Általános Szerződési Feltételek

 • Fuvar.hu Kft. által alkalmazott, üzleti partnereknek szóló Általános Szerződési Feltételek
 • 1. Preambulum
 • 2. Az ÁSZF-ben használt fogalmak magyarázata
 • 3. ÁSZF hatálya
 • 4. ÁSZF elérhetősége, módosítása, joghatóság és illetékesség
 • 5. Személyes adatok kezelése
 • 6. Szállítmányozó által nyújtott szolgáltatások meghatározása
 • 7. Ajánlatkérés, az ajánlat elfogadása
 • 8. Egyedi szállítmányozási jogviszony létrejötte
 • 9. A megbízás teljesítése
 • 10. Küldemény átadása a Szállítmányozónak
 • 11. Küldemény kiszolgáltatása, visszakézbesítés
 • 12. Utánvétkezelés
 • 13. Szállítmányozással összefüggésben felmerült díjak, költségek és azok megfizetése
 • 14. Időgarantált szállítmányozási szolgáltatásra vonatkozó eltérő szabályok
 • 15. Szállítmánybiztosítás
 • 16. Veszélyes vagy különleges kezelést igénylő küldemények
 • 17. Szállítmányozót megillető zálogjog, visszatartási jog, biztosíték igénylésére vonatkozó jog
 • 18. Szállítmányozó felelőssége
 • 19. Szállítmányozási szerződésből fakadó igények érvényesítése, az igények elévülése
 • 20. Szállítmányozási jogviszony megszűnése, elszámolás a Felek között
 • 21. Vegyes rendelkezések

Fuvar.hu Kft. által alkalmazott, üzleti partnereknek szóló Általános Szerződési Feltételek

1. Preambulum

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Fuvar.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 02-09-083090, székhely: 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1. 1. em. 3.) (a továbbiakban: Szállítmányozó), valamint a Szállítmányozó által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő jogi személy és/vagy jogi személyiséggel nem rendelkező megbízók (a továbbiakban: Megbízó) között létrejött szerződéses jogviszony valamennyi általános elemét.

Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szállítmányozó által adott ajánlat, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával közte és a Szállítmányozó között az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti szállítmányozási jogviszony jön létre.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy az ajánlat elfogadásával egyidejűleg a Megbízó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit is.

2. Az ÁSZF-ben használt fogalmak magyarázata

Szállítmányozó:
jelen ÁSZF vonatkozásában szállítmányozónak minősül a Fuvar.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 02-09-083090, székhely: 7626 Pécs, Farkas István utca 3/1., 1. em. 3., adószám: 25977732-2-02).

Megbízó:
jelen ÁSZF vonatkozásában megbízó az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet vagy egyéb gazdálkodó szervezet, amely a Szolgáltatást igénybe veszi.

Szolgáltatás:
mindazon szállítmányozási szolgáltatások, ideértve különösen, de nem kizárólag áru fuvarozásával, gyűjtésével, tárolásával, mozgatásával és terítésével kapcsolatos, illetve a fentiekkel összefüggő közreműködést és tanácsadást, melyet a Szállítmányozó az egyes Megbízók számára nyújt az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

Áru:
minden olyan dolog, melyet a Megbízó vagy harmadik személy bocsátott a Szállítmányozó rendelkezésére.

Veszélyes áru:
minden olyan áru, amely hivatalosan veszélyes árunak minősül, ideértve azokat is, amelyek veszélyesek, gyúlékonyak, radioaktívak, amelyeknek károsító, vagy sérülést okozó jellegük van, vagy ilyen árukká válhatnak.

Értéktárgy:
nemesfémek, érmék, pénz, értékpapírok, drágakövek, ékszerek, antik tárgyak, festmények, egyéb művészeti alkotások és hasonló dolgok.

Küldemény:
mindazon áruk, értéktárgyak, melyek szállítmányozására a Megbízó a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szállítmányozási szerződések alapján Szállítmányozó kötelezettséget vállal. Szállítmányozó a https://fuvar.hu/uzlet weboldalon folyamatosan közzéteszi azon áruk és értéktárgyak listáját, melyek szállítmányozásból ki vannak zárva.

Ajánlat:
Megbízó által a Szállítmányozó rendelkezésére bocsátott adatok, információk alapján elkészített dokumentum, melyben a Szállítmányozó összefoglalója az általa kínált szállítmányozási szolgáltatás legfontosabb elemeit és azok díjait (ideértve a szállítmányozási alapdíjakat és az egyes külön szolgáltatásokért felszámított díjakat).

Rendeléskezelő felület:
https://uzlet.fuvar.hu/guest/login weboldalon, bejelentkezést követően elérhető felület, melyen keresztül a Megbízó a szállítmányozási feladatok teljesítésére vonatkozó megbízást tud adni a Szállítmányozó részére.

https://fuvar.hu/uzlet:
Szállítmányozó által üzemeltetett weboldal, melyen keresztül a Megbízó szállítmányozási szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot kérhet a Szállítmányozótól, az ajánlatkérésre szolgáló űrlap rovatainak kitöltésével és elküldésével.

Körméret:
A küldemény hosszúságának, szélességének és magasságának összege, centiméterben meghatározva.

Megfelelő biztosíték:
olyan biztosíték, mely a végrehajtási láncban résztvevőknél várhatóan felmerülő költségek legalább 10%-kal növelt összegét eléri, és ha alkalmas arra, hogy azt a Szállítmányozó minden további, a Megbízó vagy harmadik személy ellen folytatott érvényesítési eljárás nélkül, azonnal igénybe vegye.

Észszerű biztosíték:
olyan biztosíték, amit a Megbízó pénzben vagy bankgarancia biztosításával szolgáltat, és az a biztosíték érvényesítéssel járó szokásos költségeket is alapul véve eléri legalább a Szállítmányozó lejárt és nem vitatott követelésének 10%-kal növelt összegét.

3. ÁSZF hatálya

ÁSZF személyi hatálya

Jelen ÁSZF kiterjed a Szállítmányozó és a Megbízó között a szolgáltatás igénybevételével létrejövő szállítmányozási jogviszonyokra.

ÁSZF időbeli hatálya

Jelen ÁSZF annak a Szállítmányozó általi kihirdetésével lép hatályba, és annak a Szállítmányozó általi visszavonásáig vagy módosításáig hatályban marad.

A Szállítmányozó és a Megbízó között, a jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések elbírálására a Megbízó által a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlat elfogadásával egyidejűleg elfogadott ÁSZF rendelkezései irányadók.

ÁSZF területi hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a Szállítmányozó által Magyarország területén nyújtott szolgáltatásra.

ÁSZF tárgyi hatálya

Jelen ÁSZF teljeskörűen szabályozza a Szállítmányozó és a Megbízó között a Szolgáltatás igénybevételével létrejövő szállítmányozási jogviszonyt.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha a Felek egyedi feltételeket tartalmazó keretszerződést kötnek egymással, úgy az ebből eredő szállítási jogviszonyokra – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítmányozási jogviszonyokra a Megbízó által esetlegesen kialakított saját általános szerződési feltételei nem alkalmazhatók.

4. ÁSZF elérhetősége, módosítása, joghatóság és illetékesség

Szállítmányozó biztosítja, hogy a Megbízó az ÁSZF elfogadását megelőzően annak tartalmát megismerhesse, értelmezhesse.

Szállítmányozó az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét a https://fuvar.hu/uzlet weboldalon közzéteszi.

Szállítmányozó fenntartja a jogot magának arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa. Szállítmányozó a módosított ÁSZF-et legalább annak hatálybalépését megelőző 15 (tizenöt) nappal a https://fuvar.hu/uzlet weboldalon közzéteszi.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI.7.) Korm. rendelet, a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint saját számlás közúti áruszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezései irányadók.

A Szállítmányozó által a szolgáltatásnyújtással összefüggésben végzett személyes adatkezelési tevékenységek tekintetében az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

Felek a közöttük létrejött szállítmányozási jogviszonyból fakadó vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni.

Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.), illetve a Székesfehérvári Törvényszék (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.) kizárólagos illetékességét. Abban az esetben ha a pertárgy értéke eléri vagy meghaladja a 3.000.000,- forint összeget, úgy a Felek alávetik magukat Budapesti Ügyvédi Kamara mellett működő eseti Választottbíróság eljárásának.

5. Személyes adatok kezelése

Szállítmányozó szavatosságot vállal arra, hogy a szolgáltatásnyújtással összefüggésben tudomására jutó személyes adatokat az irányadó adatvédelmi jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

Szállítmányozó szavatol továbbá azért, hogy a jelen szerződés teljesítése során végzett adatkezelési tevékenysége mindenben megfelel az Európai Unió és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), a Szállítmányozó így különösen, de nem kizárólagosan megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes adatok kezeléséhez, az adatkezelési tevékenységet jogszerű cél elérése érdekében végzi, ezen cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig és adatkör vonatkozásában.

Szállítmányozó felhívja az adatkezeléssel érintett természetes személyek figyelmét arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő jogaikat a Szállítmányozóval mint adatkezelővel szemben a Szállítmányozó által közzétett Adatkezelési tájékoztatóban részletezett módon gyakorolhatják.

