen a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából és az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférésekből erednek. Adatfeldolgozó köteles előzetesen, írásban tájékoztatni Adatkezelőt az általa alkalmazni tervezett valamennyi adatbiztonsági intézkedést illetően.

Adatfeldolgozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a tudomására jutó személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasításai szerint jogosult kezelni. Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul tájékoztatni az Adatkezelőt, amennyiben úgy véli, hogy az Adatkezelő által az adatkezelés körében adott utasítás jogszabályt sért.

Adatfeldolgozó az adatkezelés során köteles biztosítani, hogy valamennyi, az Adatfeldolgozó által az adatkezelésre feljogosított személy megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaljon, és teljesítse az adatkezelés biztonságát garantáló intézkedéseket.

Adatfeldolgozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles meghozni mindazon intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáférő természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításainak megfelelően kezelhessék a megismert személyes adatokat.

Adatkezelő bármikor jogosult ellenőrizni, hogy az Adatfeldolgozó adatfeldolgozási tevékenységét a jelen AFF, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett végzi-e.

Adatfeldolgozó köteles az adatkezelés teljes időtartama alatt az Adatkezelővel együttműködni, továbbá az Adatkezelő számára biztosítani azt, hogy az érintettek irányában fennálló kötelezettségeit az Adatkezelő teljesíteni tudja – ideértve különösen, de nem kizárólag az érintettek tájékoztatását, az érintetti kérelmek elintézését, és az adatbiztonságot.

Adatfeldolgozó tudomással bír arról, hogy Adatkezelőt a személyes adatokat érintő adatvédelmi incidens esetén bejelentési kötelezettség terheli az illetékes felügyeleti hatóság felé – illetve adott esetben az érintett természetes személyek irányában is –, az incidens bekövetkeztét követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens tudomására jutott.

Adatfeldolgozó vállalja, hogy a személyes adatokat érintő, általa felfedezett bármely incidenst az arról való tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti a Adatkezelőnek. Szerződő felek rögzítik, hogy bejelentési kötelezettség elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő következmények, károk kizárólag az Adatfeldolgozót terhelik.

Adatfeldolgozó tudomással bír továbbá arról a tényről is, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi kötelezettsége áll fenn az adatvédelmi incidensek nyilvántartását illetően, melyre tekintettel Adatfeldolgozó már jelen szerződés aláírásával vállalja arra, hogy ezen adatkezelői kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az Adatkezelő kérésére átadja, illetve e körben az Adatkezelővel folyamatosan együttműködik.

Adatfeldolgozó további adatfeldolgozót Adatkezelő előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem vehet igénybe. Adatfeldolgozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az általa megbízott al-adatfeldolgozó adatvédelmi kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek teljesítéséért az Adatkezelő felé.

Adatfeldolgozó szavatol azért, hogy az általa igénybe vett adatfeldolgozók a személyes adatok kezelését illetően ugyanolyan kötelezettségeket és szavatosságokat vállalnak, ideértve különösen, de nem kizárólag a kezelt adatok biztonságára, az együttműködési kötelezettségre, további adatfeldolgozó igénybevételére, valamint az adatok visszaadására, illetve törlésére vonatkozó adatfeldolgozói kötelezettségeket, amit az Adatfeldolgozó vállal az Adatkezelővel szemben a jelen AFF alapján.

Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Adatkezelő kérésére késedelem nélkül az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja azoknak az al-adatfeldolgozóknak az adatait, akiket az Adatfeldolgozó és a vele szerződött al-adatfeldolgozó a személyes adatok kezelése során igénybe vesz.

Adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatkezelés során együttműködik az Adatkezelővel, mely együttműködési kötelezettség kiterjed különösen, de nem kizárólagosan Adatkezelő által esetlegesen lefolytatandó adatvédelmi hatásvizsgálatban történő közreműködésre és információ átadásra is.