A Szállítmányozó által végzett adatkezelési tevékenységek részletszabályait a Szállítmányozó által elkészített és weboldalán közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, mely közvetlenül elérhető az alábbi linken: https://fuvar.hu/privacy

6. Szállítmányozó által nyújtott szolgáltatások meghatározása

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítmányozási szerződés alapján a Szállítmányozó a saját nevében, a Megbízó javára, küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére, és ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, a Megbízó pedig szállítmányozási díj fizetésére köteles.

Szállítmányozó szavatol azért, hogy a szolgáltatást a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, az irányadó sztenderdekkel összhangban nyújtja a Megbízó részére. Szállítmányozó rendelkezik mindazon szakmai felkészültséggel és technikai feltételekkel, melyek szükségesek a szolgáltatásnyújtás körében felmerülő valamennyi feladat teljesítéséhez.

Szállítmányozó a szolgáltatásnyújtás során saját belső eljárásrendje szerint jár el azzal, hogy köteles a szállítmányozási feladatokat folyamatosan, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal ellátni, és tevékenységét úgy megszervezni, hogy biztosítsa a szállítmányozási feladat szakszerű ellátását – a Megbízó érdekeinek elsődlegessége és a gondos feladatellátás követelményének megtartása mellett.

7. Ajánlatkérés, az ajánlat elfogadása

A Megbízó https://fuvar.hu/uzlet weboldalon elérhető ajánlatkérési űrlap kitöltésével és online beküldésével kérhet a Szállítmányozótól szállítmányozási szolgáltatás nyújtására vonatkozó írásbeli ajánlatot.

Az ajánlat elkészítéséhez az alábbi információk megadása kötelező:

 • Megbízó kapcsolattartójának adatai (név, telefonszám, e-mail cím),
 • szállítmányozással érintett küldemények megnevezése,
 • hetente várható küldeményszám,
 • küldemények tervezett méretei,
 • küldemények átadási címe,
 • Megbízó által üzemeltetett webáruház linkje (ha releváns). 

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a jelen ÁSZF alapján nyújtott szállítmányozási szolgáltatás nem terjed ki a Megbízó küldeményeinek becsomagolására, felcímkézésére, illetve raktározására. A küldemények csomagolásáról, felcímkézéséről és raktározásáról a Megbízó köteles gondoskodni, így ezek hiányából, hiányosságából, illetve pontatlanságából eredő valamennyi kárért a Szállítmányozó a felelősségét kizárja.

Megbízó jelezheti a Szállítmányozónak a fenti külön szolgáltatások igénybevételére vonatkozó igényét. Ebben az esetben a Szállítmányozó saját hatáskörben jogosult dönteni arról, hogy ezeket a szolgáltatásokat milyen feltételek és díj megfizetése mellett nyújtja a Megbízó részére. Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a fenti kiegészítő szolgáltatások nyújtásra vonatkozó ajánlatadást – bármiféle indokolás nélkül – megtagadja.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a Szállítmányozó jogosult a küldemény(ek) becsomagolásáért, felcímkézésért, illetve raktározásáért a Megbízóval szemben külön díjat felszámítani, melynek pontos összegét a Szállítmányozó által elkészített írásbeli ajánlat tartalmazza.

Az ajánlat elkészítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok, információk elküldését követően a Szállítmányozó legkésőbb az ajánlatkérés beérkezésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül elkészíti és az ajánlatkéréskor megadott e-mail címre megküldi a Megbízónak szóló, személyre szabott írásbeli ajánlatot. Szállítmányozó írásbeli ajánlatának minden esetben mellékletét képezi a jelen ÁSZF is.

Amennyiben az ajánlat elkészítéséhez a Szállítmányozónak a megadott adatok pontosítására, illetve további információkra van szüksége, úgy a Szállítmányozó telefonon vagy e-mailben közvetlenül felveszi a kapcsolatot a Megbízóval a pontosításra szoruló és/vagy hiányzó adatok, információk megszerzése érdekében.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy az ajánlat elfogadása kizárólag abban az esetben  érvényes, ha a Megbízó elektronikus úton, az ajánlatot tartalmazó e-mail üzenetben található megerősítő linkre kattintva megjelenő felületen az erre kialakított gomb megnyomásával kifejezetten nyilatkozik annak elfogadásáról. Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra is, hogy a Szállítmányozó az ajánlatát annak igazolt elküldésétől számított 30 (harminc) napig tartja fenn. Felek rögzítik, hogy a Megbízó az ajánlat elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik arról –a megjelenő felületen e célból kialakított gomb megnyomásával –, hogy az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az ajánlatot Megbízónak legkésőbb a fenti határidő utolsó napján, 17:00 óráig el kell fogadnia; a fenti határidő elmulasztása esetén a szállítmányozási szerződés a Felek között nem jön létre.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy nem jön létre a szállítmányozási szerződés a Felek között, ha a Megbízó a Szállítmányozó által adott ajánlatot nem fogadja el teljes egészében.

Azt követően, hogy a Megbízó a fent írt módon visszaigazolta az ajánlat elfogadását, valamint nyilatkozott a jelen ÁSZF elfogadásáról, a Szállítmányozó e-mailben elküldi a Megbízó részére a rendeléskezelő felület használatára vonatkozó információkat.

8. Egyedi szállítmányozási jogviszony létrejötte

Szállítmányozó és a Megbízó között, a szolgáltatás(ok) igénybevételére irányuló egyedi szállítmányozási jogviszony az alábbi módon jön létre.

Megbízó a rendeléskezelő felület használatával tud megbízást adni a Szállítmányozó részére az egyes szállítmányozási feladatok ellátására. Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy szállítmányozási feladat teljesítésére vonatkozó utasítás kizárólag abban az esetben minősül érvényesnek, ha annak leadása a rendeléskezelő felületen keresztül történt.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a rendeléskezelő felület használata előzetes regisztrációhoz kötött. A Megbízó a sikeres regisztrációt követően, e-mail címének és jelszavának megadásával tud bejelentkezni a rendeléskezelő felületre.

A rendeléskezelő felületen a Megbízó a „Szállítás feltöltése” gombra kattintva, majd az alábbi adatok megadásával rögzíteni tudja az egyes szállítmányozási feladatokat:

 • küldemény adatai (azonosító, szélesség, magasság, hosszúság, súly, biztosítás összege forintban, utánvét összege forintban (ha releváns), küldemény törékeny-e);
 • küldemény kiszolgáltatásához szükséges adatokat (címzett neve, e-mail címe, telefonszáma, kiszolgáltatási hely típusa (házhozszállítás, csomagpont, postapont, postán maradó) megjegyzés, házhozszállítás esetén irányítószám, város, közterület neve, jellege, házszám).

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a rendeléskezelő felület rendszere kizárólag abban az esetben engedélyezi az egyes megbízások rögzítését, ha a Megbízó a rendszer által kötelezően kitöltendőként megjelölt adatokat hiánytalanul megadta.

Abban az esetben, ha a Megbízó egyszerre több szállítmányozási feladat teljesítésére vonatkozó megbízást akar adni a Szállítmányozó részére, úgy lehetősége van arra, hogy az egyes feladatok rendeléskezelő felületen való rögzítése helyett azokat egy külön fájlban (.csv fájl) töltse fel. Ehhez a Megbízónak először a rendelkezéskezelő felület jobb felső sarkában található „Fájlfeltöltés (.csv) gombra kell kattintania, majd a Szállítmányozó által itt közzétett mintafájlban a szükséges adatokat értelemszerűen rögzíteni, majd a kitöltött fájl a rendeléskezelő felületre feltölteni.

Amennyiben ezt a Megbízó igényli, úgy a Szállítmányozó lehetőséget biztosít a Megbízó számára arra, hogy a rendeléskezelő felületen történő manuális adatbevitel helyett egy ún. API (alkalmazásprogramozási felület) segítségével egyszerűsítse, automatizálja az egyes szállítmányozási feladatokhoz kapcsolódó adatok felöltését és elküldését a Szállítmányozó részére. Az API integráció elvégzéséhez szükséges fejlesztői dokumentáció az api.uzlet.fuvar.hu linken érhető el a Megbízók számára.

Megbízó köteles a szállítmányozási szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat hiánytalanul és pontosan megadni a Szállítmányozó részére. Szállítmányozó nem köteles a Megbízó által közölt adatok, információk valódiságát, helyességét, pontosságát ellenőrizni A hiányos, vagy pontatlan adatszolgáltatásból fakadó következmények kizárólag a Megbízót terhelik.

Megbízó a „Szállításaim” menüpontra kattintva át tudja tekinteni a rendeléskezelő felületre feltöltött megbízások fő adatait és azok állapotát.

A rendeléskezelő felületre feltöltött megbízások teljesítésére vonatkozó utasítás leadásához a Megbízó a „Szállításaim” menüpontba való belépést követően az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • Megbízó a feltöltött megbízások előtt található jelölőnégyzetet (checkbox) kipipálva, majd a jobb felső sarokban található, a kijelölést követően zöldre váltó „Megrendelés” gombra kattintva le tudja adni utasítását;
 • Megbízó a „Részletek” gombra kattintva férhet hozzá az általa feltöltött megbízások részletes adataihoz, és itt is le tudja adni utasítását a „Szállítás megrendelése” gombra kattintva.

Mindaddig, amíg a Megbízó nem adta le a megbízás teljesítésére vonatkozó utasítását, bármikor módosíthatja, illetve törölheti az általa feltöltött szállítmányozási feladatokat.

Azt követően, hogy a Megbízó utasítást adott a megbízás teljesítésére a Szállítmányozónak, a rendeléskezelő rendszer automatikusan visszaigazolja az utasítás Szállítmányozóhoz történő beérkezését és tartalmát, amely azonban nem keletkeztet a Szállítmányozó oldalán szolgáltatásnyújtásra vonatkozó kötelezettséget.

Megbízó a „Megrendelés” vagy a „Szállítás megrendelése” gombok egyikének megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szállítmányozási szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan fizetési kötelezettsége keletkezik.

Megbízó azon küldemények címiratait, melyek szállítmányozásával már megbízta a Szállítmányozót, a rendeléskezelő felületen, a „Szállításaim” menüpontban a „Részletek” gombra kattintva megjelenő oldal jobb felső sarkában található „Címirat letöltése” gombra kattintva tudja letölteni.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy amennyiben a megbízás teljesítésére vonatkozó utasítás elküldését követően válik nyilvánvalóvá a Szállítmányozó számára, hogy a Megbízó valótlan adatokat adott meg, úgy a Szállítmányozó jogosult az erről való tudomásszerzést követően a megbízás teljesítését visszautasítani.

Szállítmányozó a Megbízó által leadott utasításban szereplő szállítmányozási feladat elvállalását a rendeléskezelő felületen keresztül igazolja vissza, melyet követően a Megbízó a címiratot le tudja tölteni.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy kizárólag az adott szállítmányozási feladat elvállalásának elektronikus úton történt visszaigazolását követően jogosult arra, hogy a szolgáltatás nyújtását követelje a Szállítmányozótól.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a Megbízó által leadott utasítás, illetve a Szállítmányozó által küldött visszaigazolás akkor tekinthető megérkezettnek, ha az hozzáférhetővé válik a címzett fél számára.

Szállítmányozót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolást tartalmazó e-mail üzenet azért nem érkezik meg a Megbízóhoz, mert az általa megadott e-mail cím nem megfelelő, vagy az üzenet nem kézbesíthető a postafiók telítettsége miatt.

Szállítmányozó garanciát vállal a Megbízó által leadott utasításban megjelölt és a Szállítmányozó által elvállalt szállítmányozási feladat teljesítésére azzal, hogy a Szállítmányozó nem felel azért, ha a küldemény kiszolgáltatása a Megbízónak és/vagy a címzettnek felróható okból nem lehetséges.

Szállítmányozó szavatosságot vállal azért, hogy a szállítmányozási feladat teljesítéséért az utasítás leadásának időpontjában érvényes díjakat számítja fel.

9. A megbízás teljesítése

A szállítmányozásra vonatkozó megbízás teljesítése során a Szállítmányozó a Megbízó érdekeit képviseli azzal, hogy e kötelezettségbe nem tartozik bele az olyan magatartás tanúsítása, vagy attól való tartózkodás, amellyel a Szállítmányozó saját magának vagy harmadik személyeknek kárt, költségeket, vagy egyéb hátrányt okozna.

Szállítmányozó a Megbízó külön értesítése nélkül gondoskodhat az áru, vagy annak egy része fuvarozásáról, megválaszthatja az áru mozgatása, betárolása, raktározása és fuvarozása során alkalmazandó eszközöket, útvonalakat és eljárásokat, illetve ezeket meg is változtathatja.

Szállítmányozó a Megbízó utasításai szerint jár el azzal, hogy az utasítások szakszerűtlenségére a Megbízó figyelmét köteles felhívni. A célszerűtlen, szakszerűtlen, hiányos, hibás és késedelmesen adott utasítások következményeit a Megbízó viseli.

Ha a Megbízó az utasítást a figyelmeztetés ellenére fenntartja, a Szállítmányozó a szállítmányozási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja, vagy a szállítmányozási feladatot a Megbízó kockázatára, biztosíték adását követően elláthatja. Ha a Megbízó a biztosíték adásával késlekedik, úgy ennek valamennyi következményét maga köteles viselni.

Szállítmányozó az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a Megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a Szállítmányozó az utasítás teljesítését megtagadhatja. A Szállítmányozó a biztosítékkal - annak igénybevételét vagy a Megbízó teljesítését követően – köteles haladéktalanul elszámolni.

Szállítmányozó a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke – a rendelkezésre álló adatok alapján - megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód azzal, hogy az eltérésről a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell. Szállítmányozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

Megbízó köteles megtéríteni, illetve a Szállítmányozó kérésére megfelelő időben előlegezni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket.

Ha a Megbízó a megbízást úgy módosítja, hogy azt a Szállítmányozó nem tudja teljesíteni, a Szállítmányozó jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani, és követelheti a szállítmányozási díj megfizetését, valamint felmerült költségeinek megtérítését.

Ha a Megbízó olyan utasítást adott, amely szerint a küldeményt harmadik személy rendelkezésére kell tartani, úgy az utasítás nem vonható vissza akkor, amikor a harmadik személyt a küldeménnyel kapcsolatos rendelkezési jog már megilleti. A harmadik személy rendelkezéséből fakadó következmények, így különösen a károk és költségek a Megbízót terhelik.

Ha a Szállítmányozó kért, de nem kapott utasítást a Megbízótól az általa megjelölt határidőben, úgy a Szállítmányozó saját belátása szerint intézkedhet. Ennek során Szállítmányozó saját kárának és költségeinek elkerülése, illetve minimalizálása mellett a Megbízó kárának enyhítését és az észszerűségi szempontokat is köteles figyelembe venni. Mindazon károkért, melyek az utasítás elmulasztásából a Szállítmányozónál és/vagy a Megbízónál keletkeznek, kizárólag a Megbízó felel.

Szállítmányozó köteles a Megbízót a megbízás teljesítését akadályozó és/vagy a megbízás módosítását igénylő körülményről e-mailben vagy a rendeléskezelő felületen keresztül tájékoztatni.

Szállítmányozó előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén köteles a Megbízó érdekeinek megfelelően eljárni azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő többletköltségeket és díjakat a Megbízó köteles viselni.

Szállítmányozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítmányozással közvetlenül összefüggő hatósági rendelkezéseket ismeri és betartja. Szállítmányozó ezen túlmenően nem felel más hatósági rendelkezés, így különösen az egyes országok export- és importszabályozásával kapcsolatos előírások betartásáért.

Szállítmányozó jogosult a küldeményt gyűjtőforgalomban továbbíttatni, kivéve, ha ez ellen a Megbízó kifejezetten tiltakozik.

Szállítmányozó jogosult a megbízást –egészben vagy részben – maga teljesíteni. Amennyiben a Szállítmányozó a megbízást maga teljesíti, úgy erről tájékoztatja a Megbízót.

Megbízó a szállítmányozási szerződés teljesítéséről a rendeléskezelő felületen tud tájékozódni.

10. Küldemény átadása a Szállítmányozónak

A Szállítmányozó a küldeményt szállítmányozási feladat elvállalásának elektronikus úton történő írásbeli visszaigazolását követő munkanapon, de legkésőbb a Szállítmányozó által vállalt kézbesítési határidő lejártát megelőző munkanapon átveszi a Megbízótól. A küldemények átvételére munkanapokon, 8.00 és 17.00 óra között kerül sor.

A küldemény átvételének időpontját a Szállítmányozó egyoldalúan jogosult meghatározni azzal, hogy erről köteles a Megbízót előzetesen tájékoztatni.

A küldemény átvételéért a Szállítmányozó külön díjat nem számít fel, amennyiben az alábbi feltételek egyike a szállítmányozási feladat vonatkozásában teljesül:

 • a Megbízó legalább 4 darab, egyenként 40 kg össztömeget meg nem haladó küldemény szállítmányozására ad megbízást, vagy
 • a Megbízó legalább 1 darab 40 kg össztömeget meghaladó küldemény szállítmányozására ad megbízást.

Ha a fenti feltételek a szállítmányozási feladat vonatkozásában nem teljesülnek, úgy a Szállítmányozó jogosult a 13. fejezetben meghatározott mértékű átvételi díjat felszámítani.

Figyelembe véve azt a körülményt, hogy a 40 kg össztömeget el nem érő küldemények feladása az egyes kijelölt postahelyeken mennyiségtől függetlenül ingyenes, ezért amennyiben a Megbízó olyan küldemény szállítmányozására ad megbízást, melyet átvételi pontra kell kiszállítani, úgy előfordulhat, hogy a fenti feltételek teljesítésének hiányában sem kerül sor átvételi díj felszámítására a Megbízóval szemben.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a jelen ÁSZF alapján Szállítmányozó legfeljebb 1000 kg össztömegű és maximum 460 cm körméretű küldemény(ek) szállítmányozására vállal kötelezettséget házhozszállítási mód választása esetén azzal, hogy a küldemény leghosszabb oldala ebben az esetben sem haladhatja meg a 240 cm hosszúságot.