Adatfeldolgozó köteles az adatkezelés befejezését követően az Adatkezelő által a rendelkezésére bocsátott valamennyi személyes adatot haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül – az Adatkezelő kérésének megfelelően – maradéktalanul törölni vagy az Adatkezelő részére visszajuttatni, és az adatokról készült másolatokat megsemmisíteni.

Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, mely szükséges az adatfeldolgozói kötelezettségek teljesítésének igazolásához, és ennek Adatkezelő általi ellenőrzéséhez.

Adatfeldolgozó tudomással bír arról, hogy a jelen AFF rendelkezései, valamint vonatkozó jogszabályi előírások megsértéséből, illetve az Adatkezelő jogszerű utasításaitól való eltérésből adódó, a természetes személy érintetteknél vagy az Adatkezelőnél keletkező károkért korlátlan felelősséggel tartozik.

Adatfeldolgozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles segítséget nyújtani az Adatkezelő számára a jogszabály által előírt adatbiztonsági, illetve adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatására vonatkozó kötelezettségének teljesítéséhez, figyelembe véve az adatkezelés jellegét, és az Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.

Díjazás

A személyes adatok jelen AFF szerinti kezeléséért az Adatfeldolgozó – tekintettel a Felek között létrejött egyedi fuvarozási szerződések alapján az Adatfeldolgozót megillető fuvardíjra – külön díjazásra nem jogosult. Adatfeldolgozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy sem díjra vagy költségre, sem pedig egyéb ellenszolgáltatásra irányuló igénnyel nem léphet fel Adatkezelővel szemben.

Egyéb rendelkezések

Az adatfeldolgozási jogviszony automatikusan megszűnik a Felek között az ÁSZF alapján létrejött fuvarozási szerződés megszűnésével egyidejűleg.

Az adatfeldolgozási jogviszonyt a Felek kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják vagy szüntethetik meg.

A jelen AFF alapján létrejövő adatfeldolgozási jogviszonyt rendes felmondással a Felek egyike sem jogosult megszüntetni.

Az Adatkezelő jogosult az Adatfeldolgozó súlyos szerződésszegése esetén a jogviszonyt írásban azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Adatfeldolgozó a jelen AFF alapján fennálló feladatait az Adatkezelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetését követően is késedelmesen vagy nem teljesíti, illetve, ha az Adatkezelő érdekeivel ellentétesen teljesíti kötelezettségeit.

Adatfeldolgozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatfeldolgozási jogviszony megszűnése esetén az Adatfeldolgozó nem jogosult a részére átadott személyes adatok további kezelésére, és köteles azokat a jelen AFF 2. fejezetében meghatározott módon és határidőben törölni vagy az Adatkezelő részére visszajuttatni.

A AFF-ben nem szabályozott kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint az adatvédelmi előírásokat tartalmazó ágazati jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

1. számú függelék

Az adatok kezelésének célja

Az adatok kezelésének célja, hogy az Adatfeldolgozó eleget tudjon tenni az egyedi fuvarozási szerződésből eredő kötelezettségének, mely szükségszerűen együtt jár azon érintettek adatainak kezelésével, amelyet az Adatkezelő átad az Adatfeldolgozó részére a szerződés teljesítésével összefüggésben. Az adatkezelés célját az Adatkezelő jogosult meghatározni.

Az adatkezeléssel érintett személyek

Az Adatkezelőt szállítmányozási feladatok ellátásával megbízó személyek által megjelölt feladók, illetve címzettek.

Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok

Az érintett feladó, illetve címzett címe, kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-mail címe, valamint a címzett által fizetendő összeg és hagyományos aláírás választása esetén a feladó és a címzett aláírása.

Az adatok kezelésének időtartama

Adatfeldolgozó a neki átadott személyes adatokat a Felek között létrejött egyedi fuvarozási szerződés megszűnéséig jogosult kezelni.

Jelen dokumentum 2021. 03. 16 napjától hatályos, kihirdetésre 2021. 02. 10 napján került sor.