Amennyiben a küldeményt a Szállítmányozónak a Megbízó utasítása alapján átvételi pontra (posta/csomagautomata/MOL, Coop csomagpont) kell eljuttatnia, úgy a Megbízó legfeljebb 20 kg össztömegű, maximum 50 cm (hosszúság) x 30 cm (szélesség) x 35 cm (magasság) méretű küldemény szállítmányozására vállal kötelezettséget.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a Szállítmányozó az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén jogosult megtagadni a küldemény szállítmányozását:

 • ha a 80 kg össztömeget elérő vagy meghaladó küldemény Megbízótól történő átvételéhez és/vagy a címzettnek történő kiszolgáltatásához annak lépcsőn történő mozgatása szükséges; vagy
 • ha a küldemény Megbízótól történő átvételéhez és/vagy a címzettnek történő kiszolgáltatásához annak lépcsőn történő mozgatása szükséges, és a lépcső bármilyen okból balesetveszélyesnek minősül (ideértve különösen, de nem kizárólag a korlát hiányát, a lépcső szabványoktól eltérő kialakítását, felületi síkosságot); vagy
 • ha a küldemény Megbízótól történő átvételéhez és/vagy a címzettnek történő kiszolgáltatásához annak lépcsőn történő mozgatása szükséges, és a lépcső, illetve a lépcsőház kialakítása miatt nem teljesülnek a biztonságos szállítás feltételei.

Szállítmányozó felhívja a figyelmet, hogy tekintettel arra a körülményre, hogy a Szállítmányozó közreműködői egészség-, illetve vagyonvédelmi okokból a küldemény felvételi és kiszolgáltatási címeként megadott helyiség (lakás, ház, iroda, stb.) területére nem léphetnek be, így a Megbízó, illetve az általa címzettként megjelölt személy kizárólagos kötelezettségébe tartozik, hogy biztosítsa a Szállítmányozó és annak közreműködői részére a küldemény adott helyiségen kívüli átadását, illetve annak átvételét a kiszolgáltatás során.

A küldemény átadásakor a Szállítmányozó jogosult, de nem köteles – a küldemény darabszámának kivételével – a küldemény tényleges adatait megállapítani, a küldemény sértetlen állapotát megvizsgálni.

Amennyiben a küldemény ellenőrzés során megállapított adatai a megbízás adataitól eltérnek, úgy a Szállítmányozó a Megbízót e körülményről haladéktalanul értesíti és közli, hogy a létrejött szerződés adatai és az átadott küldemény adatai nem felelnek meg egymásnak. Szállítmányozó a küldemény sérülésének tényét ugyancsak jelzi a Megbízónak. Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy az általa közölt eltérésből fakadó következmény, így különösen a késedelem, a fizetendő díjak vagy a költségek összegének növekedése, illetve a küldemény sérült/hiányos jellegéből fakadó károk viselése a Megbízót terhelik.

Szállítmányozó nem köteles a küldeményt csomagolni, kötegelni, a csomagolást javítani, vagy a küldemény fizikai állapotát érintő egyéb intézkedést megtenni. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor a küldemény mások személyét és vagyonát veszélyezteti. Ilyen esetekben a Megbízó köteles a veszélyeztetés megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket felhívásra, és a közölt határidőben elvégezni, vagy ha ezen intézkedéseket a Szállítmányozó teszi meg, úgy részére az ezzel összefüggésben felmerült költségeket megtéríteni.

Megbízó felel azért, hogy a küldeményen a szállítmányozási feladat teljesítéséhez szükséges információk, így különösen a küldemény címzettjének adatai szerepeljenek. Megbízó ezen kötelezettségének a rendeléskezelő felületről letölthető címirat küldeményen való elhelyezésével eleget tehet. Amennyiben a Megbízó e-mailben vagy telefonon keresztül jelzi a Szállítmányozó részére, hogy igényt tart olyan papírra, melynek segítségével a címiratot annak kinyomtatását követően egyszerűen fel tudja ragasztani a küldemény csomagolására, úgy ezt a Szállítmányozó külön díj felszámítása nélkül biztosítja a Megbízó számára.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén a küldemény felvételére, illetve címzettnek történő kiszolgáltatására nem a Megbízó által megadott felvételi és kézbesítési címen, hanem a szállítmányozásra használt gépjármű parkolási helyén kerül sor:

 • ha a Megbízó által megadott felvételi, és/vagy kiszolgáltatási címéhez legközelebb eső, a szállítmányozáshoz használt gépjárművel megközelíthető parkolási lehetőség 30 méteres sugarú körön kívül található, vagy
 • a Megbízó által megadott felvételi és/vagy kiszolgáltatási cím az útviszonyok miatt a küldemény kézi mozgatásával nem közelíthető meg, vagy
 • a Megbízó által megadott felvételi és/vagy kiszolgáltatási cím megközelítése munka-, és/vagy vagyonvédelmi okokból kockázatot jelent a Szállítmányozóra, illetve annak közreműködőire nézve.

11. Küldemény kiszolgáltatása, visszakézbesítés

A Megbízótól átvett küldemény címzett részére történő kiszolgáltatására az ajánlatban megjelölt határidő alatt kerül sor azzal, hogy a Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlatban feltüntetett határidőtől indokolt esetben egyedileg eltérjen. Eltérés esetén a Szállítmányozó köteles erről a körülményről a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni.

Szállítmányozó az ajánlatban azt a határidőt tünteti fel, amely alatt a Szállítmányozó első alkalommal kísérli meg a küldemény kiszolgáltatását.

Szállítmányozó tájékoztatja a Megbízót, hogy a küldemény kiszolgáltatására vállalt határidő hosszát elsődlegesen a küldemény mérete határozza meg, de Szállítmányozó jogosult e körben további, szállítmányozási feladat teljesítésével összefüggő körülményeket is figyelembe venni.

Amennyiben az első kiszolgáltatás sikertelen, úgy a Szállítmányozó az ismételt kiszolgáltatást a sikertelen kiszolgáltatás időpontjától számított 10 (tíz) munkanapon belül kísérli meg. Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a küldemény ismételt kiszolgáltatására a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidőt indokolt esetben egyedileg módosítsa azzal, hogy erről köteles a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni.

Nem terheli a Szállítmányozót a felelősség abban az esetben, ha a címzett értesítése és/vagy a küldemény címzettnek történő kiszolgáltatása azért sikertelen, mert a Megbízó a küldemény szállítmányozására vonatkozó utasítás adásakor a rendeléskezelő felületen helytelen vagy valótlan információkat adott meg.

Amennyiben a Megbízó a rendeléskezelő felületen megadja a küldemény címzettjének telefonszámát és/vagy e-mail címét, úgy a Szállítmányozó vállalja, hogy a címzettet a küldemény kiszolgáltatásáról annak tervezett időpontját legalább 24 (huszonnégy) órával megelőzően, SMS-ben, e-mailben és/vagy telefonon értesíti.

Amennyiben a küldemény kiszolgáltatása első alkalommal sikertelennek bizonyul, úgy a Szállítmányozó erről, valamint az ismételt kiszolgáltatás időpontjáról e-mailben vagy SMS-ben küld értesítést a címzett részére.

Ha a küldemény átvételére jogosult címzett az átvételkor elmulasztja a küldemény csomagolása épségének megvizsgálását, és az átvétellel egyidejűleg írásban nem közli a Szállítmányozóval - a hiány, vagy sérülés természetének megjelölésével – az általa felfedezett áruhiányt, vagy sérülést, akkor vélelmezni kell, hogy az áru jó állapotban és szerződésszerűen került kiszolgáltatásra. Ha az áruhiány, vagy sérülés nem felismerhető a küldemény csomagolása alapján, az árut sérülésmentes állapotban kiszolgáltatottnak kell tekinteni, kivéve, ha a címzett az áru kiszolgáltatását követő 7 (hét) napon belül írásbeli fenntartást tesz a Megbízó felé. Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a fent írtak alapján szerződésszerűen kiszolgáltatott küldemények vonatkozásában címzetti fenntartást csak abban az esetben fogadja el, ha Megbízó igazolja egyrészről, hogy azt a címzett nála írásban a küldemény tényleges kiszolgáltatásától számított 7 (hét) napon belül jelezte, másrészről pedig azt, hogy az áru a Szállítmányozónak történő átadás időpontjában sérülésmentes volt.

Szállítmányozó felhívja a figyelmet arra, hogy egészségvédelmi okokból nem vállal kötelezettséget sem a címzettnek kiszolgáltatott küldemény kicsomagolására, sem annak a csomagolási hulladéknak az elszállítására, ami a küldemény címzett általi kicsomagolásának eredményeként keletkezik. Ha a Szállítmányozó a vállalt határidőben sem az első, sem a második alkalommal nem tudja a küldeményt a címzettnek kiszolgáltatni, úgy a küldeményt a sikertelen második kézbesítést követően visszaszállítja az átadási címre, ide nem értve azt az esetet, ha a küldemény kiszolgáltatását a Szállítmányozó a Magyar Posta Zrt. közreműködésével végzi.

Ebben az esetben a küldeményt a Magyar Posta Zrt. közreműködőként a második sikertelen kiszolgáltatás időpontjától számított 10 (tíz) munkanapig az általa megadott címen őrzi, mely időtartam alatt a címzett a küldeményt az őrzés helyén átveheti. Szállítmányozó közreműködője a küldemény személyes átvételének lehetőségéről a címzettet a sikertelen kiszolgáltatáskor hátrahagyott értesítő útján tájékoztatja.

A fenti őrzési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállítmányozó közreműködője útján visszaszállítja a küldeményt annak átadási címére.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a Szállítmányozó nem vállal kötelezettséget azoknak a – ajánlat alapján 40 kg-ot elérő vagy meghaladó súlyú, M-es méretű, illetve L-es méretű – küldeményeknek az őrzésére, melyek címzettnek történő kiszolgáltatása a jelen ÁSZF alapján sikertelennek bizonyult.

Megbízó már jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a részére a sikertelen kiszolgáltatás miatt visszakézbesített küldeményeket a Szállítmányozótól átveszi. Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy amennyiben nem tesz eleget a visszakézbesített küldemények átvételére vonatkozó kötelezettségének, úgy az ezzel összefüggésben a Szállítmányozónál felmerült valamennyi költséget kizárólagosan köteles viselni.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja továbbá a Megbízó figyelmét arra, hogy amennyiben a Megbízó nem veszi át a neki visszaszállított küldeményeket, úgy a Szállítmányozó azokat az átadás meghiúsulásától számított 30 (harminc) napig őrzi a 1142 Budapest, Tatai út 9. szám alatt található raktárában, mely időtartam alatt a Megbízó a küldeményt a fenti címen a Szállítmányozóval előzetesen egyeztetett időpontban személyesen átveheti. Ha a 30 (harminc) napos őrzési határidő is eredménytelenül telik el, úgy a Szállítmányozó jogosult a Megbízó által át nem vett küldeményeket – saját választása szerint – értékesíteni vagy megsemmisíteni azzal, hogy az értékesítés esetén a Szállítmányozó csak azon költségek megfizetését követelheti a Megbízótól, melyeket a küldemények értékesítéséből befolyó összeg nem fedez. Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az át nem vett küldemények értékesítése vagy megsemmisítése miatt nem jogosult a Szállítmányozóval szemben semmilyen jogcímen igényt érvényesíteni.

Amennyiben a küldemény visszakézbesítésre kerül a Megbízónak, úgy a Szállítmányozó jogosult a 13. fejezetben meghatározott mértékű díjat felszámítani, mely a szállítmányozási alapdíjon felül fizetendő.

12. Utánvétkezelés

Szállítmányozó vállalja, hogy a küldemény pénzbeli ellenértékét, melyet a Megbízó a megbízási feladat teljesítésére vonatkozó utasításadáskor határoz meg, a címzettől átveszi és az ellenérték összegével az utánvétkezelésre vonatkozó szabályok szerint a Megbízóval elszámol.

Az utánvét összegek elszámolása és a Megbízó részére történő kifizetése hetente utólag banki átutalás útján történik, legkésőbb a tárgyhetet követő első munkanapon.

Szállítmányozó biztosítja, hogy amennyiben szállítmányozási feladat a küldemény címzett részére utánvétel különszolgáltatással történő eljuttatására vonatkozik, úgy ebben az esetben a címzett a küldemény Megbízó által meghatározott ellenértékét készpénzzel és bankkártyával is kiegyenlítheti.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy amennyiben a címzett a küldemény ellenértékének kiegyenlítéséhez a Szállítmányozó által biztosított bankkártyás fizetés lehetőségét veszi igénybe, úgy a Szállítmányozó jogosult külön díjat felszámítani, mely a szállítmányozási alapdíjon és az utánvétkezelési külön díjon felül terheli a Megbízót. Az utánvétkezelési díj mindenkor aktuális összegét a Szállítmányozó a https://fuvar.hu/uzlet weboldalon külön hirdetményben teszi közzé vagy ennek hiányában azt a Megbízónak szóló ajánlatban tünteti fel. Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megbízónak adott ajánlatban egyedileg eltérjen a hirdetményben szereplő áraktól.

Megbízó a rendeléskezelő felületen folyamatosan nyomon tudja követni a Szállítmányozó utánvét kezelési tevékenységét az „Utánvét” menüpontban. Szállítmányozó a rendeléskezelő felületen megjeleníti az aktuális utánvét-kezelési időszakban a címzett(ek)nek kiszolgáltatott küldemények alapján kifizetésre váró utánvét(ek) összegét, a beszedésre váró utánvétek teljes összegét, valamint heti rendszerességgel riportokat készít a Megbízó részére kifizetett utánvétek összegéről.

13. Szállítmányozással összefüggésben felmerült díjak, költségek és azok megfizetése

Azzal, hogy Megbízó a szállítmányozási feladat teljesítésére a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon megbízást ad, Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik a szállítmányozási alap-, és külön díjak vonatkozásában.

Szállítmányozó a Megbízó által fizetendő szállítmányozási alapdíjat első alkalommal az ajánlatban határozza meg. Szállítmányozó tájékoztatja a Megbízót, hogy a szállítmányozási díj összegének meghatározásakor a küldemény(ek) méretét és súlyát, valamint küldemény(ek) címzettnek történő kiszolgáltatási módját (házhozszállítás vagy átvételi pontra szállítás) veszi alapul. Az ajánlatban megjelölt díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a szállítmányozási alapdíjakat egyoldalúan megváltoztassa azzal, hogy a díjmódosításról a Szállítmányozó köteles legalább 15 (tizenöt) nappal a módosítás hatályba lépése előtt írásban tájékoztatni a Megbízót. Ha a Megbízó a díjmódosítást nem fogadja el, úgy annak hatályba lépéséig jogosult a jelen ÁSZF-et azonnali hatállyal, írásban felmondani. Ha a Megbízó a jelen ÁSZF-et a fenti határidő alatt nem mondja fel, úgy kell tekinteni, hogy a díjmódosítást a Megbízó elfogadta.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a mindenkor érvényes szállítmányozási alap-, illetve külön díjakon felül jogosult üzemanyag felárat is felszámítani minden egyes elvégzett szállítmányozási feladat vonatkozásában, a feladott küldemények méretkategóriájától függetlenül.

Szállítmányozó tájékoztatja a Megbízót, hogy az üzemanyag felár számításának alapja minden esetben a Megbízó által fizetendő szállítmányozási alapdíj nettó összege, mértékét pedig az alábbi táblázat szemlélteti.

Üzemanyag felár
<=400 HUF10%
401 - 420 HUF11%
421 - 440 HUF12%
441 - 460 HUF13%
461 - 480 HUF14%
481 - 500 HUF15%
501 - 520 HUF16%
521 - 540 HUF17%
541 - 560 HUF18%
561 - 580 HUF19%
581 - 600 HUF20%
601 - 620 HUF21%
621 - 640 HUF22%
641 - 660 HUF23%
661 - 680 HUF24%
681 - 700 HUF25%
Bruttó 700 Ft felett minden további 20 Ft-os literenkénti áremelés +1% -kal emeli a üzemanyag felár mértékét.

Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy nemzetközi szállítmányozási feladat ellátására vonatkozó megbízás elvállalása esetén a fenti, belföldi szállítmányozásra irányadó mértéktől eltérő üzemanyag felár mértéket állapítson meg és alkalmazzon. Szállítmányozó az üzemanyag felár alkalmazásáról, illetve annak pontos mértékéről köteles a Megbízót az egyedi szállítmányozási jogviszony létrejöttét megelőzően tájékoztatni.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy az üzemanyag felár mértékének meghatározásakor a gázolaj Nemzeti Adó-és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által hivatalosan közzétett (https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/uzemanyag/2023-ban-alkalmazhato-uzemanyagarak) literenkénti bruttó árát veszi alapul. Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy amennyiben a NAV a gázolaj hatósági és piaci árát is közzéteszi, úgy a Megbízó által fizetendő üzemanyag felár mértékének meghatározásakor a gázolaj hatósági ára kizárólag abban az esetben irányadó, ha a Szállítmányozó, illetve a Szállítmányozó által a feladat teljesítése körében igénybe vett közreműködő(k) jogosult(ak) a hatósági árszinten üzemanyagot vásárolni.

Szállítmányozó az adott hónapban irányadó üzemanyag felár mértékét mindig közzéteszi a hónap első munkanapján a https://uzlet.fuvar.hu weboldalon azzal, hogy a Szállítmányozó által ekként kihirdetett üzemanyag felár mérték az adott hónap utolsó napjáig érvényes és alkalmazandó.

Szállítmányozó tájékoztatja a Megbízót, hogy az általa teljesített szállítmányozási feladat kapcsán felmerült és Megbízó által fizetendő szállítmányozási díjat és a felszámított üzemanyag felár összegét a Szállítmányozó a számlarészletezőn külön tételként szerepelteti.

Amennyiben a Szállítmányozó törékeny küldemény szállítmányozását végzi, és a Megbízó a küldemény különleges kezelését kérte, úgy a Szállítmányozó jogosult e szolgáltatásért külön díjat felszámítani, mely az alapdíjon felül fizetendő, és amelynek mindenkor aktuális összegét a Szállítmányozó a https://fuvar.hu/uzlet weboldalon közzétett hirdetményben határozza meg, illetve hirdetmény hiányában a külön díj összegét az ajánlat tartalmazza. Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megbízónak adott ajánlatban egyedileg eltérjen a hirdetményben szereplő díjak összegétől.

Abban az esetben, ha a Megbízó nem teljesíti a küldemény átadására vonatkozó, 10. fejezetben rögzített feltételeket, úgy a Szállítmányozó a szállítmányozási alapdíjon felül jogosult külön átvételi díjat felszámítani. Az átvételi díj mindenkor aktuális összegét a Szállítmányozó a https://fuvar.hu/uzlet weboldalon külön hirdetményben teszi közzé, vagy ennek hiányában az ajánlatban tünteti fel. Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megbízónak adott ajánlatban egyedileg eltérjen a hirdetményben szereplő díjaktól.

Utánvét kezelésért a Szállítmányozó jogosult külön díjat felszámítani, melynek összegét a Megbízó részére adott árajánlat tartalmazza. Megbízó az utánvétkezelés díját szállítmányozási díjon felül köteles megfizetni.

Amennyiben a küldeményt a címzett nem veszi át, és azt a Szállítmányozónak vissza kell kézbesítenie a Megbízó részére, úgy ezen visszakézbesítésért a Szállítmányozó jogosult külön díjat felszámítani, melynek mindenkor aktuális összegét a Szállítmányozó által a https://fuvar.hu/uzlet weboldalon közzétett hirdetmény tartalmazza, vagy ennek hiányában a Megbízónak szóló ajánlatban szerepel. Szállítmányozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megbízónak adott ajánlatban egyedileg eltérjen a hirdetményben szereplő díjak összegétől.

Szállítmányozó a Megbízó által igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő szállítmányozási díjat havonta, utólag számlázza ki a Megbízónak. Megbízó a szállítmányozási díj összegét a számla kiállításától számított 8 (nyolc) napon belül köteles megfizetni.

Megbízó fizetési kötelezettségét nem érinti az, ha a Megbízó harmadik személy fizetését ígéri. Abban az esetben, ha a Megbízó által megjelölt harmadik személy nem teljesít, úgy a Szállítmányozó követeléseit a Megbízó köteles megfizetni.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a Megbízó, illetve az általa megjelölt harmadik személy sem beszámításra, sem visszatartásra nem jogosult a Szállítmányozó követeléseivel szemben.

Megbízó a rendeléskezelő felületen a „Számlázás” menüpontban folyamatosan nyomon tudja követni az aktuális, valamint a korábbi számlázási időszakban a Szállítmányozó által felszámított díjakat. Szállítmányozó a rendeléskezelő felületen megjeleníti a kiállított számla végösszegét, a számla fizetési határidejét, és a Megbízó a Szállítmányozó által kiállított számlát is innen tudja letölteni, továbbá azt a Szállítmányozó a Megbízó részére a tárgyhónapot követően e-mailben is elküldi.

Ha a díjfizetésre határidőben nem kerül sor, úgy a Megbízó köteles megfizetni a Szállítmányozó részére mindazon többletköltségeket, melyek a szállítmányozási díj késedelmes megfizetéséből erednek, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a késedelmesen megfizetett megbízási díj után felszámított késedelmi kamat összegét, melynek mértéke a késedelembe esés időpontjában irányadó jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét, hogy amennyiben az esedékes díjak megfizetését a Megbízó akár egyetlen alkalommal is elmulasztja, úgy a Szállítmányozó az új és már folyamatban lévő szállítmányozási feladatok tekintetében észszerű biztosítékot kérhet. Szállítmányozó különösen abban az esetben jogosult biztosítékot kérni, ha a Megbízó már korábban is esett fizetési késedelembe, vagy ha a küldemény értéke a szállítmányozás várható költségeit nem fedezi.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja továbbá a Megbízó figyelmét arra, hogy amennyiben a Megbízó a szállítmányozási díj megfizetésével késedelembe esik vagy azt elmulasztja, úgy a Szállítmányozó jogosult a szolgáltatásnyújtás korlátozására (ideértve különösen, de nem kizárólag a területi korlátozással elvállalt szállítmányozást), illetve felfüggesztésére mindaddig, amíg a Megbízó esedékes díjfizetési kötelezettségét maradéktalanul nem teljesíti.

Megbízó köteles legkésőbb a szállítmányozási szerződés megszűnésekor mentesíteni a Szállítmányozót a megbízás alapján harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól, valamint megtéríteni a Szállítmányozó szükséges, hasznos, és indokolt költségeit.

14. Időgarantált szállítmányozási szolgáltatásra vonatkozó eltérő szabályok

A Szállítmányozó – ilyen igény felmerülése esetén – időgarantált szolgáltatást nyújt a Megbízónak, mely szolgáltatásnyújtás vonatkozásában az ÁSZF rendelkezéseit a jelen fejezetben írt eltérésekkel kell alkalmazni.

Az időgarantált szállítmányozási szolgáltatás keretében a Szállítmányozó arra vállal kötelezettséget, hogy a Megbízó által a feladat teljesítésére vonatkozó utasításban megjelölt küldemény kiszolgáltatását a címzett részére a küldemény Megbízótól történő igazolt átvételét követő 1 (egy) munkanapon belül garantáltan megkísérli. Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a jelen fejezetben írt időgaranciát kizárólag a küldemény kézbesítésének első alkalommal történő megkísérlése körében vállalja.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy az időgarantált szolgáltatást kizárólag azon S-es, illetve M-es méretkategóriába tartozó küldemények szállítmányozása esetén jogosult igénybe venni, melyek össztömege nem haladja meg egyenként a 40 kg-ot.

Szállítmányozó tájékoztatja a Megbízót, hogy amennyiben az időgarantált szolgáltatást több küldemény szállítmányozása körében kívánja igénybe venni, úgy ennek feltétele az, hogy

 • egyik S-es vagy M-es méretkategóriába tartozó küldemény össztömege se haladja meg a 40 kg-ot, és
 • a Megbízó valamennyi küldeményt ugyanabban az időpontban adja át a Szállítmányozó részére.

A jelen ÁSZF 7. fejezetében írtaktól eltérően a Megbízó a Szállítmányozó által kínált időgarantált szolgáltatás teljesítésére vonatkozó megbízást a Szállítmányozó saját dedikált kapcsolattartójának címzett e-mail üzenet útján jogosult adni.

Megbízó az e-mailben köteles feltüntetni a szállítmányozási feladat Szállítmányozó általi teljesítéséhez kapcsolódó alábbi információkat:

 • küldemény adatai (azonosító, szélesség, magasság, hosszúság, súly, biztosítás összege forintban, utánvét összege forintban (ha releváns), küldemény törékeny-e);
 • küldemény kiszolgáltatásához szükséges adatokat (címzett neve, e-mail címe, telefonszáma, kiszolgáltatási hely típusa (házhozszállítás, csomagpont, postapont, postán maradó) megjegyzés, házhozszállítás esetén irányítószám, város, közterület neve, jellege, házszám).

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy az időgarantált szállítmányozási feladat teljesítésére vonatkozó utasítás kizárólag az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén érvényes:

 • a Megbízó a feladat teljesítésére vonatkozó utasítást e-mailben adja le saját dedikált kapcsolattartójának címzett üzenetben, és
 • az utasítás arról az e-mail címről érkezik be, melyet a Megbízó a rendeléskezelő felületen történő regisztráció során megadott, és
 • a szállítmányozási feladat teljesítéséhez szükséges, a Szállítmányozó által fent megjelölt adatok a Megbízó által küldött e-mailben hiánytalanul feltüntetésre kerültek.

Megbízó felel azért, hogy a küldeményen az időgarantált szállítmányozási feladat teljesítéséhez szükséges információk, így különösen a kiszolgáltatáshoz szükséges adatok, információk szerepeljenek.

Megbízó köteles a szállítmányozási szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat hiánytalanul és pontosan megadni a Szállítmányozó részére. Szállítmányozó nem köteles a Megbízó által közölt adatok, információk valódiságát, helyességét, pontosságát ellenőrizni. A hiányos, vagy pontatlan adatszolgáltatásból fakadó következmények kizárólag a Megbízót terhelik.

A megbízás teljesítésére vonatkozó írásbeli utasítás elküldését követően a Szállítmányozó 1 (egy) munkanapon belül igazolja vissza írásban, e-mail útján az utasításban szereplő szállítmányozási feladat elvállalását.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy kizárólag azt követően jogosult arra, hogy a szolgáltatás nyújtását követelje a Szállítmányozótól, hogy a Megbízótól kapott utasításban szereplő szállítmányozási feladat elvállalásáról a Szállítmányozó írásban – e-mail útján – nyilatkozott.

Az időgarantált szolgáltatás igénybevételéért a Megbízó a szállítmányozási alapdíjon felül külön díjat is köteles megfizetni a Szállítmányozónak azzal, hogy ezt a díjat a Szállítmányozó jogosult mindazon küldemények után felszámítani, melynek jelen fejezet szerinti szállítmányozására a Megbízó utasítást ad.

Szállítmányozó tájékoztatja a Megbízót, hogy az általa az időgarantált szolgáltatásért fizetendő külön díj mindenkor aktuális összege a Szállítmányozó által a https://fuvar.hu/uzlet weboldalon közzétett hirdetményben kerül meghatározásra.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy az időgarantált szolgáltatás igénybevételéért fizetendő alap-, és külön díjra a Szállítmányozó abban az esetben is jogosulttá válik, ha a Szállítmányozó a küldemény kiszolgáltatását annak felvételét követő 1 (egy) munkanapon belül igazoltan megkísérelte, de a küldemény címzettnek történő kiszolgáltatása a Szállítmányozónak fel nem róható okból meghiúsult.

Ha az időgarantált szolgáltatás teljesítésére vonatkozó megbízással érintett küldemény kiszolgáltatásának első alkalommal történő megkísérlésére a vállalt 1 (egy) munkanapos határidő alatt nem kerül sor a Szállítmányozónak felróható okból, úgy a Szállítmányozó köteles kötbér címén megfizetni a Megbízónak az adott feladat teljesítéséért a jelen ÁSZF alapján a Szállítmányozót megillető szállítmányozási díj 50%-ával megegyező összeget. Megbízó jogosult a jelen pont szerinti kötbérkövetelését a Szállítmányozónak fizetendő díjba beszámítani, a 13. fejezetben írtaktól eltérően.

15. Szállítmánybiztosítás

Szállítmányozó a küldemény biztosítására az alábbiak szerint vállal kötelezettséget. Biztosítási kötelezettsége alapján a Szállítmányozó a küldemény Megbízótól való átvételét követő elvesztése, megsemmisülése, sérülése vagy hiányossága esetén a küldemény Megbízó által megadott értékével megegyező összegű kártérítést fizet a Megbízónak. A biztosítás díját a Megbízó által megfizetett szállítmányozási díj tartalmazza, amennyiben a küldemény értéke a bruttó 50.000,- forintot nem haladja meg. Amennyiben a Megbízó bruttó 50.000,- forint összeget meghaladó értékű küldemény szállítmányozására ad megbízást a Szállítmányozónak, úgy a Megbízó külön díj megfizetése ellenében – melynek pontos összegét a Szállítmányozó ajánlata tartalmazza – magasabb összegű küldeménybiztosítást igényelhet. Ezen igényét a Megbízónak a szállítmányozási feladat teljesítésére vonatkozó utasításadáskor, a rendeléskezelő felületen vagy külön e-mail üzenetben kell jeleznie a Szállítmányozó felé.

16. Veszélyes vagy különleges kezelést igénylő küldemények

Az alábbi küldeményeket csak a Szállítmányozóval történt előzetes, kifejezett és írásbeli megállapodás alapján lehet a Szállítmányozónak vagy megbízottjának átadni:

 • más küldeményekre, egyéb dolgokra és személyekre veszélyes küldemények,
 • gyors romlásnak kitett küldemények,
 • bármely okból érzékeny vagy különleges kezelés igénylő küldemények.

Megbízó a küldemény veszélyes, gyorsan romló, érzékeny, vagy különleges kezelést igénylő jellegét köteles a Szállítmányozó megbízásakor a rendeléskezelő felületen keresztül jelezni, és a küldemény speciális jellegét köteles a küldeményt kísérő okmányokon és magán a küldeményen is feltüntetni.

Ha a Megbízó a küldemény speciális jellegére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, a Szállítmányozó jogosult minden olyan intézkedést megtenni, amely a küldemény speciális jellegéből fakadó következmények, veszélyek elhárításához szükségesek. A Megbízó a Szállítmányozó fenti intézkedését elfogadja és vállalja, hogy az intézkedéssel összefüggésben felmerült költségeket a Szállítmányozónak megtéríti.

A Megbízó köteles közölni a Szállítmányozóval az küldemény veszélyességének az adott fuvarozási ág szerinti megjelölését és a veszély elkerüléséhez szükséges információkat. Ennek elmulasztásából, a nyilatkozat alkalmatlanságából, késedelmességéből fakadó minden kárért a Megbízó felel, továbbá a Szállítmányozó jogosult a küldemény átvételét megtagadni.

Amennyiben a Megbízó törékeny küldemény szállítmányozására ad megbízást, úgy a Szállítmányozó a Megbízó kifejezett kérelme esetén, melyet a rendeléskezelő felületen tud jelezni a Szállítmányozónak, a 13. fejezetben meghatározott mértékű külön díj felszámítása mellet gondoskodik a küldemény biztonságos, nem halmozott csomagként történő szállításáról.

17. Szállítmányozót megillető zálogjog, visszatartási jog, biztosíték igénylésére vonatkozó jog

Szállítmányozót díjai és költségei biztosítására zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a szállítmányozással kapcsolatban birtokába kerültek, vagy amelyekkel okmányok útján rendelkezik. A zálogjog a Szállítmányozónak Megbízóval szemben fennálló, más szállítmányozási szerződésből származó lejárt és nem vitatott követelését is biztosítja. A Szállítmányozó zálogjogát bírósági eljárás nélkül is érvényesítheti.

Ha a Megbízó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szállítmányozó saját esedékes szolgáltatását a Megbízó esedékes fizetési kötelezettségének teljesítéséig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig visszatarthatja. A Szállítmányozó jogosult a szerződést felmondani, ha a Megbízót a díjfizetésre vagy a biztosítékadásra legalább 8 (nyolc) napos teljesítési határidővel felszólította, azonban ennek ellenére a Megbízó a szállítmányozási díjat nem fizette vagy megfelelő biztosítékot nem adott.

Szállítmányozó a Megbízótól, harmadik személyek követelésének veszélye esetén, megfelelő biztosítékot követelhet. Ha a Megbízó a felhívás ellenére megfelelő biztosítékot nem ad, úgy a Szállítmányozó a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződést jogosult felmondani.

18. Szállítmányozó felelőssége

Szállítmányozó felelősséggel tartozik, ha megbízás teljesítése során nem a megfelelő gondossággal jár el, vagy a célszerű intézkedések megtételét elmulasztja. Ilyen esetben a Szállítmányozó köteles megtéríteni az áru elvesztése, vagy megsérülése következtében keletkezett kárt, valamint a gondossági kötelezettség megszegésével közvetlen összefüggésben Megbízónál jelentkező közvetlen pénzügyi veszteséget.

Ha a Szállítmányozó felelőssége megállapítható, kártérítési kötelezettsége a küldeményben keletkezett kárra és a kár megállapításával közvetlenül összefüggő költségekre korlátozódik.

A Szállítmányozó a küldeményben bekövetkezett kárért fuvarozóként akkor felel, ha

 • a küldeményt maga fuvarozta;
 • gyűjtőforgalomban továbbíttatta és a kár ezen okból keletkezett;
 • a birtokában lévő küldemény elveszik vagy károsodik.

Ha a Szállítmányozó fuvarozóként felel, felelősségére a ténylegesen alkalmazott fuvarozási módra a belföldi fuvarozási-ágazati jogszabályok alkalmazandók. Ha ezen jogszabályok a felelősségkorlátozásról nem rendelkeznek, úgy az ÁSZF jelen 18. fejezetében részletezett előírások az irányadók.

Ha nem állapítható meg, hogy a kár melyik fuvarozási mód tartama alatt keletkezett, úgy a Szállítmányozó felelősségének mértéke az összetett fuvarozásban alkalmazott fuvarozási módok szabályai közül az, amely a Megbízóra nézve a legelőnyösebb.

Jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítmányozási jogviszonyok vonatkozásában a Szállítmányozó felelőssége – a szándékos és a súlyosan gondatlan károkozás esetét kivéve – korlátozott.

Szállítmányozónak a küldemény elvesztéséből eredő felelőssége nem haladhatja meg az elveszett küldemény értékét. A küldemény értékét a tőzsdei ár, ennek hiányában a piaci ár, ennek hiányában ugyanazon áru szokásos értéke szerint kell meghatározni. Ha a Szállítmányozó a küldeményt attól a naptól kezdődő 90 (kilencven) napon belül nem szolgáltatja ki a címzett részére, a Megbízó jogosult a küldeményt az ellenkező bizonyításig elveszettnek tekinteni.

Minden más esetben Szállítmányozónak a szállítmányozási feladat teljesítésével összefüggő kárfelelőssége legfeljebb a Szállítmányozót az adott szállítmányozási feladat teljesítéséért megillető szállítmányozási díj háromszorosával megegyező mértékig terjedhet.

A fenti korlátozás a Szállítmányozó által szerződésen kívül okozott károkra is kiterjed.

Szállítmányozó nem felel azokért a károkért, amelyeket az általa igénybe vett fuvarozók, raktározók, rakodók, közvetett szállítmányozók vagy más szolgáltatásokat nyújtó személyek okoznak, kivéve, ha a Szállítmányozó ezen közreműködők kiválasztásánál nem a tőle általában elvárható gondossággal járt el.

Szállítmányozó felhívja a Megbízó figyelmét, hogy Szállítmányozó nem tartozik felelősséggel:

 • a veszélyes és/vagy speciális kezelést igénylő küldeményekért, ha a Megbízó a jelen ÁSZF 16. fejezetében részletezett előírások teljesítését elmulasztotta;
 • a késedelemből adódó veszteségért;
 • a közvetett vagy járulékos veszteségért, különösen, de nem kizárólag az elmaradt haszonért, vagy a Megbízó piacvesztésért.

Megbízó köteles a káreseményt és a várható kár mértékét a Szállítmányozóval azok tudomására jutását követő 48 (negyvennyolc) órán belül e-mailben vagy a rendeléskezelő felületen keresztül írásban közölni. Megbízó köteles továbbá a kár bekövetkezését és mértékét bizonyító okmányokat azok kézhezvételét követő 48 (negyvennyolc) órán belül megküldeni a Szállítmányozónak. E kötelezettség késedelmes teljesítéséből vagy elmulasztásából eredő következményekért a Szállítmányozó nem vállal felelősséget.

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy a jelen ÁSZF-ben kifejezetten részletezett károkon túlmenően további károk megtérítéséért felelősséget nem vállal.

19. Szállítmányozási szerződésből fakadó igények érvényesítése, az igények elévülése

Szállítmányozó, a Megbízó írásbeli utasítása esetén, a Megbízó költségére és veszélyére köteles érvényesíteni a Megbízó peres és peren kívüli igényeit a fuvarozóval és a Szállítmányozó által igénybe vett más közreműködőkkel szemben.

Szállítmányozó külön utasítás nélkül is köteles a Megbízó jogainak megóvásához szükséges nyilatkozatokat megtenni. (pl. a fuvarozóval szemben a küldemény kiszolgáltatáskor megteendő nyilatkozatok)

Szállítmányozó kifejezetten felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a 13. fejezetben részletezett díjak az igényérvényesítés díját és költségeit nem tartalmazzák, azt a Megbízó ugyancsak köteles a Szállítmányozónak megfizetni. A Szállítmányozó nem köteles az igények érvényesítésével kapcsolatos költségek előlegezésére. Ha a Szállítmányozó valamely költséget előlegezné is, ebből további költségek előlegezésére nem lehet következtetni. Szállítmányozó – a Felek által külön megállapodásban rögzített mértékű –igényérvényesítési díj és költségek megtérítésére akkor is jogosult, ha az igényérvényesítésre irányuló eljárás esetlegesen nem vezetne eredményre.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szállítmányozási szerződésből fakadó igények – a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – 1 (egy) év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

Megbízó a Szállítmányozóval szembeni követelését köteles a követelés alapjául szolgáló tényekről, körülményekről való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül írásban, e-mailben vagy a rendeléskezelő felületen keresztül bejelenteni a Szállítmányozónak. Ha a Megbízó nem a fent írtak szerint terjeszti elő követelését, azt úgy kell tekinteni, mintha a követelés érvényesítéséről a Megbízó lemondott vagy attól elállt volna, kivéve, ha a Megbízó bizonyítja, hogy a bejelentés határidőben való megtételében akadályoztatva volt, és a követelését az akadály elhárultát követően haladéktalanul bejelentette.

20. Szállítmányozási jogviszony megszűnése, elszámolás a Felek között

Felek közötti szállítmányozási jogviszony megszűnhet/megszüntethető:

 • a szállítmányozási jogviszony automatikus megszűnése esetén;
 • felek közös megegyezésével;
 • a jogviszony rendes/rendkívüli felmondásával;
 • Szállítmányozó elállása esetén.

A szállítmányozási jogviszony automatikusan megszűnik a felek bármelyikének jogutód nélküli megszűnése esetén, vagy jogszabályban előírt esetek bekövetkezésével.

A megbízás visszavonásának időpontjában az egyedi szállítmányozási jogviszony minden további jogcselekmény nélkül megszűnik. Ha a megbízás visszavonásáig a Szállítmányozó a megbízás teljesítése érdekében már intézkedéseket tett, úgy az ebből fakadó károkat és költségeket, valamint a szállítmányozási díjat a Megbízó köteles megtéríteni a Szállítmányozó részére. A megbízás visszavonása esetén a Megbízó köteles kötbért is fizetni a Szállítmányozónak, amelynek mértéke a bruttó szállítmányozási díj 20 %-a (húsz százaléka) azzal, hogy a megfizetett kötbér a kártérítés összegébe beszámít.

Felek közös megegyezéssel a szállítmányozási jogviszonyt bármikor jogosultak megszüntetni azzal, hogy a megszüntetést írásba kell foglalni, és annak tartalmaznia kell a felek teljeskörű elszámolását.

A szállítmányozási jogviszonyt rendes felmondással, indokolás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő biztosításával bármelyik fél jogosult megszüntetni, a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal azzal, hogy a már elvállalt szolgáltatásokkal a és ellenszolgáltatásokkal felek a megszűnés napjáig kötelesek egymással elszámolni.

Felek jogosultak a szállítmányozási jogviszonyt a másik fél lényeges szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani. A rendkívüli felmondás kizárólag írásban, indokolással, a felmondás okának megjelölésével érvényes. Szállítmányozó jogosult az felmondásban általa megjelölt felmondási okról másik okra áttérni.

Amennyiben olyan, a Szállítmányozó befolyásán kívül álló körülmények következnek be, amelyek a Szállítmányozó kötelezettségeinek teljesítését részben vagy egészben lehetetlenné teszik, úgy a Szállítmányozó jogosult elállni vagy a szerződést felmondani és költségeit, valamint arányos díját követelni.

Felek a szállítmányozási jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek legkésőbb a megszűnés időpontjáig, azonnali hatályú felmondás esetén annak kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül elszámolni egymással.

A felmondási idő alatt, illetve a közösen megállapodott megszűnés időpontjáig Szállítmányozó jogosult – választása szerint – az új megbízásokat visszautasítani vagy azok teljesítését a szállítmányozási díjak és költségek azonnali kifizetéséhez kötni.

A szállítmányozási jogviszony megszűnésével a még le nem járt valamennyi megbízói számlatartozás lejárttá és esedékessé válik.

21. Vegyes rendelkezések

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során az irányadó jogszabályi rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el, és egymással kölcsönösen együttműködnek, egymást a szerződést érintő minden lényeges körülményről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják.

Szállítmányozó a jelen ÁSZF által meghatározott rendelkezéseket, illetőleg az ajánlatban és a rendeléskezelő felületen általa közölt információkat magára nézve kötelezőnek tekinti, és azok teljesítése érdekében minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A jelen ÁSZF elfogadásával a Felek között létrejövő jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása során a Megbízó és a Szállítmányozó is a másik fél jogos érdekét, jó üzleti hírnevét figyelembe véve köteles eljárni.

Felek megállapodása alapján a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szállítmányozási szerződések léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és a szerződések teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

Megbízó vállalja, hogy a Szállítmányozó előzetes írásos beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem ad át és nem hoz nyilvánosságra a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szállítmányozási szerződések tartalmával és/vagy azok teljesítésével kapcsolatos semmilyen információt, különösen, de nem kizárólagosan a szállítmányozási feladat teljesítésének időpontjáig. Megbízó szavatol azért, hogy a titoktartási kötelezettség valamennyi munkatársára, valamint közreműködőként a szerződésekről, azok teljesítéséről információt birtokló bármely más személyre kiterjed. Megbízó vállalja, hogy minden tőle telhető intézkedést megtesz annak megakadályozására, hogy harmadik személyek hozzáférjenek vagy megismerjék a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szállítmányozási szerződésekhez vagy azok teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas ismereteket vagy információkat.

Abban az esetben, ha a Szállítmányozó valamely, a jelen ÁSZF-ben rögzített jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmaradása nem minősül a Szállítmányozó részéről az adott jogról való lemondásnak.

A szakma szokásai és a felek között korábban kialakított szokások csak akkor válnak a szerződés részévé, ha ebben a felek kifejezetten megállapodtak.

Mindazon esetleges károkért, melyek a https://fuvar.hu/uzlet weboldal és/vagy a rendeléskezelő felület működésében felmerülő hiba vagy hiányosság miatt következnek be, Szállítmányozó a felelősségét kizárja.

Amennyiben akár a Szállítmányozó, akár a Megbízó jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárás alá kerül, úgy a másik fél jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani. Azon szolgáltatások vonatkozásában, melyek teljesítését a Szállítmányozó a felmondás időpontjában már megkezdte, a Felek kötelesek egymással elszámolni.

Szállítmányozó és Megbízó a szerződés teljesítése során, illetve a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerülő valamennyi kérdés vonatkozásában a kapcsolatot egymással írásban, elektronikus levél (e-mail), illetve amennyiben lehetséges, úgy a rendeléskezelő felületen keresztül elküldött üzenetek útján tartja.

Szállítmányozó köteles valamennyi értesítést, tájékoztatást, jognyilatkozatot a Megbízónak az ajánlatkérés során megadott e-mail címére megküldeni. Szállítmányozó a Megbízótól érkező valamennyi írásbeli megkeresés fogadására az alábbi e-mail címet tartja fenn: info@fuvar.hu.

Amennyiben a Megbízó e-mail címe időközben módosul, úgy köteles erről a Szállítmányozót haladéktalanul tájékoztatni. A fenti tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos jogkövetkezményekért a Szállítmányozó semmifajta felelősséggel nem tartozik.

Jelen dokumentum 2022. 07. 01 napjától hatályos, kihirdetésre 2022. 06. 07 napján került sor.